Meditácia na 24.03.2013

Meditácie Ľubomíra Strančeka

sv. Katarína Švédska; Gabriel, archanjel | Jn 5,17-30

separator.png

Nezabúdajme, že kto začne robiť pokánie spozná, že Božie milosrdenstvo je väčšie ako akýkoľvek hriech. - Ľubomír Stanček -

separator.png

Svätosť - pozvanie do cieľa
 

Snáď niet človeka na zemi, ktorý by sa aspoň raz nezadíval do výšok a pritom po nich nezatúžil. Kto podnikol výstup na končiare a prežil ten nádherný pohľad na panorámu okolo seba a pod sebou, neľutoval námahu výstupu. Kto cestoval lietadlom a obdivoval priestor pod sebou, prírodu, mestá a tiež priestor nad oblakmi, cítil zvláštny dotyk dobra. Tí, ktorí lietali okolo zeme a tí, ktorí boli na mesiaci, hovoria, že naša zem je krásna. Keď toto všetko má v sebe dielo Boha, čo nám potom chystá Boh?

Ježiš nám dnes pripomína: „Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život" (Jn 5,24).

Ježiš nás oslovuje ako Sudca a zároveň Darca života. Pozvanie – nasledovať ho – obsahuje zároveň aj odmenu. Ježiš prijal podobu človeka, aby nám bol podobný a zároveň ostal za celý čas na zemi aj rovný Otcovi, stal sa naším Spasiteľom a Vykupiteľom. Sám sa nám predstavuje ako rovný Otcovi. Ježišov kríž dvíha naše oči do výšky, a to nielen fyzickej, ale najmä duchovnej. Podobne ako jasle upriamujú náš zrak dole na zem. Inými slovami, Ježiš si praje, aby sme ho nasledovali v láske. Pobyt Krista medzi ľuďmi stal sa nádejou, aby sme prešli zo smrti do života. Hodina, o ktorej Ježiš hovorí, že už je tu. Bez Krista a jeho kríža nemôžeme predsa hovoriť o večnom živote v spojení s ním. Ježiš chce, aby sme prijali všetko, čo učil a robil. Vtedy aj my splníme to, čo od nás žiada Boh-Otec.
Ježiš je nám príkladom. Splnil Otcovu vôľu a dostal moc súdiť. Nám sľubuje: „Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie" (Jn 5,29).

Ježišove slová nestrácajú na význame časom, udalosťami, či iným vývinom. Ježišove slová sú večné. Sám hovorí pre naše povzbudenie: „Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní" (Mt 5,18). Zároveň si máme uvedomiť stálu túžbu stúpať vyššie v duchovnom živote. Ježiš nás nepozýva na cestu, ktorá nevedie nikam. Pozýva nás k horizontu, ktorý môže naplniť zmysel nášho života jedine úspechom. Tí, ktorí chcú prijať svätenie na diakona a kňaza a rozhodnú sa slobodne a dobrovoľne na toto poslanie, pri obrade odznievajú slová: Nech pristúpia tí, čo majú prijať...
Aj dnes tieto Ježišove slová znejú aj pre nás. Chceme prijať večný život. Preto znova máme pristúpiť k Bohu. Znova – znamená stále.
To nevedie k niečomu neprirodzenému, falošnému, ale práve naopak ku tomu, čo nám Ježiš nielen prisľúbil, ale k čomu nás Otec povolal od večnosti a k čomu sme aj teraz posilňovaní Duchom Svätým.

Naše poslanie na zemi nie je, a ani nemôže byť trvalým miestom života. Veríme v život večný. Veríme v odmenu a trest. A práve vedení Ježišovým slovom robíme nový a ďalší krok za cieľom. Na tejto ceste nie sme sami.

Cirkevný kalendár nás poúča, že touto cestou kráčala sv. Katarína Švédska. V detstve ju viedla matka –Svätá Brigita. Po smrti manžela, s ktorým sa dohodli na čistom manželstve, svoje sily venuje potrebám svojej doby. To všetko robí tak, aby splnila vôľu Krista a získala si večný život. Založila sestry brigitky. Pomenovala ich po matke. Jej život netrpí stránke spoločenskej, ani po duchovnej. Modlitba a skutky lásky sú pre ňu samozrejmé. Slovo Katarína – gréckom chápaní „katharós" – sa na nej splnilo, lebo znamená: čistý, bez skazy.

Dnes nezostaneme len pri príklade od ľudí. Slávime spomienku na Gabriela archanjela. Viackrát sa spomína vo Svätom písme. Prorokovi Danielovi odovzdal informáciu o Mesiášovi (por. Dan 8,15;9,20), Zachariášovi pri obetovaní v chráme predpovedá narodenie syna Jána (por. Lk 1,11-20). Najznámejší je nám pri zvestovaní Panny Márie, že porodí Božieho Syna (por. Lk 1,26-38). Je zaujímavé, že si to ctia aj mohamedáni. Podľa ich podania mal sa ukázať Mohamedovi a sprevádzať ho do raja.

Prosme svätú Katarínu i archanjela Gabriela, aby nám pomáhali v našom duchovnom výstupe – vzraste.
Áno, pohľad z končiara, lietadla i mesiaca je iste nádherný. Môže sa to porovnať s tým, čo nám pripravil Ježiš? Preto dnešný text je pre nás nový a jasnejší ukazovateľ smeru. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012