Pozri: Novinky
separator.png

9788097028183_frontcover_lubomir_stancek.jpg

 cas.jpg nadej.jpg lubomir_stancek_viera.jpg qet.jpg

evanjelizacia.jpg

1. časť | 2. časť | 3. časť4. časť | 5. časť | 6. časť | 7. časť | 8. časť | 9.-12. časť

evanjelizacia.eu.png 

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 1.   

- myšlienky, ktoré sa dotýkajú duší a objímajú krehké ľudské srdcia -

Herbár myšlienok je súbor dvanástich knižočiek s duchovnými myšlienkami, ktoré sú určené na rozjímanie, čím sa usádzajú v srdci a tak pomáhajú pochopiť, prijať alebo zmeniť rôzne životné situácie. Meditácou nám otvárajú srdcia na prijatie duchovného tajomstva - keď objavíme bohatstvo ducha, pochopíme túžby svojho srdca a zmysel celej existencie. Dajme Bohu i počas rozjímania nad jednotlivými myšlienkami k dispozícii celé svoje „ja“, nech nás svojou zázračnou mocou a liečivou láskou privedie späť k svojej identite a podstate - k Nemu. - Otvorme svoje srdcia a vnímajme duchom... -

separator.png

  

separator.png

A U T O R I T A

Nadriadený musí byť vybavený pokornou autoritou, zatiaľ čo podriadený musí vlastniť slobodnú pokoru. Preto sa vždy musí rozlišovať: sloboda od pýchy, pokora od bojazlivosti, aby sa nezamieňala pokora s bojazlivosťou... Viac informácií tu.

separator.png


B O H / Ježiš, Duch Svätý

Sme temnotou a on je najživším jasom; sme chorobou a on je pevným zdravím; sme biedou a on je nekonečným bohatstvom; sme slabosťou a on nás podopiera; quia tu es, Deus, fortitudo mea: lebo Ty si stále môj,...  Viac informácií tu.

separator.png


Č N O S T I

Každý z nás svojím životom vytvára akúsi mozaiku - obrazu Boha. Jednotlivými časťami v tejto mozaike sú práve naše čnosti. Čím viac ich máme, tým krajší a pravdivejší obraz Boha ponúkame svojmu okoliu. Čnosti a dary kvitnú na... Viac informácií tu.

separator.png


Č L O V E K

Boh stvoril človeka na svoj obraz a to ho odlišuje od všetkých ostatných živočíchov; tento obraz predpokladá podobnosť s Bohom v inteligencii, vo vôli, v moci; človek sa stáva niekým, stáva sa rozumovou bytosťou, stáva sa... Viac informácií tu.

separator.png


D E T I

V dnešnom svete je častý omyl, keď chránime najmä deti pred námahou. Ten, kto chce viesť deti bez námahy, nepochopil význam výchovy. Veď život človeka je poznačený námahou. Dieťa, ktoré miluje, počíta s tým, že nemusí... Viac informácií tu. 

separator.png


D U C H O V N Ý  R A S T

Fenomén rastu duchovného života musí rešpektovať rast zo zeme, kde je naše videnie ohraničené, kde majú svoje miesto prirodzené sklony, kde nie je všetko zlé a nečisté, ale je to etapa, kde nemožno podceniť sympatie i anti... Viac informácií tu.

separator.png


H R I E C H / Zlo

Hriech učinil človeka otrokom jeho vlastných vášní, zmyslových hnutí; otrok potom musí poslúchať i tam, kde sa to s jeho ľudskou dôstojnosťou nezrovnáva - jedni ľudia zotročujú druhých. Kedy Boha najviac urážame? Keď... Viac informácií tu. 

separator.png


 ღ L Á S K A / Srdce

Dve alebo viaceré duše spojené v Kristovom mene, ktoré nielenže sa neboja a nehanbia otvorene si pred sebou navzájom vysloviť svoju túžbu milovať Boha, ale ktoré povýšili vzájomnú jednotu medzi sebou v v Kristovi za svoj.... Viac informácií tu. 

separator.png


M O D L I T B A

Povzdychnime si, že: chcem teba, len teba môj Bože! Všetky túžby, ktoré ma rozptyľujú dňom i nocou sú v podstate falošné a márne. Tak, ako noc ukrýva v tme dychtivú túžbu po svetle, tak v hĺbke môjho srdca, bez  toho, aby som.... Viac informácií tu. 

separator.png


 M Ú D R O S Ť

Človek môže byť múdry ako Šalamún, ak však nemá jednoduchosť a nevinnosť detského srdca, zatvára sa pred pravdou a nakoniec môže byť na tom horšie ako jednoduchý človek bez vzdelania, ktorý je však úprimný, ponížený... Viac informácií tu. 

separator.png


N Á D E J

Nádej si osvojuje očakávania, ktoré podnecujú činnosť ľudí; očisťuje tieto očakávania, aby ich zamerala na nebeské kráľovstvo; ochraňuje pred malomyseľnosťou, je oporou vo chvíľach opustenosti a rozširuje srdce... Viac informácií tu. 

