Meditácia na 12.03.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Kvirín; Alojz Orione | Mt 21,33-43

separator.png

Ježiš je prekážkou tým, čo si nechcú uznať svoje hriechy. - Ľubomír Stanček -

separator.png

Vydať to, čo chce Boh
 

Sme skutočne rôzni ľudia. Aj čo sa týka postoju k tej istej veci, udalosti, povinnostiam, životu. Mnohí myslia len na seba, prípade na svojich blížnych, ale iných si nevšimnú. ďalší sa dokonca hanbí za to, čo nemusí, a naopak. Iný sa prejaví tak, že nie je možné sa k nemu priblížiť, stáva sa neprístupným, a tým škodí sebe, aj iným. A tiež poznáme špekulantov, ľudí vypočítavých, ktorí škodia sami sebe.

Na nepeknú vlastnosť poukazuje aj Ježiš v dnešnom evanjeliu. Za dobrotu, ktorú vinohradníkom preukázal hospodár, sa mu odplácajú tým, že keď prichádza k nim syn hospodára, aby prevzal dohovorený podiel za prenájom, vinohradníci hovoria: „To je dedič. Poďte, zabime ho" (Mt 21,38).

Podobenstvo Pána Ježiša učí o vzťahu, ktorý si má každý človek ku veciam Božím nadobudnúť. Hospodár v podobenstve je sám Boh. Boh pozýva na svet každého človeka. Svet je vinica. Každý máme od Boha určené poslanie tak v čase, okolnostiach, prostredí. Boh dáva každému všetko potrebné pre splnenie svojho poslania. Boh je aj jediný, ktorý požaduje od každého človeka za účinkovanie na zemi určitú hodnotu. Boh chce, aby sme mu priebežne vo svojom živote dávali určité hodnoty, proste to, čo si od nás žiada. Nielen zo Svätého písma, Starého zákona, ale aj z vlastného života vieme, že mnohí k poslom, ktorých poslal Boh, sa postavili odmietavo. Človek Boha prestal brať vážne, a teda aj plnenie povinnosti vedome a dobrovoľne zanedbal. Boh posielal nových poslov. Sú to nielen proroci Starého zákona, ale dnes aj Cirkev. A čo ľudia, nájomníci na tomto svete? Ironizujú, vysmievajú, tupia, urážajú... a keď Boh posiela v plnosti času svojho Syna, ľudia ho ukrižujú. Dnes ľudia útočia priamo a otvorene proti Bohu. Majú svoju filozofiu, svoj svetonázor, svoje chápanie sveta, a pretože nestavajú svoje šťastie na Bohu, ale na sebe, natíska sa otázka: Dokedy bude Boh čakať s trestom? Pretože je spravodlivý, musí za neposlušnosť nasledovať trest.

Cítime, že slová nestrácajú ani dnes na aktuálnosti. Každý z nás bude za seba zodpovedať. Plniť si svoje povinnosti je nanajvýš nie povinnosťou, ale túžbou po Bohu. Keď budeme k nim pristupovať ináč, ak je namieste, že Boh podľa toho aj bude odmeňovať. Farizeji a zákonníci spoznali, že Ježiš hovorí o ich nevere. Kiež by sme si to uvedomili aj my! Plniť si svoje povinnosti znamená vydávať aj svedectvo, primerané tomu, čo od nás žiada Boh. Svätci ukazujú vzor, ako máme postupovať, aby sme získali od Boha podobnú odmenu ako oni. Pri rozjímaní nad textami Písma si uvedomujeme, že to je nielen správne, ale pre spásu svojej duše aj potrebné. Preto životopisy dnešných svätých sú pre nás tí sluhovia, ktorých posiela Boh, aby nás upozornili na našu povinnosť voči Bohu. A pretože ich prijímame, nechceme patriť do skupiny, ktorým vinica bude odňatá a dostanú zaslúžený trest.

Svätý Kvirín nás svojím životom upozorňuje, že aj postavenie máme využiť na svoje posvätenie. On bol tribúnom za cisára Trajána. Ako pohan mal odviesť od viery prefekta Hermesa. Kvirín mal chorú dcéru. Hermes mu ju uzdravil, a to bol začiatok novej skupiny kresťanov, pretože keď zamestnanci žalára videli, čo sa stalo, uverili v Krista. Kvirín len raz kázal, rozprával o Kristovi a musel zaplatiť za to jazykom. Neskoršie mu odsekli ruky, nohy a nakoniec ho sťali.

Alojz Orione sa osvedčil ako ten, ktorý stráži česť a dobré meno mladých ľudí, ktorí sa ocitli na periférii života. Je to na prelome XIX. a XX. storočia v Taliansku. Nezamestnanosť, opúšťanie dedín pre ťažký život na vidieku a hľadanie šťastia v mestách prinášalo do miest ešte viac biedy. Orione preto zakladá dve nové duchovné rodiny na záchranu týchto mladých ľudí. Pre chlapcov „Synov Opatrnosti Božej" – orionistov a pre záchranu dievčat Malé Misionárky milosti – orionistky. Títo bratia sestry odchádzajú s talianskymi emigrantmi za prácou do cudziny. Pomáhajú im na všetkých možných miestach.

Vidíme, že aj v dnešnom storočí boh žiada od nás to, na čo má ako majiteľ právo. Aj od nás žiada len to, čo môžeme a máme: Mať otvorené oči pre potreby svojej doby, tak po stránke duchovnej, ako aj hmotnej. Aj keď sme rôzni ľudia, v jednej veci je potrebné, aby sme dnes boli jednotní. Je to horlivosť vydávať svedectvo o Kristovi v každej dobe. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012