Meditácia na 10.06.2022

Piatok 10. týždňa v Cezročnom období | Mt 5, 27-32

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“

 

meditacie_ls.jpg

Keď Spasiteľ pripúšťa prepustenie manželky bez ohľadu na to, či ide o vinnú alebo nevinnú stránku, nedovoľuje im nové manželstvo. Dovoľuje im dočasné, alebo trvalé prerušenie spolunažívania manželov - separáciu. Z textu vidíme, že manželský zväzok nesmie byť dotknutý a zrušený. Právoplatne uzavreté manželstvo sa nikdy nemôže vyhlásiť za neplatné. Tento text ľudia neradi počúvajú. Vidíme to nielen zo štatistiky rozvodov, ale i z ďalších udalostí zo života. Text však hovorí o veľkej láske Pána Ježiša k nám. Hoci počujeme tvrdé slová, cítime, že skrývajú lásku. Niečo podobné je to s liekom. Nejeden liek je odpudzujúci, a predsa ho prijímame, aby sme boli zdraví. Nejedno sebaovládanie, sebakontrolovanie je úžasný prísun posily, milosti do života človeka. Je potrebné, aby sme častejšie mysleli v tejto oblasti skúšok a pokušení na svoje stretnutie s Bohom. A to nie preto, žeby sme sa len báli, ale aby sme videli v Ježišových slovách obohatenie a duchovný prínos pre život, a to tak svoj, ako i druhých. 

Mnoho ľudí opovrhuje modlitbou. A práve v tejto oblasti modlitba je úžasná posila pre život, ktorý je boj, a to nie práve najľahší či najpríjemnejší. Boj o veľké hodnoty potrebuje veľké víťazstvá. Dnes by sme sa nemali modliť len za seba, aby sme mali síl vytrvať podľa učenia Pána Ježiša, a tak upevniť rodiny, manželstvá, ale mali by sme sa modliť za tých, ktorí to dnes nevedia zvládnuť a prežívajú krízy, porážky, zmietajú sa v sieti sexu a nemravnosti. Nie, my nemáme právo nikoho odsúdiť, nad nikým sa povyšovať, nikým pohŕdať. To všetko patrí Bohu, ktorý ako večný Sudca bude súdiť spravodlivo. Našou povinnosťou je udržať na uzde svoje vášne a zároveň víťazne prejsť cieľovou rovinkou. Kto pozeral niekedy dostihové preteky, vie, že nestačí len sedieť na koni, ale musí ho i riadiť. Vedieť pridržať uzdu, ale tiež ju i popustiť. Niečo podobné je to i v tejto oblasti. Nesmieme toto vidieť len v tmavých farbách. Máme to chápať ako dar od Pána Boha. Zneužiť však dar, opovrhnúť ním, prípadne ho neprijať, je veľká urážka a nevďak, čo právom volá po zaslúženom treste.

Spomeňme si na Máriu Goretti, ktorú Alexandro dopichal nožom. Dnes je už aj Alexandro mŕtvy. Vieme však, že odpustenie Márie prinieslo Alexandrovi nový život a veríme, že už spolu chvália Boha vo večnosti. Svätý Alojz mal zásadu, že sa nepozeral ani do tváre svojej matky. Bojoval o svoju čistotu a cenil si ju viac ako čokoľvek iné na svete. Uvedomme si, že tí, ktorí nás predišli do večnej blaženosti, mnohí si ju zaslúžili práve tým, že vedeli, či našli si správny spôsob, ako bojovať proti tomuto hriechu. Príklad hodný nasledovania pre nás. Nič nie je tak ťažké, žeby to nedokázal rozumný človek. Nič sa však nedá naraz, bez tréningu. Musíme sa popasovať i s touto slabosťou. Amen.