O ĽUBOMÍROVI STANČEKOVI

separator.png
lubomir_stancek_foto1.jpg


P. prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD., CM
(*19. august 1955, Kamenná Poruba, †12. júl 2018, Nitra)

- rímskokatolícky kňaz (vysvätený 10. júna 1979), rehoľník - vincentín, univerzitný profesor, slovenský spisovateľ, evanjelizátor.

Po maturite na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole v Rajci sa hlásil na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave, kde ho neprijali, tak rok pracoval ako robotník v Rajci. Teológiu študoval v rokoch 1974-1979, po skončení štúdia ho biskup Július Gábriš vysvätil 10. júna 1979 za kňaza.

Počas štúdia tajne vstúpil do Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Ako kaplán nastúpil do Trenčianskej Teplej a následne absolvoval dvojročnú základnú vojenskú službu. V r. 1982 bol kaplánom v Nitre, v rokoch 1983-1991 administrátorom v Bošáci. V r. 1991 bol inkardinovaný do Spišskej diecézy, pôsobil ako administrátor v Bijacovciach v okrese Levoča. V r. 1992 sa stal prednášateľom, asistentom misiológie a riaditeľom Pápežských misijných diel v Spišskej diecéze. Stal sa členom sekcie poľských homiletikov. V r. 1993 získal licenciát na KUL v poľskom Lubline a stal sa odborným asistentom homiletiky, v r. 1994 bol špirituálom v Kňazskom seminári biskupa J. Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V r. 1995 dosiahol dva doktoráty z posvätnej teológie, v Bratislave i v Lubline. V r. 1996 sa stal členom komisie pre blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka, v r. 1997 tajomníkom Komisie pre ekumenizmus pri KBS. V r. 1999 sa habilitoval na docenta posvätnej teológie v Bratislave. Od r. 2000 bol členom ekumenického Združenia na Slovensku Nová Nádej. V rokoch 2002 - 2003 prednášal pastorálnu teológiu v Poľsku na postgraduálnom štúdiu v Lubline (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II.), ktorú do r. 2017 prednášal i vo Vroclave (Wyźsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna). Od roku 2004 do roku 2008 pôsobil na Katolíckej univerzite v Ružomberku ako prorektor pre vzdelávanie a výchovu. Do roku 2014 pôsobil ako školiteľ doktorandského štúdia v študijnom odbore Katolícka teológia v predmetoch: homiletika, rétorika, pastorálna teológia, ekumenizmus, misiológia a duchovný život. Od augusta 2014 bol zo zdravotných dôvodov v provinciálnom dome v Bratislave a od 5. septembra 2017 býval v Nitre, kde aktívne pokračoval vo svojej evanjelizačnej činnosti na internete - publikáciou videozáznamov zo svojich duchovných cvičení, denných meditácií, homílií a rôznych cirkevných a historických udalostí, ale tiež kníh a odborných textov, ktoré ponúka tu na svojej web-stránke www.evanjelizacia.eu. Okrem toho pomáhal ako recenzent rôznych časopisov.

lubomir_stancek_citat1.jpg

Počas svojej praxe bol členom rôznych celoštátnych i medzinárodných vedeckých a odborných orgánov (Vedecká rada KU v Ružomberku, Vedecká rada TF KU v Košiciach, Akademický senát KU v Ružomberku, Akademický senát TF KU v Košiciach, Komisia pre ekumenizmus pri KBS v Bratislave, Komisia pre misie pri KBS v Bratislave, Ekumenizmus a spolupráca Bratislava, Veda a jej aplikácia ŽU v Žiline, Redakčná rada časopisu „Kuriér“ pri KU v Ružomberku, Rada vysokých škôl pri MŠ Slovenskej republiky, Členstvo v medzinárodných vedeckých a odborných orgánoch: Komisia pre pastorálnu teológiu PBK v Poľsku, Komisia pre homiletiku pri PBK v Poľsku, Komisia pre udeľovanie akdemických titulov pri EBF KU v Prahe, Misijná komisia Misijnej spoločnosti pri CM v Kyjeve).

