Meditácia na 10.01.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Agatón, pápež | Lk 4, 14-22a

separator.png

Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.
Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok."
Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli."
Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst.

separator.png

Dnes sa splnilo Písmo
 

Pán Ježiš spomína rôzne činnosti, aké proroci spájali s jeho poslaním. Teda Mesiáš bude hlásať Evanjelium, bude oznamovať zajatým prepustenie a slepým, že budú vidieť. Musíme si pritom všimnúť, čo povedal Kristus na koniec tejto predpovede: Dnes sa splnilo toto Písmo. Pre nás je to jasné, pretože vieme, že Pán Ježiš skutočne bol tým predpovedaným Mesiášom. Ale Židia, keď Ježiša počúvali v synagóge, nemuseli byť ešte dostatočne presvedčení, že Písma prorokov sa už splnili.
A po dnešný deň svet nemusí byť presvedčený o Kristovi a za Krista. Svet stále čaká, až sa splní Písmo, až uvidí tých oslobodených väzňov, hladných - nasýtených, smutných - potešených. Kristus osobne splnil túto predpoveď len čiastočne. A ďalej ju chce plniť prostredníctvom svojich vyznavačov, naším prostredníctvom.
Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. Na nás sú upreté oči človeka smutného, unaveného, znechuteného, oči väzňov rôzneho druhu a utláčaných. Svet pozerá s nádejou a zároveň kriticky na nás, kresťanov. Svet má právo očakávať od nás, že práve my preukážeme záujem, pochopenie a srdce pre starosti a potreby ľudí. Ak svet uvidí naše povzbudenie a slúžiacu obetavosť voči týmto potrebám - určite aj on „prisvedčí" Kristovi.
Treba teda oživovať v sebe vedomie, že keď proroci poukazovali na Krista, poukazovali aj na nás a že zodpovednosť za splnenie ich proroctiev spočíva aj na nás, že ich slová sa majú plniť dnes prostredníctvom nášho žičlivého postoja a skutkov služby, čo sa týka smútku ľudí.

Svätý Agatón sa stáva pápežom skoro 100-ročný. A čo dokázal? Mnohým bludárom, ktorí upadli do monotelétizmu, pomohol dostať sa späť k Bohu. Bol starec, jeho slová však na Šiestom všeobecnom sneme 15. marca r. 680 a na Treťom carihradskom sneme sú jednohlasne prijaté biskupmi, keď povedia: "Skrze Agatóna hovoril Peter!"

To je oslovenie i pre starších, skúsených životom, aby mladším pomáhali prekonať pokušenia, vstať z hriechov, a nie ešte im byť zlým príkladom, pohoršením alebo zvádzaním na hriech. Boh v každom veku dáva príležitosť: Buď aby sa človek kajal sám za svoje hriechy, alebo aby iným pomáhal ku životu bez hriechu. Uznávame všetci, že toto nie je maličkosť. Nesmieme sa dať znechutiť. Ako poznáme rôzne podoby hriechu, tak musíme skúšať rôzne spôsoby, ako proti nim bojovať.

Buďme si skutočným lekárom duše. Ak sa zvyklo povedať, že zdravie je najväčší poklad, najmä keď sme ho stratili, tým viac si uvedomme potrebu vrátiť duši zdravie, čiže čistotu, stav bez hriechu, napríklad aj častým vyznaním sa z hriechov a ľútosťou nad vyznanými hriechmi. Amen.

YouTube | Gloria.tv