Meditácia na 16.11.2013

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Margita Škótska, panna; Gertrúda; Edmund | Jn 15,9-17

separator.png

Rôzne podoby lásky
 

Je samozrejmé, že sa navzájom nepodobáme, každý máme niečo odlišné i keď sme súrodenci alebo dvojičky. Tak je to aj v láske k bohu. Je veľa svätých, a predsa každý iný! A tak dnes sa nám dostáva nového impulzu ku svätosti.

Ježiš nás dnes poúča: „Toto je moje prikázanie: aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás" (Jn 15,12).

Evanjeliá často rozprávajú o láske Pána Ježiša. Ježiš svoju lásku nielen prejavuje, napríklad, keď koná zázraky, keď vyučuje, ale aj výslovne žiada od tých, čo budú ho nasledovať, aby príkaz lásky aj žili. Kto bude žiť podľa jeho slov, ten bude žiť príkaz lásky. „ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovám prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske" (Jn 15,10). e to veľké povzbudenie, keď Ježiš nás poúča o jeho vzťahu k Otcovi; o láske, ktorá je medzi Otcom a Synom. Ježiš nechce nás nechať vo svojej láske stranou. Preto vtedy, keď budeme Ježiša v láske nasledovať, nebude medzi ním a nami vzťah ako medzi pánom a sluhom, ale ako medzi priateľmi. toto nás učí Boh, toto si praje Boh a vtedy náš život sa stáva bohatým na ovocie milostí a zásluh, ktoré už tu na zemi a iste raz vo večnosti prinesú mnohé radosti.

ak už dnes sa presviedčame o tom, že plnenie týchto slov je významný prínos v našom živote. Viera vtedy nie je jednofarebná, ale pestrá a bohatá na neopakovateľné veci a zážitky. Tak aj dnes pri všetkých ťažkostiach je namieste sa znova oduševniť za realizáciu slov Pána Ježiša v našom živote. Význam našimi skúsenosťami sa len zväčšuje.

Stáva sa, že svet nám zámerne ukrýva hodnotu lásky Krista k nám. Veci a milosti, ktoré získavame, nám zovšednievajú a stáva sa, že sa nesprávne pozeráme na pominuteľné veci. A tak dnes sa chceme oduševniť príkladmi svätých a uvedomiť si rôzne podoby lásky a svätosti - dôležité aj pre náš život.

Svätá Margita dostala v rodičovskom dome dobrú výchovu viery. Keď prijme sviatosť manželstva so škótskym kráľom Malcolmom III., ktorý bol tvrdých obyčajov, dokáže mu vychovať nielen osem detí, ale dokáže aj svojho manžela zmeniť na muža jemného srdca, pevnej ruky, bystrého ducha a čestného charakteru. Tak sa stane sv. Margita kráľovnou, ktorá Škótsku prinesie nový rozkvet. Hoci stráca syna a manžela, neupadá na duchu, ale dokáže aj vtedy oslavovať Boha, a tak dať príklad verného života viery svojmu národu.

Svätá Gertrúda podľa všetkého od piateho roku života žije v kláštore. Najprv, ako bolo vtedy zvykom v zámožných rodinách, dostáva vyššie vzdelanie. neskôr sama si volí tento stav. Pre svoje vzdelanie pomáha sestrám, keď im vykladá texty Písma, v hovorni sprostredkúva kontakt so svetom a svätosť, ktorú ukrýva, spoznávajú sestry až po jej smrti. Napísala viaceré, na svoju dobu priam prekvapujúce teologické diela. Mala viackrát mystické zážitky. Jej dielo hovorí o blízkosti človeka k Bohu, ako Boh túži žiť s človekom v blízkom vzťahu. Boh je ochotný medzi ním ak nami urobiť most, ktorý môžeme využiť na časté a celkom osobné kontakty s ním. Svätá nás učí pestovať dôverný vzťah k Bohu na láske.

Svätý Edmund z Abignonu bol tiež na svoju dobu veľmi vzdelaný. Po štúdiách v Oxforde a v Paríži začas bol profesorom a v roku 1224 bol vybraný za biskupa v Canterbury. Životopisci píšu, že od tej chvíle nemal pokojný život. Pre svoju vernosť a lásku k Bohu dostáva sa do konfliktov s kapitulou a kláštormi, ktorí si robili privilégia, ktoré im nepatrili. Žil umŕtvujúcim životom a na ceste do Ríma 16. novembra 1240 zomiera v kláštore augustiniánov v Soisy-en-Brie. Každý z nich žil Ježišove slová a každý ináč.

A tak aj my. Hoci rôzne, ale žime Ježišovu lásku. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012