separator.png


• Vzdelanie

1.04.2004 č.: 1254-2004-BA-34 v Bratislave, menovaný za vysokoškolského profesora (prof.), v odbore katolícka teológia.
1.08.1999 č.: 533 na Univerzite Komenského v Bratislave, menovaný za docenta pre odbor katolícka teológia (doc.), Práca: Kňaz rétor.
9.03.1998 č.: 114 na UK v Bratislave, získal „philosophiae doctor“ (PhD.), č. diplomu 0042.
22.06.1995 č.: 722 na KUL - (Katolíckej univerzite) v Lubline, Poľsko, získal „doktor nauk teologicznych“ (ThDr.), Práca: Homiletika Jozefa Vrableca.
21.04.1995 č.: 0042 na Komenského univerzite v Bratislave, získal titul doctoris (Dr.), Práca: Malá metóda a najplnšia forma kázne.
17.06.1993 č.: 438 na na KUL - (Katolíckej univerzite) v Lubline, Poľsko, získal „diploma licentiae“ (ThLic.), z teológie Pastorálnej, Práca: Príklad v homíliach Jozefa Vrabvleca.
3.06.1993 č.: 7452 na KUL - (Katolíckej univerzite) v Lubline, Poľsko, získal „magistra teologii“ (ThMgr.), Homiletika na Slovensku.
15.01.1993 č.: 009782 na Komenského univerzite v Bratislave, získal titul „magister“ (Mgr.), Práca: Homílie cez rok.
4.06.1979 č.: 126/79 na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte získal Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti vyučovania náboženskej výchovy na základných a stredných školách.

lubomir_stancek_citat2.jpg

Napísal viac ako stodvadsať kníh rôzneho žánru: romány, homílie a vedecké. Tiež písal vedecké, umelecké, odborné monografie a práce;
rôzne príspevky na zahraničných i domácich konferenciách; zborníkov, skrípt, učebných textov a iných odborných prekladov, prác a dokumentov v rôznych publikáciách, napr.: Katolícke noviny, Duchovný pastier, Denník mladých, Slovo zo srdca, Apoštol Božieho Milosrdenstva a iné...

 

separator.png

• ZBORNÍKY A ČLÁNKY   |    • K N I H Y   |   • PRÍHOVORY a iná tvorba...

• 1984
Ja som život, Samizdat, Kázne, Bošáca 1984, 361 s.
Ja som vzkriesenie, Samizdat, Kázne, Bošáca 1984, 270 s.

• 1985
Ja som láska, Samizdat, brožované na CMB F v Bratislave Kázne, Bošáca 1985, 427 s.
Krížová cesta rehoľnej sestry, Samizdat, zaviazané v rukopise nevydané, Duchovné cvičenia 1985, 96 s.

• 1988
Duchovný život a svätosť, Samizdat, v rukopise nevydané, Bošáca – Dunajská Lužná, Duchovné cvičenia 1988, 122 s.
Divadlá, Hodina s prorokom Eliášom, Dramatické spracovanie narodenia Ježiša Krista, Veľký Piatok - Pašie
História Bošáckej doliny I., II.,  a iné udalosti, liturgické slávnosti na videozáznamoch

• 1989
Budete mojimi svedkami, Samizdat, v rukopise nevydané, Bošáca – Bijacovce, Duchovné cvičenia 1989, 213 s.
Duchovné obnovy pre CS, Samizdat, v rukopise nevydané, Bijacovce, Duchovné cvičenia 1989, 134 s.

• 1990
Ja som Cesta, Samizdat, na CMB F v Bratislave brožované, 1990, 484 s.
Ja som Soľ, Homílie na každý deň, I. diel – Samizdat, na CMB F v Bratislave brožované, 1990, 492 s.
Ja som Soľ, Homílie na každý deň, II. diel – Samizdat, na CMB F v Bratislave, brožované, 1990, 287 s.

• 1992
Ja som Život, Homílie rok C – Samizdat, 1992, 355 s.
Ja som Pravda, Homílie – rok „B“ I. diel – Samizdat, 1992, 316 s.

Ja som Pravda, Homílie – rok „B“ II. diel – Samizdat, 1992, 312 s.
Ja som Sviatosti, Homílie „Sviatosti“ – Samizdat, 1992, 363 s. Ja som Život, Homílie rok C – Samizdat, 1992, 355 s.  

