bozia_dc.jpg

 

ŽENA - BOŽIA DCÉRA

Žena sa stala matkou Vykupiteľa. Ženy boli učeníčkami Pána Ježiša. V Cirkvi, v celých jej dejinách vykonávali rozličné služby.
Formovali sa Božím slovom, vyznačovali sa celoživotným svedectvom. Výzvy pápežov podporili myšlienku angažovanosti žien v Katolíckej cirkvi,
čomu prispel aj Druhý vatikánsky koncil, kedy sa prvýkrát verejne dostala do pozornosti žena v Katolíckej cirkvi. 

Nová evanjelizácia je veľkou výzvou pre modernú kresťanku, aby v spleti svetského chaosu a propagovanej degradácie ženskosti,
podala svoje osobné svedectvo o naplnení a pravom zmysle života ženy v 21. storočí.

Evanjelium radosti bije do očí, lebo sa úplne vymyká predstave sekularizácie a štýlu života hedonistického človeka,
ktorého sexuálna revolúcia strháva k prevráteniu skutočne cenných osobných priorít a morálnych hodnôt.

Keďže ženský génius sa dostane tam, kam sa nedostane muž, je výzvou, aby sa dnes viac prejavila ženská originalita,
kreativita, iniciatíva, vynaliezavosť v duchu evanjelia a jeho službe. 

evanjelizacia.eu_link.jpg

Žena a ohlasovanie evanjelia v pokonciových pápežských dokumentoch

Bakalárska práca - Teologické rozlíšenie hriechov | Rigorózna práca - Výzvy pre novú evanjelizáciu na Slovensku po roku 1990