Meditácia na 23.08.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Ružena Limská, panna | Mt 13,44-46

separator.png

Čo má pre mňa cenu?
 

Predstavte si, že by ste mali teraz dať odpoveď na otázku: Čo má pre mňa cenu? Po čom najviac túžim? Čo by som si najviac prial? Odpovedí by bolo zaiste mnoho. U skôr narodených snáď zdravie, pokojnú smrť a starobu. Stredný vek, ktorý chce niečo dokázať, úspech, slušný príjem, dobrú rodinu, až po tých najmladších, ktorí myslia na školu, záujmy, koníčky, kariéru a pod. V odpovediach by iste nechýbalo aj také prianie, ako; byť teraz spasená, zachovať si priateľstvo s Bohom a snáď i byť svätý. Keď Pán Ježiš rozprával o pokladoch a o tom, aký ľudia majú vzťah k hodnotám, poznamenal: "Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce" (Mt 6,21).

Pán Ježiš nás však aj učí, čo máme robiť, ako sa správať, počínať si, aby sme sa nedali oklamať falošným pokladom a čo robiť, aby sme získali pravý poklad. Dnes sme o tom čítali: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi" (Mt 13,44).

Dnešné dve krátke podobenstvá o pokladoch povedal Pán Ježiš apoštolom hneď po tom, ako ho poprosili, aby ich naučil modliť sa a on ich naučil modlitbu „Otčenáš". Tak sa nám dostáva lekcie, že cenu, hodnotu nemáme vidieť len vo veciach materiálnych, ale aj duchovných. Súdny človek vie rozlíšiť hodnoty. Pod pojmom „nebeské kráľovstvo" chápeme to, čo pod pojmom „nebo". Mnohí rodičia mylne učia deti, že nebo je hore, niekde nad oblakmi. Nie je to celkom úplné. Boh je predsa všade. Dobre to vystihne tá matka, otec, ktorí učia dieťa, že Boh - nebo je v jeho srdci,. Vedú dieťa k tomu, aby sa snažilo už od ranného detstva žiť tak, aby si vo svojom živote chránilo srdce pred hriechom. Život človeka - to je pole. Kto vie, prečo žije na zemi, aké je jeho poslanie a cieľ, ten sa skutočne podobá človeku, ktorý si Boha nedá vyhnať z duše hriechom. Svojej spáse podriadi všetko, čo na svete vlastní. Boh je prvý zo všetkého v jeho živote. Robí, rozpráva a zmýšľa tak, aby poklad, čiže spásu svojej duše nestratil.
Druhé podobenstvo má tú istú snahu. Veriaci človek si je vedomý toho, že na svete musí pracovať, osvedčiť sa a zaslúžiť si odmenu od Boha. Kupec je človek rozumný, slobodný, vie čo chce, pozná hodnoty a ide si za svojím cieľom. Je ochotný a rozhodnutý pre získanie pokladu zriecť sa všetkého, čo má a získať hľadanú perlu. Perla – otvára bránu Božieho kráľovstva.

Ktosi poznamenal, že na svete je ako pri lúštení tajničky. Každý vie, čo má robiť. Nie je to však jednoduché. Musí premýšľať, ako sa vtesnať do určitých časových, ekonomických, ako aj morálnych, vieroučných, ale tiež aj do spoločenských a náboženských noriem. Musí dávať pozor okolo seba, dívať sa aj do budúcnosti a nezabúda na to, čo už má za sebou. A pritom mu nič a nik nebráni byť slobodným. Musí si však nájsť čas nielen na to, čo sa mu páči a čo si praje, ale aj na ťažšie povinnosti, prípadne i nepríjemné, keď sú potrebné pre život. Nebráni sa mu vo využívaní šikovnosti, umu, zručnosti i zvyku. Vždy má mať na mysli svoj cieľ. Je strojcom svojho šťastia, ktoré sa mu na konci stane odmenou. Kto bezducho alebo vedome zle vyplní políčka tajničky, dozvie sa radostnú správu? Nie! Nečaká ho príjemná odmena, ale zaslúžený trest.

Ježiš nikoho nevylúčil zo svojej lásky. Vieme to všetci. Ako správne prežiť a úspešne ukončiť svoj život, môžeme sa naučiť na príklade svätej Ruženy Limskej.

Poznáme ju po mene, ktoré nás vedie do juhoamerického štátu Peru, hlavného mesta Lima, kde zomrela ako 31-ročná 24. augusta roku 1617. V malom domčeku na konci záhrady prežije v starosti o desať súrodencov posledné roky života ako krajčírka. Od 14-roku je členkou Tretieho rádu sv. Dominika. Nie je čudáčka, vie sa prirodzene správať, smiať a spievať. Zrieka sa však vydaja, pretože celá túži po Bohu. Trpí, a pritom sa nesťažuje. Keď zomiera, misionárskej práci sa v jej vlasti ešte viac darí. Krátko po smrti ju rodáci nazvú svojou „kráľovnou". Niet sa čo čudovať, že je čoskoro vyhlásená za blahoslavenú i svätú.

Pre nás je v praxi príkladom kupec, ktorý vie, čo má robiť, aby získal cennú perlu. Príklad života nám odkrýva potrebu posväcovať sa v rámci svojich možností. Boh nám nebráni vlastniť, niečo znamenať v spoločnosti, snažiť sa o určitý komfort, zdravie a podobne. Chce však, aby sme si veci vo svojom živote zariadili ak, aby sme sa ako Ružena Limská podobali človeku, ktorý hľadá poklad a kupcovi, ktorý preto, aby získal vzácnu perlu, vie, čo má podniknúť. Keď vieme a podľa toho aj konáme, Boh mál z nás radosť.

Nie je na škodu dať si odpoveď na otázky z úvodu. Keď sa naše odpovede budú zhodovať s tým, čomu nás dnes Ježiš v evanjeliu učí, vtedy sa splnia slová Pána Ježiša, ktoré povedal bohatému mládencovi: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi" (Mt 19,21). Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012