Meditácia na 11.03.2019

Pondelok po 1. pôstnej nedeli | Mt 25, 31-46

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘ Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘ Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘ Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

 

Všímať si potreby priateľov

Čo nám asi chce Ježiš povedať týmito slovami? Čo to znamená, keď nám Ježiš hovorí, že bol hladný, smädný, chorý, pocestný, nahý... - hovorí obrazne. A hovorí o poslednom súde. Hovorí to v reči vtedajšieho ľudu, aby to čo najlepšie pochopili. Aj preto používa pojmy ako ovce, či capy. Ovce boli symbolom dobra, capy zase symbolom zla. Ježiš chcel ukázať, že je naozaj rozdiel v tom, kto ako žije. Chcel povedať, že vôbec nie je jedno, či človek bude stáť pri poslednom súde naľavo alebo napravo. Lebo tí napravo pôjdu do večného života a tí naľavo pôjdu do večného zatratenia. Záleží len na nás, ktorú cestu si vyberieme a kde budeme stáť aj my pri poslednom súde. Či obrazne povedané - napravo alebo naľavo. V tej chvíli nám to určite nebude jedno.

Avšak, aby sme vtedy stáli na tom správnom mieste, musíme sa o to usilovať už teraz - tu na zemi, počas nášho pozemského života, lebo po smrti už bude neskoro. Teraz si musíme vybrať tú správnu cestu. Ktorú? Na túto otázku nám dáva odpoveď sám Ježiš Kristus v dnešnom evanjeliu. Všímať si hladných, smädných, pocestných, nahých, chorých... Jednoducho povedané: všímať si tých, ktorí potrebujú našu pomoc, povzbudenie. Všímať si tých, ktorí potrebujú náš čas, naše povšimnutie. Všímať si tých, ktorí sú okolo nás - našich blížnych a ich potreby. A v každom z nich vidieť Ježiša. Amen.

facebook_like_logo.jpg | istagram.jpg | 2018 | HRIECH - ZLO