• 1994
Nedeľa s Božím slovom o modlitbe, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1994, 227 s. – ISBN 80-7142-010-7

• 1995
Nedeľa s Božím slovom, nedeľné a sviatočné homílie rok „B“, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1995, 195 s. – ISBN 80-7142-033-6
Nedeľa s Božím slovom „Desatoro“
, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1995, 149 s. – ISBN 80-7142-028-X

Nedeľa s Božím slovom „Sviatosti“, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1995, 233 s. – ISBN 80-7142-027-1

• 1996
Všedné dni s Božím slovom I. diel, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996, 264 s. – ISBN 80-7142-043-3
Všedné dni s Božím slovom II. diel, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996, 238 s. – ISBN 80-7142-044-1
Všedné dni s Božím slovom III. diel, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996, 259 s. – ISBN 80-7142-045-X
Nad Božím slovom (úvahy o svätých) I. diel december – marec, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996, 279 s. – ISBN 80-7142-036-0
Nad Božím slovom (úvahy o svätých) II. diel apríl – júl, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996, 260 s. – ISBN 80-7142-037-9
Nad Božím slovom (úvahy o svätých) III. diel august – november, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996, 225 s. – ISBN 80-7142-038-7

• 1997
Ponúknuté slovo, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997, 235 s. – ISBN 80-7142-055-7
Otvorené srdce, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997, 186 s. – ISBN 80-7142-056-5
Boh žije v svojom slove, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997, 246 s. – ISBN 80-7142-021-2
Malá metóda a najplnšia forma kázne, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997, 208 s. – ISBN 80-7142-046-8
Homiletika v novej evanjelizácii, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997, 229 s. – ISBN 80-7142-048-4
Homiletika Jozefa Vrableca, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997, 220 s. – ISBN 80-7142-047-6
Ľ. Stanček, J. Vrablec, J. Jarab, Choďte aj vy do mojej vinice I., Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1997, 426 s. – ISBN 80-7162-165-X
Ľ. Stanček, J. Vrablec, J. Jarab, Choďte aj vy do mojej vinice I., Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1997, opakované vydanie cez prof. Akymjaka Amancia, 265 s. – ISBN 80-7162-165-X
Ľ. Stanček, J. Vrablec, J. Jarab, Choďte aj vy do mojej vinice II., Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1997, opakované vydanie cez prof Akymjaka Amancia, 161 s. – ISBN 80-7162-165-X
Olszański, Tadeusz: Ohlásiť Evanjelium kráľovstva, Głosząc Ewangelię królestwa /prel. Ľubomír Stanček, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997, 352 s. – ISBN 80-7142-049-2

• 1998
Návrat k Otcovi, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1998, 232 s. – ISBN 80-7142-061-1
S Máriou ku Kristovi, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1998, 234 s. – ISBN 80-7142-058-1

• 2000
Slovo kvasom, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2000, 215 s. – ISBN 80-7142-074-3
On je slovo, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtššáka, 2000, 169 s. – ISBN 80-7142-073-5
Neumlčané slovo, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtššáka, 2000, 231 s. - ISBN 80-7142-075-1

• 2001
Kňaz rétor, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2001, 302 s. – ISBN 80-7142-081-6
Evanjelium slovom, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2001, 206 s. – ISBN 80-7142-086-7

• 2002
Cirkvi na Slovensku a ekumenizmus, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2002, 229 s. – ISBN 80-7142-102-2
Fenomén ekumenizmu, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2002, 91 s. – ISBN 80-7142-101-4
Misijný fenomén, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2002, 75 s. – ISBN 80-7142-100-6
S Ježišom k Otcovi, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2002, 224 s. – ISBN 80-7142-096-4

• 2003
Pohrebné homílie, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 158 s. – ISBN 80-7142-107-3
Sobášne homílie, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 113 s. – ISBN 80-7142-106-5
Áno Bohu slovom, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 214 s. – ISBN 80-968909-6-4
Objavovanie ekumenizmu, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 137 s. – ISBN 80-968909-7-2
Porozumieť misiológii, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 113 s. – ISBN 80-968909-8-0
Pastoračné dokumenty Jána Pavla II., Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 254 s. – ISBN 80-968909-4-8
Pastoračné homílie, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2003, 187 s. – ISBN 80-968909-5-6

• 2004
Živé slovo, Nadácia biskupa Jána Vojtaššáka, 2004, 238 s. – ISBN 80-89170-11-0
Kňaz, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2004, 248 s. – ISBN 80-89170-03-X
V Duchu Svätom nad slovom, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2004, 205 s. – ISBN 80-89170-02-1
Ľ. Stanček, R. Stenchlák, Zatiahni na hlbinu, Nad. Kňaz. sem. biskupa J. Vojtaššáka, 2004, 143 s. – ISBN 80-89170-10-2

• 2005
Čnosti, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2005, 203 s. – ISBN 80-89170-16-1
Čnosti, Druhé vydanie, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2005, 203 s. – ISBN 80-89170-16-1
Hlásať Božie slovo, Samizdat, v rukopise nevydané, preklad z poľského jazyka, Wydawnictwo „M“, Kraków 2001 Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy Kraków, 102 s.

