Meditácia na 07.08.2021

Sobota 18. týždňa v Cezročnom období Mt 17, 14-20

K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť.“ Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne.“ Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto ta!‘ - prejde. A nič vám nebude nemožné.“

cd6evanjelizaciaeu.jpg

duchovné cvičenie ZMYSEL NÁŠHO ŽIVOTA

Dt 6, 4-13 Mojžiš povedal ľudu: „Počúvaj, Izrael: Pán, náš Boh, je jediný Pán! Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes hovorím, budú v tvojom srdci, budeš ich opakovať svojim synom a hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome alebo cestovať, či budeš líhať alebo vstávať; priviažeš si ich ako znamenie na ruku a budú ako ozdoba medzi tvojimi očami; a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. A keď ťa Pán, tvoj Boh, vovedie do krajiny, o ktorej prisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že ti dá veľké a pekné mestá, ktoré si ty nestaval, a domy plné bohatstva, ktoré si ty nezhromažďoval, cisterny, ktoré si nekopal, vinice a olivové sady, ktoré si nesadil, keď z nich budeš jesť dosýta, daj si veľký pozor, aby si nezabudol na Pána, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Boj sa Pána, svojho Boha, len jemu slúž a len v jeho mene prisahaj.“  | ďalšie zamyslenia na dnes