Meditácia na 09.05.2019

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli | Jn 6, 44-51

Ježiš povedal zástupom: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

 

Dajme sa pritiahnuť Otcovi

Ako často a podľa seba v akej kvalite sa kontaktujem s Bohom? Konám s vierou svoje povinnosti? Dbám na to, aby som žil v milosti Božej? Ježiš povedal zástupom: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal“ (Jn 6,44). Ježiš upozorňuje, že viera v neho je Božou milosťou. To, že nás priťahuje, si ceňme ako nezaslúženú milosť svojej viery. Aj keď vo viere nie sme dokonalí, utvrdení, snažme sa veriť silnejšie a hlbšie. Otec nás priťahuje. Odpovedajme mu verným plnením svojich povinností, vzdelávaním sa, záujmom o Cirkev, o svoju budúcu misijnú činnosť. Častý kontakt s Eucharistiou, prehlbovaní vzťahu k nej, je krásna odpoveď. Už dnes naša častá vďačnosť voči nebeskému Otcovi je zárukou našej blaženej večnosti. Najmä priamy kontakt po svätom prijímaní a adorácia počas dňa svedčia o tom, či skutočne, alebo len zdanlivo prichádzame ku Kristovi.

Návrh na osvojenie si: Viac úsilia venovať osobnému kontaktu s Eucharistiou.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | istagram.jpg | 2018