Meditácia na 02.05.2019

Štvrtok po 2. veľkonočnej nedeli | Jn 3, 31-36

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery. Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.

 

Byť svedkom

O čom hovoria moje slová a skutky? Čo vnímam vo vnútri pri slovách: byť svedkom? Na čo by som v budúcnosti nemal zabudnúť? Ježiš povedal Nikodémovi: „Koho poslal Boh hovorí Božie slová“ (Jn 3,34). Ježiš poukazuje na seba ako na najhodnovernejšieho svedka nadzemských právd a hodnôt. Našou vecou je nielen prijať Ježišovo svedectvo, ale ho ďalej odovzdávať. Nám patria slová: „Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová“ (Jn 3,34). Sme poslaní a sme Božím slovom. Boh nám udeľuje zodpovedajúceho ducha. Kňaz nezmýšľa a nehovorí výlučne v kategóriách pominuteľného sveta. To ponechá ľuďom, ktorí patria zemi a hovoria pozemsky. Kristus od nás žiada byť vierohodnými svedkami jeho zmŕtvychvstania.

Návrh na osvojenie si: Osvojiť si vetu: „Čo mi to osoží pre večnosť?“

facebook_like_logo.jpg | 2018 | ŽIVOT