Meditácia na 28.10.2019

Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období | Lk 6, 12-19

V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom. Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

 

V utrpení 

Nebojme sa vrhnúť sa Ježišovi do náručia, keď trpíme. Veď on je Pánom života. On je ten, ktorý dáva život. Sám prešiel utrpením, dobre nám rozumie, keď trpíme. Áno, trpieť je ťažké aj preto, lebo utrpenie samo o sebe nemá zmysel. Vtedy sme dezorientovaní a nerozumieme, prečo trpím práve ja, prečo sa to stalo práve mne. Možno ani Boh nám vtedy nedá odpoveď. Chce však, aby sme mu bezhranične dôverovali. Lebo je ako otec, ktorý je občas prísny na svoje dieťa, ale nikdy mu nechce zle. Je ako otec, ktorý chce naučiť svoje dieťa, aby raz opravdivo a hlboko milovalo, až tak ako on. Azda tou najzvláštnejšou cestou, ako to Boh robí, je, že nás zdokonaľuje utrpením.

Prosme spoločne Pána. Ježišu, dopraj nám zdravie tela i duše, lebo ty si prameň života. Prosíme ťa, posilňuj našu vieru, keď akokoľvek trpíme, aby sme rástli vo vzťahu k tebe i cez každodenný kríž. Pane daj, aby sme chvíle, kedy trpíme, pochopili vo svetle tvojho kríža. Pomáhaj nám ho niesť a nikdy nás neopusť. Amen.


2018 | U T R P E N I E