Meditácia na 06.01.2022

Zjavenie Pána | Mt 2, 1-12

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Priatelia, prečítajte si novoročný rozhovor: Láska sama ukazuje, čoho sa zriecť, aby sme mohli viac milovať

 

meditacie_troch_kralov.jpg

Čo je to zjavenie? Kde a komu sa naposledy zjavila Panna Mária? Na Slovensku v Turzovke, Litmanovej, ale aj Tvrdomestice, Dechtice a inde. Ktosi bez toho, aby chcel uraziť Pannu Máriu a sv. Jozefa povedal, že sv. Jozef sa chce rozviesť s Pannou Máriou :-) Prečo? Pretože je stále menej a menej doma, pretože sa stále niekde zjavuje. Najmä po zjaveniach Panny Márie v Lurdoch, sv. Bernardete, v Paríži na ulici Ru di Bac sv. Kataríne Labouré a Fatime Lucii a blahoslaveným Ferkovia a Hyacinte, alebo Faustýne v Krakove, ktorej sa zjavil Pán Ježiš, sa akoby roztrhlo vrece s údajnými zjaveniami, ktorých je viac ako sto.

Aby Cirkev uznala a vyhlásila či súhlasila s niečím, čo spadá pod zjavenie, či ide o Pána Ježiša, Pannu Máriu, anjela či niektorého svätého, musí prejsť šetrením, ktoré je dlhé a náročné.

Slávnosť Zjavenia Pána, či Troch kráľov môže poslúžiť k pripomenutiu si, čo učí Cirkev o zjaveniach a ako k ním pristupuje. ajprv si pripomeňme, že o klaňaní mudrcov, kráľov či mágov píše iba evanjelista sv. Matúš (2,1-12), v časti evanjelia, ktoré sa číta na dnešný sviatok. Vo východnej tradícii je dokonca 84 epizód o klaňaní sa mudrcov Ježišovi v betleheme. Matúš neuvádza ich počet. Ich počet v tradícií sa odvodzuje od darov, o ktorých píše Matúš, že „potom otvorili svoje pokladnice a dali mu (Ježišovi) dary: zlato, kadidlo a myrhu" (Mt 2,11). V katakombách máme znázornených štyroch s odvolávaním sa na 72. žalm. Ariánska legenda zo 6. storočia hovorí až o dvanástich. Hviezda, ktorej sa venuje pozornosť od 4. storočia sa spája aj s podobou anjela. Okolo dnešného sviatku je mnoho iných legiend. Pre nás je však hlavná podstata dnešného sviatku, a to, že Boh sa zjavuje svetu. Amen.