Meditácia na 08.09.2018

Narodenie Panny Márie | Mt 1, 18-23

Farizeji a zákonníci povedali Ježišovi: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú.“ Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, chov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno treba naliať do nových mechov. A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo si povie: ‚Staré je lepšie.‘“

Narodeniny Panny Márie

Nestalo sa to aj u vás doma, že syn či dcéra, aby ste nezabudli, napísali do kalendára: Mám narodeniny! Stalo sa zvykom príchod na svet nielen písať v úradných dokumentoch, ale aj sláviť. Aj keď sa roky často pri takej príležitosti nevyslovujú, najmä u žien stredného veku, predsa je to milé, keď si v tento deň spomenieme na svojich drahých, priateľov alebo spolupracovníkov. Stačí málo; kytička, milé slovo, u nás veriacich krátka modlitba, a spôsobíme radosť človeku, ktorý si v ten deň spomína na deň svojho narodenia, kedy ho matka priniesla na svet. Dnes si Cirkev spomína na narodenie Panny Márie.

O narodení Panny Márie nenachádzame ani v jednom zo štyroch evanjelií údaje. A predsa ten dlhý rad mien, ktorý čítame v dnešnom evanjeliu, má na konci meno Mária. Vieme, že u Židov rodokmeň bol veľmi sledovaný, a to najmä pre prísľub, ktorý dal Boh praotcovi Abrahámovi, že z jeho rodu vzíde predpovedaný Mesiáš. Z toho časom vzniklo, že žena, ktorá nemala dieťa, bola pokladaná za potrestanú Bohom pre nejaký hriech, pretože z jej lona nevzišiel ďalší potomok, a tak nádej na splnenie prísľubu. O narodení Panny Márie z rodičov Joachima a Anny sa dočítame v Jakubovom protoevanjeliu, ktoré vzniklo až v polovici druhého storočia. Hoci tento spis bol pripisovaný apoštolovi Jakubovi, Cirkev ho neprijala do zoznamu takzvaných kanonických kníh, to znamená do počtu 72 kníh Svätého písma. Vieme, že okrem kanonických kníh je niekoľko desiatok kníh, listov a evanjelií, ktoré sa pripisujú významným osobnostiam, najmä apoštolom, ale oni ich nenapísali. Tieto knihy však neobsahujú nijaké omyly a bludy. Je v nich oveľa viac dobra ako zla, ale Cirkev má ku nim svoje výhrady. Narodenie Panny Márie nie je prikázaný sviatok. Nezaväzuje účasť na omši pod hriechom, a predsa sa stal v Cirkvi veľkým sviatkom. Popri sviatku Narodenia Pána Ježiša a Narodenia Jána Krstiteľa si spomíname aj na sviatok Narodenia Panny Márie. Iné narodenie si v Cirkvi nepripomíname. Sviatky svätých sú spomienky na ich smrť - druhé narodenie - narodenie pre nebo.

Je dnes vecou ctiteľov Panny Márie načerpať novej posily v duchovnom živote. Vieme, že Panna Mária už požíva odmenu od Ježiša. Vieme, že bola za svoju vernosť vzatá do neba a tiež korunovaná za Kráľovnú neba. Panne Márii nič nepridáme svojou modlitbou a účasťou na svätej omši. Ona už má všetko v tom najväčšom stupni slávy. A predsa, naša účasť na svätej omši a pristupovanie ku sviatostiam jej robí radosť. Mária v dnešný deň nezabúda na svojich ctiteľov a prosí Syna o potrebné milosti pre nás. V dnešný deň jej narodenín účasť v kostole je pre nás zdrojom nových milostí a rozmnožením darov, ktoré sú nám najviac potrebné. Ktosi na konto dnešného dňa poznamenal: Keď sa vie tešiť prirodzená matka z návštevy detí, o čo viac naša nebeská Matka! Deti od matky nikdy neodchádzajú bez pozornosti. Keď už matka všetko rozdala po hmotnej stránke, aspoň svojím úsmevom, pohladením, požehnaním na čelo obohatí svoje deti. A tak je to aj s Matkou všetkých matiek v deň jej narodenia. Mnohí ľudia majú v obľube určitý druh kvetov. Keď im chcú spraviť radosť, svoju lásku im prejavia týmito kvetmi. Sme rôzni farbou pleti, jazykom, vekom, vzrastom, pohlavím, vzdelaním a podobne. Sme rôzni, a predsa dnes chceme všetci ponúknuť jeden kvet. Nech je to biely kvet - čistota našich duší. Pripodobňujeme sa touto farbou v jej sviatok. Mária, nepoškvrnene počatá, Mária, ktorá nedala súhlas k hriechu, chce nás dnes odprevadiť s požehnaním svojho Syna. A to je pre nás to "naj" na rozlúčku v jej sviatok. Mária hovorí: Ďakujem, že ste prišli. Nezabudnite, príďte zas! Amen.

YT | GTV | PANNA MÁRIA