Meditácia na dnes

Streda po 3. pôstnej nedeli | Mt 5, 17-19

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

 

Nie zrušiť, ale naplniť

Aký mám vzťah k prikázaniam? Nemám tendenciu niektorý príkaz podceniť? Čo by som mal zmeniť vo vzťahu k prikázaniam? Stále platia Ježišove slová: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť“ (Mt 5,17). Ježiš prišiel, aby naplnil proroctvá a dokázal, že je Mesiáš. Okrem toho svojim učením proroctvá doplnil. Ježišove slová sú časové stále, aby sme si uvedomovali hodnotu Dekalógu, ktorý je a bude stále platný. Každý príkaz nemožno podceniť. Nemožno si v príkazoch preberať. Vernosť k prikázaniam sa prejavuje v našom živote. Nielen ich viac poznať, rozumieť im, ale i plne zachovávať. Celý rozsah prikázaní je každému človeku potrebné hľadať a napĺňať v živote. Božie príkazy nemôže meniť či upravovať človek. Ako kňaz nebudem len ľudí učiť ich zachovávať, ale sám už dnes musím ukázať svoju vernosť Bohu, ktorý my dáva povolanie, že verne zachovávam nielen božie, ale i cirkevné prikázania a všetko k čomu ma zaväzuje veriť a konať Učiteľský úrad Cirkvi. Amen.

Návrh na osvojenie si: Osvojím si, že aspoň raz denne venujem vážnu pozornosť spytovaniu svedomia. 

2018 zoznam meditácií 2019