Meditácia na 25.10.2022

Utorok 30. týždňa v Cezročnom období Lk 13, 18-21

Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“ A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“

 

Žime v túžbe, že keď budeme chorí a snáď starší, zomierajúci, príjmeme s vierou sviatosť chorých, sviatosť zmierenia a Eucharistiu. My veriaci po živote na zemi očakávame Božie kráľovstvo. Pán Ježiš o svojom kráľovstve hovoril zástupom v podobenstve: ...o horčičnom zrnku a kvase (13.18.21).

Okrem týchto podobenstiev, Ježiš poukazuje na hodnotu Božieho kráľovstva aj slovami o "vzácnej perle" o "hospodárovi", ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. Ježišove podobenstvá majú hlboký zmysel a poukazujú na to, aby človek urobil všetko, aby získal Božie kráľovstvo.

"Poklad" ukrytý v poli učí, že každý človek má vidieť v Božom kráľovstve poklad, ktorý sa má stať jeho životnou snahou získať ho. Podobenstvo o "perle" učí, že každý, kto chce získať Božie kráľovstvo, musí zmobilizovať svoje sily, rozum a ostatné danosti, aby získal Božie kráľovstvo. Iné podobenstvo o "sieti", učí o tom, že všetci, ktorí si vyvolili Božie kráľovstvo ako svoj cieľ a najvyššiu hodnotu, že si vyvolili najlepšie. Podobenstvá prezrádzajú veľkosť Boha a hodnotu jeho kráľovstva. Človek si má uvedomiť, aby podnikol všetko, aby mal vo vďačnosti účasť v Božom kráľovstve. Život človeka je v podobenstve prirovnaný poľu. Ako roľník pri práci na poli od začiatku, keď pripravuje zem, keď seje semeno, už sa teší z úrody, vidí už vtedy zmysel svojej práce, mozoľov a potu tváre v bohatej úrode. A tak aj človek vo svojom živote, pri všetkých svojich podujatiach, nemá strácať pohľad z Božieho kráľovstva. Človek a zvlášť veriaci, by nemal zabúdať, že život na zemi smrťou nekončí. Každý človek vlastní dušu. Pre ňu má využiť všetko, aby bol bohatý na milosti, zásluhy: „V nebi si zhromažďujte poklady, tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú" (Mt 6, 20). Božie kráľovstvo je hodnota, pre ktorú sa vyplatí zniesť potupu, biedu, strach, chorobu, bolesť i stratiť život na zemi. Taktiež nebáť sa zvíťaziť nad sebou samým, keď dolieha pokušenie, hriech.

Kresťan a každý človek, keď objaví Ježišom spomínaný poklad vo svojom živote, je ochotný poklad si ukryť a chrániť. Každý deň si uvedomuje hodnotu svojho pokladu. Nezabúda na jeho hodnotu. Čerpá stále silu a odvahu, aby poklad nestratil. Žije v myšlienke: „Hľadajte teda najprv Božiekráľovstvo a jeho spravodlivosť" (Mt 6,33). Potrebujeme poznať a utvrdiť sa v hierarchií hodnôt svojho života. Nie všetko, čo sa zdá, že je cenné, je hodné zlata, pretože nie všetko, čo sa bliští, je zlato. A poklad pri povrchnom pohľade, nevyzerá na poklad. Roľník z Ježišovho podobenstva tak orie svoju roľu, aby mu poklad nebol ukradnutý, aby si ho nezničil. Amen.