Bakalárska práca - Teologické rozlíšenie hriechov - Júlia Kubicová

Diplomová práca - Žena a ohlasovanie evanjelia v pokonciových pápežských dokumentoch
Rigorózna práca - Výzvy pre novú evanjelizáciu na Slovensku po roku 1990