Meditácia na 08.03.2018

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli | Lk 11, 14-23

Ježiš raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.“

Pôst je tiež čas ovládania sa 

Deje sa to mocou pokánia, umŕtvovania, vyznania hriechov, robenia - a samozrejme - plnenia vážnych rozhodnutí. Pritom pod zlými duchmi rozumieme nie samotné hriechy, ale rôzne zlé duchovné sily, ako náruživosti, ktoré nalaďujú k hriechu, a teda egoizmus, lakomstvo, zmyselnosť, pohodlnosť a iné. K ich ovládaniu nestačia prirodzené sily; je potrebný dotyk „Božieho prsta", o ktorom hovorí Pán Ježiš, aby sa mohla odohrať aj zázračná premena človeka. Boj so zlými duchmi patrí k samotnej podstate Kristovho poslania. Apoštol priamo hovorí, že Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky (1 Jn 3,8). Ľudia vidia v Kristovi múdreho učiteľa a vychovávateľa, šľachetného reformátora, veľkého zakladateľa náboženstva, neobyčajného divotvorcu -ale nebude to ešte pravdivý obraz, ak odstránime z neho boj Ježiša s kráľovstvom démonov. A ten jeho boj stále prebieha; činnosť zlých duchov: nemých, slepých, hluchých, nečistých - stále musí byť ovládaná. A akí zločinní duchovia ovládajú tých, ktorí podpaľujú kostoly a profanujú cintoríny? Stále sú potrebné Kristove exorcizmy nad šialenstvom sveta a nad posadnutými takými či inými zlými duchmi, ak skutočne má prísť Božie kráľovstvo.

Božie kráľovstvo nemôže existovať súčasne s kráľovstvom zlých duchov. Pán Ježiš hovorí: Kto nie je so mnou, je proti mne. Čím viac sme s Kristom, čím bližšie sme na strana Boha, tým viac je pre nás samozrejmé účinkovanie zlých duchov vo svete. Či sa dostávajú k slovu v nás, či okolo nás -je len jeden zázračný Exorcista, na ktorého sa obraciame volajúc: Krv Kristova, víťaz nad zlými duchmi - zachráň nás!


8. marca - deň žien: Žena - Božia dcéraYT | GTV |