Meditácia na 25.05.2022

Streda po 6. veľkonočnej nedeli | Jn 16, 12-15

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.

 

evanjelizacia.eu_link.jpg

Už dnes večer si môžeme pripomenúť, o ktorom Ježiš hovorí: „On ma oslávi, lebo vezme z môjho a zvestuje vám to" (Jn 16,15). Úryvok rozpráva o udalostiach pred nanebovstúpení Pána Ježiša. Ježiš učeníkov vyviedol z Jeruzalema, tak ako často predtým, až do Betánie. Tam sa s apoštolmi rozlúčil. Na tento odchod apoštolov Ježiš pripravoval. Po zmŕtvychvstaní apoštoli dostavajú nové príkazy a poverenia, ktorým by pred Ježišovou smrťou nerozumeli. Aj pred konečným odchodom k Otcovi ešte mnohému nerozumejú. Ešte na nich nezostúpil Duch Svätý, ktorého im prisľúbil, že pošle od Otca. Ježišovmu nanebovstúpeniu museli predísť, ako to sám povedal viaceré predpovede: "Preto som povedal, že vezme z môjho a zvestuje vám to" (Jn 16,15). Uverili slovám Krista. Ježiš viackrát hovoril o svojom Kráľovstve. Apoštoli po zoslaní Ducha Svätého pochopili to, o čo súperili nesprávne medzi sebou, keď túžili zaujať miesta v Ježišovom kráľovstve po Jeho pravici a ľavici.

Čo je to vlastne nebo? Stretávame sa s nesprávnymi názormi, že v nebi sa budeme len modliť. Nebo je len pre vyvolených. Väčšinou s iróniou, výsmechom je predstavované nebo, Boh, svätci a anjeli. Vieme, že nebo nie je len naše zloženie rúk, sklopené oči, vážne až smutné tváre, nuda... Aké je skutočne nebo, o ktorom hovorí Ježiš? Ježiš hovorí o nebi v spojení s Otcom, ktorý je láska. Otec pripravil tým, ktorí vytrvajú v dobrom, príbytok lásky a šťastia, o čom jazyk, rozum, srdce človeka si nedokáže a nemôže predstaviť. Zamyslime sa, ako slepému vysvetliť farby, hluchému zvuk detského smiechu, spev škovránka alebo hlas vyznania lásky? 

Kto by chcel podať vyčerpávajúci opis neba, podobal by sa tomu o ktorom hovorí Herakles. Viete čo urobil? Chcel predať svoj nádherný palác a preto zobral jeden kameň z neho a volal na ľudí: "Chcete kúpiť môj palác? Toto je jeho obraz!" A ukázal im len jeden vzácny drahý kameň z paláca.

Ježiš nám zanechal niekoľko symbolov, porovnaní a obrazov. Napríklad podobenstvo o svadbe kráľovho syna. Vidieť Boha chápeme nielen ako intelektuálne poznanie, ale večnú a bez konca trvajúca prítomnosť s Bohom. Byť v neustálom viac ako prirodzenom osobnom kontakte s Bohom, anjelmi a svätými. V nebi už sa nebude ženiť ani vydávať (por Mt 22,30). My nie sme tu pre zábavu nerozumných. Mohli sme sa aj pomýliť v doterajšom živote, ale chceme veci napraviť. Boh je spravodlivý. Preto už na zemi máme žiť ako v predsieni neba. Byť priateľ Boha. Milovať pravdu, žiť v láske, stáť na strane spravodlivosti. Amen.