TEOLOGICKÉ ROZLÍŠENIE HRIECHOV

Cieľom práce je predstaviť teologické rozlíšenie hriechov v rámci morálnej teológie a zdôrazniť rozdiel medzi ťažkým a ľahkým hriechom. Anotácia: Ťažký a ľahký hriech. Delenie hriechov na ťažké a ľahké hriechy. Nazýva sa teologickým, pretože ide nielen o rozličný stupeň, ale i o rozdielny spôsob vzdialenia sa od Boha. Stručné porovnanie katolíckeho a protestantského pohľadu na hriech. Totožnosť pojmov smrteľný a ťažký hriech vzhľadom na účinok; dôsledok hriešneho konania. Pramene, z ktorých čerpáme: Sväté písmo, vyhlásenie Magistéria, diela a svedectvá svätých, učenie vybraných cirkevných otcov, náuka významných teológov, zvlášť sv. Augustína a sv. Tomáša Akvinského, (ktorých učenie je základom celej cirkevnej doktríny o hriechu), nám pomôžu problematiku hriechu hlbšie pochopiť a vybrať tak najcennejšie informácie.

Teologické vysvetlenie ťažkého a ľahkého hriechu preniká celou cirkevnou tradíciou a bolo vyhlásené aj Tridentským koncilom; toto učenie ďalej rozvíja Magistérium a pápeži vo svojich encyklikách, preto sa tejto časti venujeme podrobnejšie ako ostatným, vrátane niekoľkých varovaní, výziev a upozornení pápežov. Prácou chceme poukázať nielen na hriech ako taký, ale najmä vyzdvihnúť rozdiel medzi hriechmi, ktoré majú či už v menšej alebo väčšej miere, vplyv a zásah na celú spoločnosť, teda sa snažíme viac upovedomiť o fakte, že hriech jednotlivca sa netýka len jeho samotného. Preto považujeme za správne viac o téme komunikovať a informovať z hľadiska príčiny, vďaka ktorej môžeme správne pochopiť vyplývajúce dôsledky hriešneho konania, ktoré majú morálny, resp. nemorálny a niekedy až katastrofický dopad. Informácie, ktoré súhrnne predkladáme, by mohli podnietiť k formácii svedomia a následne i zodpovednejšieho konania, čo je nesmierne dôležité pre aktuálnu absenciu, nezáujem, laxnosť až apatiu dnešných ľudí k tejto téme.evanjelizacia.eu_link.jpg

Bakalárska práca - Teologické rozlíšenie hriechov
Diplomová práca - Žena a ohlasovanie evanjelia v pokonciových pápežských dokumentoch | Rigorózna práca - Výzvy pre novú evanjelizáciu na Slovensku po roku 1990