Meditácia na 29.11.2021

Pondelok po 1. adventnej nedeli | Mt 8, 5-11

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“

Prečítajte si zaujímavý a poučný rozhovor 1. prikázania Desatora: Povery, mágia, veštby / Diabol pracuje ako úžernícka nebankovka, požičia rád, aby časom získal všetko

 

meditacie_ls.jpg

Nič Ježiša neokúzľuje viac, než viera. Pretože viera je dar, ktorý má moc prinášať udalosti v živote, ktoré v nás budia údiv - napr. keď nás niekto prekvapí, nejakým milým darčekom, správou, pozvaním... Ale to, čo Ježiša tak veľmi udivuje a prekvapuje, je naša opravdivá viera. Je to viera taká, akú našiel u stotníka: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel do môjho domu. Ale povedz iba slovo, a moja duša bude uzdravená“ (porov. Mt 8,8).

Evanjelium svätej omše nám podáva slová pohana, rímskeho stotníka. Tieto slová sa už oddávna čítajú v liturgii svätej omše a používajú sa pri bezprostrednej príprave na sväté prijímanie kresťanov všetkých čias: „Domine, non sum dignus“ - „Pane, nie som hoden ...“ (Mt 8,8).

Židovskí starší z mesta prišli za Ježišom s prosbou, aby pomohol tomuto pohanovi – stotníkovi a vyliečil mu umierajúceho sluhu, ktorého si veľmi cenil. Dôvodom ich prosby bolo, že on im vybudoval synagógu. Keď bol Ježiš už neďaleko domu, stotník vyriekol slová, ktoré sa dodnes opakujú pri každej svätej omši (namiesto slova `sluha` sa používa slovo `duša`): „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.“

Jediné Kristovo slovo uzdravuje, očisťuje, dodáva silu a napĺňa nádejou Stotník je človek hlbokej pokory, šľachetný, s vysokou mienkou o Ježišovi. Pretože je pohan, nemá odvahu obrátiť sa osobne na Pána, ale posiela iných, ktorých považuje za hodnejších, aby sa zaňho prihovorili: „Bola to pokora“ - vysvetľuje svätý Augustín, „brána, cez ktorú vošiel Pán, aby prevzal to, čo mu už patrilo.“ Viera, pokora a šľachetnosť sa zlučujú v duši tohto človeka. Preto nám Cirkev predkladá jeho príklad a jeho slová ako prípravu na prijatie Ježiša, keď k nám prichádza vo svätom prijímaní: „Pane, nie som hoden...“

Cirkev nás vyzýva, aby sme nielen opakovali tieto slová, ale aby sme plnili aj ich obsah viery, pokory a jemnocitu. `Túžime povedať Ježišovi, že prijímame jeho návštevu, pre nás nezaslúženú a jedinečnú, ktorá sa toľkokrát opakuje na zemi a prichádza až k nám, ku každému z nás. Chceme mu tiež povedať, že sa cítime užasnutí a nehodní takéto veľkého dobrodenia, ale šťastní, pretože sa daroval nám i svetu. Chceme mu tiež povedať, že nebudeme ľahostajní a nedôverčiví k takému veľkému zázraku, ktorý rozpaľuje naše srdcia radostným entuziazmom, ktorý nesmie skutočným veriacim nikdy chýbať.` Amen.