Meditácia na 16.06.2019

Najsvätejšej Trojice | Jn 16, 12-15

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“

 

Boh - to nie je tajomstvo len rozumu

Boh je aj Bohom milosrdným, Bohom lásky, Bohom pokoja, Bohom spravodlivým, Bohom pravdy,... „Boh jestvuje, ja som sa s ním stretol", takýto titul dal spisovateľ André Frossard jednej svojej knihe. A zaiste tak cítil, po svojom osobnom stretnutí so svojím Bohom, keď urobil všetko, čo od neho Boh očakával. Čo máme robiť, aby sme zažili Boha a taktiež aj seba samého, nájdeme odpoveď v životopise svätého Antona. Ten po štyridsiatich rokoch pobytu na púšti volá: „Pane, kde si? Už štyridsať rokov ťa hľadám! A vtedy vo svojom srdci Anton počul tichý hlas: „A ja som už štyridsať rokov s tebou."

Boh nás pozná, pretože „verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, prvého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom... Tieto slová hovorme, keď začína deň, ale aj deň nimi ukončíme. Vracajme sa k nim, keď máme vydať svedectvo viery pred ľuďmi, ale rovnako, keď na nás útočí pokušenie sveta, diabla a tela. Šepkajme tieto slová, keď nás napĺňa úžas nad dielami Boha. Modlíme sa ich, keď myslíme na smrť. A taktiež, keď si plníme svoje stavovské povinnosti. Stretávame sa s tajomstvami. Boh je však naše tajomstvo lásky, náš cieľ, náš život. Amen.

facebook_like_logo.jpg | flickr.png | 2018