• 2006
Ľ. Stanček, M. Šuráb: Rétorika dnes, Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006, 210 s. – ISBN 80-8084-110-1
Daj sa mu celý, román, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2006, 165 s. – ISBN 80-89170-18-8

• 2007
Čítať a vykladať slovo, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2007, 350 s. – ISBN 80-89170-20-X
Zastavenie nad slovom, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2007, 162 s. – ISBN 80-89170-22-6
Rozdávať slovo, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2007, 198 s. – ISBN 80-89170-21-8
Mama a syn, román, Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2007, 181 s. – ISBN 978-80-89170-26-5

• 2008
Postaviť sa pred Pána – v rukopise nevydané, Duchovné cvičenia, 2008, pre bohoslovcov a Ctihodné sestry, 107 s.

• 2009
Smrť naša každodenná, román, Nadácia Kňaz. seminára biskupa J. Vojtaššáka, 2009, 167 s. - ISBN 978-80-89170-30-2
Žiť slovom, Nitra: Združenie mariánskej mládeže, 2009, 249 s. – ISBN 978-80-969662-1-9
Lukáš slovom, Nadácia Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka, 2009, 178 s. - ISBN 978-80-89170-28-9
Tematické homílie nad učením Cirkvi, Nad. Kňaz. seminára biskupa J. Vojtaššáka, 2009, 164 s. - ISBN 978-80-89170-29-6
Bolo im odpustené, román, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul 2009, 154 s. - ISBN 978-80-970281-0-7

• 2010
Slová pri krste, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2010, 157 s. - ISBN 978-80-970281-3-8
Slová pri pohrebe, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2010, 159 s. - ISBN 978-80-970281-4-5
Nesmieme mlčať nad slovom, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2010, 275 s. - ISBN 978-80-970281-2-1
Aktuálne slovo, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2010, 75 s. - ISBN 978-80-970281-1-4
Zobuď sa slovom, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2010, 290 s. - ISBN 978-80-970281-5-2

• 2011
Radovať sa s Bohom, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2011, 175 s. - ISBN 978-80-970281-6-9
Rozprávať sa s Bohom, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2011, 120 s. - ISBN 978-80-970281-7-6
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 1., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2011, 96 s. - ISBN 978-80-970281-8-3
Slovo na pracovný deň 1., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2011, 177 s. - ISBN 978-80-970281-9-0

• 2012
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 2., Serafín, 2012, 98 s. - ISBN 978-80-8081-100-6
Uveriť slovám od Matúša, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2012, 260 s. e-kniha zadarmo bez ISBN
Marek slovom, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2012, 170 s. e-kniha zadarmo bez ISBN

• 2013
Absolútna istota, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2013, 250 s. 
Všedné dni s Božím slovom 1/3, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2013, 149 s. - ISBN 80-7142-043-3
Všedné dni s Božím slovom 2/3, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2013, 161 s. - ISBN 80-7142-044-1
Všedné dni s Božím slovom 3/3, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2013, 178 s. - ISBN 80-7142-045-X
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 3., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2013, 160 s. - ISBN 978-80-89570-01-0
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 4., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2013, 100 s. - ISBN 978-80-89570-02-7
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 5., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2013, 112 s. - ISBN 978-80-89570-03-4 

• 2014
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 6., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2014, 160 s. - ISBN 978-80-89570-05-8
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 7., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2014, 100 s. - ISBN 978-80-89570-06-5
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 8., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2014, 112 s. - ISBN 978-80-89570-07-2

• 2015
Smrť naša každodenná, druhé vydanie, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2014, 168 s. - ISBN 978-80-89570-13-3
Bolo im odpustené, druhé vydanie, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2014, 132 s. - ISBN 978-80-89570-12-6
Daj sa mu celý, druhé vydanie, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2014, 174 s. - ISBN 978-80-89570-10-2
Mama a syn, druhé vydanie, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 2014, 184 s. - ISBN 978-80-89570-11-9

• 2016
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 9.,10., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 124 s. - ISBN 978-80-89570-14-0
Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 11.,12., Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, 116 s. - ISBN 978-80-89570-15-7

separator.png