Meditácia na 14.06.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Agnesa Rímska, panna a mučenica | Mt 5,43-48

separator.png

Litánie loretánske „Kráľovná anjelov"

Využime ich pomoc
 

Aj dnes v dobe výdobytkov vedy a techniky, keď žijeme v dobe úžasného technického pokroku, veríme v pomoc anjelov, a to nie iba naše náboženstvo, ale aj iné vierovyznania. aj mnohí neveriaci a ateisti pripúšťajú moc duchov. Áno, aj dnes je čas, aby sme si pripomenuli činnosť poslov od Boha – anjelov a zároveň ich „kráľovnú anjelov" – Pannu Máriu.

Ježišova výzva: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec" (Mt 5,48) je aktuálna aj v spojitosti s anjelmi.

V Knihe žalmov čítame: „Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti" (Ž 148,2).
Anjeli podľa učenia Cirkvi sú dokonalí duchovia, ktorí sa mali osvedčiť v láske a poslušnosti ku svojmu Stvoriteľovi. Tá mala spočívať v tom, že sa mali skloniť pred Božím Synom v ľudskej prirodzenosti, ktorá je nižšia ako prirodzenosť anjelská a mali Bohočloveka uznať za svojho Pána a Boha. Je pravdepodobné, že aj Bohorodičku Pannu Máriu mali uznať za svoju Kráľovnú.A oni odmietli!
No dobrí anjeli uznávajú Presvätú Pannu a Matku Božiu Máriu za svoju Pannu a Kráľovnú a s nimi celá Cirkev svätá na zemi i na nebi. anjeli ako čistí duchovia, majú pred Bohom svoju úlohu. Najkrajšiu a najvznešenejšiu. Anjeli sa neustále klaňajú Bohu, chvália ho a oslavujú. Niektorých Boh vyvolil aj pre iné vznešené úlohy a zveril im osobitné posolstvá.
Z dejín Božieho ľudu poznáme archanjela Rafaela, ktorý sprevádzal mladého Tobiáša na cestách. Nám je blízky archanjel Gabriel, ktorý bol poslom nebeského Otca a ktorý Svätej Panne z Nazareta zvestoval vtelenie Syna Božieho. ,A vieme tiež, že Boh vo svojej láske dal aj nám na cestu nášho života anjela strážcu.
Najvznešenejším poslom však pred všetkými anjelmi je pre nás Panna Mária. Ona splnila poslanie Najsvätejšej Trojice tak vznešene, a tak plne, že v údive nad tým tŕpnu všetci anjeli. V údive ostávame i my. Panna Mária stala sa v tele chválou Najsvätejšej Trojice.
Sotva poznala, že poslaním jej života je živá spoluúčasť na našom vykúpení, že božské materstvo je toho podstatou, rozohrajú sa v nej všetky struny duše i tela. „Kráľovná anjelov" zanôti hymnus na oslavu svojho Kráľa: Velebí duša moja Pána...

Aj keď dnešná doba potiera duchovný smer, predsa sa presviedčame, že ku šťastiu človeka nestačí len materiálna oblasť. Klaňať sa matérii všetkého druhu, formy, farby a tvaru neuspokojuje človeka. Človek túži mať niečo viac, viac zažiť, niečím viac sa naplniť a najmä v niečom viac mať zmysel a cieľ svojho života.

Vďaka aj tomuto osloveniu Panny Márie my kresťania objavujeme duchovný svet, ktorý nás dokáže viac obohatiť a privádza nás k hlbšiemu pohľadu na zmysel svojho života.
V životopisoch viacerých svätcov nachádzame priam rukolapný dôkaz o existencii a pomoci duchovných bytostí, akými sú anjeli.

O svätej Agnese Rímskej sa rozpráva, že raz v spoločnosti, kde sa viedli nepekné reči, bola vyzvaná svojím anjelom strážnym, aby im zabránila. Zo strachu pred vysokopostaveným človekom to neurobila. Miestnosťou sa ozvalo zaucho. Na líci mladej ženy sa objavil červený fliačik po údere, ale údercu nikto nevidel. Agnesa to vysvetlila, že to bola príučka od jej anjela strážcu. Pre mnohých a najmä pre spomínaného pána to bola lekcia na celý život.

Modernosť neuberá na našej láske k Panne Márii. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012