separator.png


N E B O / Nebeské kráľovstvo

Nebudeme váhať vyhlásiť za blahoslaveného a svätého toho, komu by bola udelená podobná skúsenosť v tomto smrteľnom živote, i keby len zriedka alebo iba jediný raz, a to dokonca na prchavú chvíľku, sotva v rozmedzí... Viac informácií tu. 

separator.png


O M Y L

Utrpenie vraj oslabuje, ponižuje a niekedy hanobí ľudskú bytosť; vraj robí človeka úplne závislým od iného človeka - je to kameň úrazu všetkých múdrostí aj náboženstiev; tie najopatrnejšie sa robia, že ho nevidia, obchádzajú.... Viac informácií tu. 

separator.png


P A N N A  M Á R I A

Panna Mária učí pozorovať život reálne; včas a vhodne reaguje, aby nedošlo k mylnému optimizmu; je na nás, aby sme si v jej škole nadobudli také hlboké poznanie o Božej svätosti, o príšere hriechu a o hrôze pekelného... Viac informácií tu. 

separator.png


P O K O R A

Duša pokorného človeka je ako more: hoď do mora kameň, hladina sa sotva pohne a kameň sa okamžite potopí. Rovnako tak miznú zármutky v srdci pokorného človeka, pretože Pánova pomoc je s ním. Pokora je... Viac informácií tu. 

separator.png


P O S L U Š N O S Ť

Čím je nakoniec poslušnosť? Je úplnou láskou. Keď si naplno láskou, nerobíš viac svoju vôľu, ale vôľu druhého, nevolíš si viac svoju osobnú iniciatívu, ale usiluješ sa podporiť iniciatívu druhého. A ak náhodou druhý... Viac informácií tu. 

separator.png


P O V O L A N I E

Boh mal naše povolanie ešte skôr, ako sme sa narodili; ba viac, práve preto nám dal narodiť sa – kvôli povolaniu, kvôli plánu, ktorý máme na zemi uskutočniť. Pravé povolanie utíši smäd ľudského srdca. Máme slobodnú... Viac informácií tu. 


separator.png


P Ý C H A

Človek, ktorého pýcha dostane svojimi pomýleniami do svojej hrste, sa honosí iba akýmsi zdaním, naplní sa prázdnotou, nafúkne sa ako žaba z bájky, ktorá sa svojou domýšľavosťou tak nafukovala, až praskla....Viac informácií tu. 

separator.png


R A D O S Ť / Šťastie

Čokoľvek by človek prežil, stále ostáva poloprázdny. Pozemské šťastie a limitované poznanie, chápe človek ako ohraničené, a preto kráča ďalej. Koľkokoľvek takýchto ohraničených vecí spoznáme, ťahá nás to ísť stále ďalej... Viac informácií tu. 

separator.png


R U K Y

Ruky často hovoria viac ako náš silný hlas; hovoria o našich túžbach, citoch myšlienkach; pretože rukami sa dá klopať na dvere nielen z dreva a plastov, ale najmä sŕdc ...a najmä Božieho milosrdenstva. Človek azda ničím tak.. Viac informácií tu. 

separator.png


S L O B O D A

Zrieknutie samého seba je nutné a konštruktívne: lebo najsilnejšie vplyvy na našu slobodu prichádzajú z lipnutia na sebe samých. Keďže sme stvorenia, sme preto náchylní potvrdzovať seba samých pred inými, kým... Viac informácií tu. 

separator.png


S M Ú T O K

Vôľa obyčajne ako prvá zoslabne a v konaní zostane mdlá, hoci vďaka zvláštnej milosti boli povedané najobdivuhodnejšie veci, aké bolo možné povedať. V takom prípade to všetko slúžilo iba na pobavenie sluchu. Podobne... Viac informácií tu. 

separator.png


S K Ú Š K A / Utrpenie

Človek sa dostáva do opustenosti, pokorovania, ohovárania, prenasledovania. Takýto stav niekedy závisí od Božích úmyslov a podľa vernosti a veľkodušnosti človeka, trvá i viac rokov. Stav začína tým, že Boh sám rôznym... Viac informácií tu. 

separator.png


T I C H O

Sme pripravení viesť tichý rozhovor so svojím bytím. A práve v takýchto chvíľach vypíname naše zablokované obranné mechanizmy a niekde v hĺbke v nás sa čosi dáva do pohybu. Čosi, čo hádam aj trošku bolí, ale čo je... Viac informácií tu. 

separator.png


V I E R A

Ak je Božia múdrosť nepochopiteľná vo svojich cestách, v spôsobe konania voči nám, ak občas nečakane zmení smer, verme, že to je zárukou, že bude tak isto nepochopiteľná v tom, čo pripravuje pre tých, ktorí v ňu... Viac informácií tu. 

separator.png


Ž I V O T

Nehľadaj, čo ti môže dať život, ale hľadaj, čo ty môžeš dať životu. Nepýtaj sa, koľko radosti nachádzaš u iných, ale koľko jej nájdeš v sebe a koľko daruješ iným. Nepýtaj sa len na ceľ života, ale tiež na cestu k nemu... Viac informácií tu. 

separator.png