D U C H O V N É   C V I Č E N I A -  (nielen) PRE REHOĽNÉ SESTRY 

separator.png

     1.  D U C H O V N Ý   Ž I V O T

      1. Duchovný život - neustála snaha po svätosti | 2. Čo potrebujeme k svätosti? | 3. Čo znamená dokonalosť?
      4. Dokonalosť naplno prežitý život v svätosti | 5. Hriech - najväčšia prekážka na ceste dokonalosti
      6. Čo musím vedieť využiť na ceste dokonalosti | 7. Na ceste dokonalosti nám Cirkev dáva sviatosti
      8. Duchovný život je neustále formovanie sa | 9. Čo je náplň duchovného života
     10. K duchovnému život patrí aj bohoslužba a rozjímanie | 11. Kde sa poznávame najviac v duchovnom živote?
     12. Zastavenia v duchovnom živote | 13. Duchovný život mimo nás v praxi | 14. Duchovný život si vyžaduje celého človeka
     15. Poznanie charakteru pre duchovný život | 16. Duchovný život je cesta čnosti | 17. Duchovný život je i sľub...
     18. Duchovný život je aj sľub čistoty | 19. Duchovný život v poníženosti | 20. Výstup na najvyšší stupeň
     21. Duchovný život - nazeranie - kontemplácia | 22. Vysvetlivky k predchádzajúcej prednáške a doslov.

     Celé duchovné cvičenie si môžete vypočuť TU.

 

2.  K R Í Ž O V Á   C E S T A  REHOĽNEJ SESTRY

- príhovor, 1. časť2. časť3. časť4. časť5. časť6. časť,
7. časť8. časť9. časť10. časť11. časť12. časť13/1.13/2.13/3.13/4.13/5. časť,
14. časť15. časť16. časť17. časť18. časť19. časť20. časť,
21. časť22. časť23. časť24. časť25. časť26. časť27. časť, 28. časť

Celú krížovú cestu si môžete vypočuť TU.

 

 3.  S V Ä T O S Ť   R E H O Ľ N E J   S E S T R Y

separator.png

     1/15 Úvod - video: Betánia kostol sv. Lazara 2/15 2/15 Nákazlivá svätosť - video: Hora Blahoslavenstiev
     3/15 Svätosť tela a duše - video: Hora Tábor | 4/15 Dokonalosť - Tabgha kostol rozmnoženia chleba
      5/15 Posväcujúca milosť - Kaplnka primátu sv. Petra |  6/15 Byť s Ježišom celá - Jeruzalem
     7/15 Sviatosti - Rieka Jordán, Kafarnaum synagóga | 8/15 Hriech - Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme
     9/15 Prežiť bez hriechu - Via Dolorosa - krížová cesta | 10/15 Náplň duchovného života - Bazilika usnutia Panny Márie
     11/15 Po spovedi - Jeruzalem Golgota | 12/15 Svätosť musí mať Ducha - Kána Galilejská
     13/15 Rozhovor o svätosti - Bazilika Zvestovania Pána | 14/15 Viera, Nádej, Láska - Getsemanská záhrada
     15/15 Život - cesta k svätosti - Kostol Pater Noster

     Celé duchovné cvičenie si môžete vypočuť TU.


4.  P O S T A V I Ť   S A   P R E D   P Á N A

separator.png

Požiadavky zasväteného života
Dôvera v Božie milosrdenstvo
PANNA MÁRIA - memento povolania
Autorita
Fenomén rastu v zasvätenom živote
Ľudia okolo trpiaceho Ježiša
Svedectvo smrti
Kríž - výzva zasväteným k plneniu svojej misie
Božia prozreteľnosť
Pokoj duše
Učiteľ dokonalosti

Celé duchovné cvičenie si môžete vypočuť TU.

 

     5.  Č O   O D O   M Ň A   Ž I A D A   J E Ž I Š ?

       1. Kto som, čo som, na čo som

       2/1 Čo odo mňa žiada Ježiš  |  2/2  |  2/3  |  2/4  |  2/5
       3. Svätosť duše i tela
       4. Panna Mária
       5. Hriech
       6. Svätá spoveď
       7. Moja Panna Mária
       8. Nedeľa - deň Pána
       9. Byť svedkom Eucharistie
       10. Čo pre mňa znamená Božie slovo
       11. Smrť


     Celé duchovné cvičenie si môžete vypočuť TU.

 separator.png

 6.  Z M Y S E L   N Á Š H O   Ž I V O T A  

1. Zmysel nášho života
2. Čnostný život je provokácia diabla
3. Ako sa máme brániť proti náruživostiam a zmyslom
4. Ako byť pánom svojich slabostí, náklonností a hnutí
5. Boj proti sebe samej
6. Sestra svetá vs svetská
7. Sľub poslušnosti
8. Zachovávanie predpisov (podriadený a predstavený)
9. Jednoduchý a slávnostný sľub chudoby
10. Sľub čistoty
11. Číhajúce nebezpečenstvá v rehoľnom stave
12. Lieky proti klamlivým predstavam o sebe     

Celé duchovné cvičenie si môžete vypočuť TU.

 

  7.  P O Z N A Ť   S E B A   S A M Ú  podľa vzoru sv. Luisy de Marillac  

       1. Lujza de Marillac a význam duchovného vedenia 1/22. Lujza de Marillac a význam duchovného vedenia 2/2
       3. Hodnota duchovnej identity v 2 duchovných rodinách 1/24. Hodnota duchovnej identity v 2 duchovných rodinách 2/2
       5. Luisa de Marillac a vzťah k vedeniu spoločnosti
       6. Luisa de Marillac a kňazi Misijnej spoločnosti
       7. Lujza de Marillac vidí v Misijnej spoločnosti vec Božiu
       8. Vzťahy Lujzy de Marillac k okoliu
       9. Kto chce osloviť, musí poznať
       10. Naše miesto je medzi ľuďmi
       11. Naše poslanie je i liečiť
       12. Dcéra kresťanskej lásky a vzťah k laikom
       13. Po ceste matky Luisy de Marillac 1/2
       14. Po ceste matky Luisy de Marillac 2/2
       15. Dcéra kresťanskej lásky a stretnutie s Bohom 1/216. Dcéra kresťanskej lásky a stretnutie s Bohom 2/2
       17. Je perspektíva pôsobenia DKL v budúcnosti? 1/218. Je perspektíva pôsobenia DKL v budúcnosti? 2/2
       19. Naše miesto je v Cirkvi

       Celé duchovné cvičenie si môžete vypočuť TU.

separator.png 

Ľubomír Stanček - Memento života v Duchu Svätom - duchovné cvičenie (nielen) pre rehoľné sestry

Ľubomír Stanček - SVÄTOSŤ = RADOSŤ V BOHU - duchovné cvičenie (nielen) pre rehoľné sestry

Ľubomír Stanček - Duchovná obnova pre rehoľné sestry

Ľubomír Stanček - Mesačné obnovy pre rehoľné sestry

Ľubomír Stanček - Duchovné cvičenia pre "dcéry kresťanskej lásky"


.


.


.


.


.


.