VIDEO záznamy z homílií Ľubomíra Stančeka  | pomoc, rady, návody ako tvoriť homíliu 

separator.png

vsedne_dni_s_bozim_slovom_1._lubomir_stancek_julia_kubicova_ps.jpg

 

- VŠEDNÉ DNI S BOŽÍM SLOVOM 1/3 -

Keďže nik nemôže byť spasený, ak najprv neuveril, prvou povinnosťou kňaza je zvestovať Božiu blahozvesť.  Kňaz má konkrétnu úlohu, aby svojím príkladným správaním privádzal pohanov k oslave Boha, alebo priamou kazateľskou činnosťou ohlasoval neveriacim i veriacim Kristovo tajomstvo, podával kresťanské pravdy, vykladal učenie Cirkvi a rozoberal denné problémy v Kristovom svetle. Neučia vlastnú múdrosť, ale slovo Božie a naliehavo vyzývajú všetkých k obráteniu a svätosti. Služba slova nemôže byť len nedeľnou a sviatočnou záležitosťou, ale dennodenným chlebom, ktorý napomáha rast v kresťanskom živote. V tomto duchu prijmime aj túto knihu ako každodenný pokrm, ktorý je dielom Ducha Svätého v živote kňaza - autora P. ThDr. Ľubomíra STANČEKA, CM, prednášateľa homiletiky na TI v Spišskej Kapitule a špirituála. Verím, že táto zbierka homílií na všedné dni veľmi pomôže kazateľom i poslucháčom Božieho slova v ich duchovnom raste. Spišská Kapitula, 10. 7. 1996, Mons. Štefan SEČKA, vicerektor Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka... Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

vsedne_dni_s_bozim_slovom_2._lubomir_stancek_julia_kubicova_ps.jpg

 

- VŠEDNÉ DNI S BOŽÍM SLOVOM 2/3 -

Veriaci spolupracujú na utvorení nového života pre človeka a usilujú sa vytvoriť spravodlivý a spokojný svet. Na rozdiel od iných, sa neuzatvárajú do seba, ale veria, že svet nie je konečný, alebo ako niektorí hovoria, že svet je len náhoda. Veria, že svet má zmysel v Bohu, a preto ho musia prijať s jeho všetkými nárokmi. Preto tento svet prijímajú ako dielo Božie. Podľa nich rozvoj sveta nie je tým, čo ľudia obyčajne volajú evolúciou, pretože tu ide o čosi celkom iné, ako je rozvoj hmotný alebo biologický. Veriaci vedia, že svet je podriadený energii zmŕtvychvstalého Krista a že je postupne oslobodzovaný od síl, ktoré vystupujú proti Duchu Božiemu. Pokrstený človek si uvedomuje, že zmŕtvychvstanie Krista je pre neho skutočne nová hodnota, je to záruka „nového života“. Pohľad na Zmŕtvychvstalého dáva nám veriacim zmysel života a podnet, aby sme svoju vieru skutočne žili. Krstom sme dostali nádej pre nový život, a tak si uvedomujeme, že i keď život pozemský má svoje limity, môžeme ich prekonať jedine s Kristom a v Kristovi... Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

lubomir_stancek_vsedne_dni_s_bozim_slovom_julia_kubicova_ps.jpg

 

- VŠEDNÉ DNI S BOŽÍM SLOVOM 3/3 -

Tretia časť série homílii - od pondelka 18. týždňa po sobotu 34. týždňa, 2. diel od Veľkonočnej nedele po sobotu 17. týždňa a 1. diel od pondelka 1. adventného týždňa po veľkonočnú vigíliu ...vložme všetku svoju ľudskú šikovnosť, svoju nádej v Boha do svojho života a prijmime napomenutie: Bedlite, buďte pozorní! Ako vyzerá naša príprava na stretnutie? Nie sme podobní nerozumným pannám, ktoré síce čakajú na príchod Pána, ale nezobrali si olej do lámp a keď ho šli kúpiť a vrátili sa, bolo už neskoro...? Lampa nášho života je viera, preto sa snažme, aby bola vždy pripravená, aby svietila, keď príde Pán. Ježiš príde ako skutočná odmena nebeského Otca pre ľudstvo. Uverme týmto slovám. Verme a čakajme! Čakajme, lebo ľudský život je čakaním na čosi lepšie, na kohosi viac. Čm viac niekto miluje a túži po niečom, tým starostlivejšie sa bude pripravovať a usilovať dosiahnuť to. Preto veľa závisí od toho, aby sme veľmi túžili po čnosti a dokonalosti, ktoré nás približujú ku Kristovi. V ňom máme istotu, záruku a nádej, že všetko tu na tomto svete má zmysel pre... Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

absolutna_istota_-_lubomir_stancek_ps.jpg

 

- ABSOLÚTNA ISTOTA -

Dielo: ABSOLÚTNA ISTOTA prezentuje potrebu oslovenia poslucháčov na Slovensku počas pracovných dní. Tento druh oslovenia na Slovensku stále absentuje. Hovorenému slovu má predchádzať vopred pripravené písané slovo. Predstavuje sa dielo potrebné a aktuálne slovo, teologicky časové pre zrozumiteľné oslovenie ľudí dnešnej doby. I dnes je potrebné jednoducho osloviť poslucháčov a podať pomôcku časovo vyťaženým ohlasovateľom. Doba ohlasovania si vyžaduje preniknúť do mnohých životných okolností širokých vrstiev poslucháčov. Rieši teologické, spoločenské ako aj vieroučné, mravoučné a etické okolnosti človeka v XXI. storočí. Venuje pozornosť komunikácii ohlasovania Božieho slova, ktoré je aktuálne i v dnešnej dobe. Slovo na nedeľu “A“ cyklu rieši jednu otázku a ponúka ju do praktického života každého človeka. Zachováva spôsob oslovenia, ktorý je osvedčený a praktický. Poslucháči tvoria rôzne kategórie ľudí a preto sa v texte berie ohľad na všetky vekové vrstvy bez rozdielu. Ohlasovanie Božieho slova má široké uplatnenie. Dielo patrí do oblasti praktickej teológie k homiletike a rétorike. Ponuka diela je pre dnešnú dobu nanajvýš potrebná. ... Celú knihu si môžete prečítať tu.


 separator.png

uverit_slovam_od_matusa_lubomir_stancek_ps.jpg

 

- UVERIŤ SLOVÁM OD MATÚŠA -

Memento, že do prázdnoty sveta Boh cez svoje Slovo vytváral podmienky pre život človeka, až nakoniec dal život človeku samému. Vrcholom tvorivého Božieho vyjadrenia bolo Slovo, ktoré sa stalo telom. Slovo prišlo na svet, aby sme mali život. Otvoriť sa tomuto Slovu, neznamená len komunikovať s Bohom, ale najmä to, že sa človek správne rozhodol, pretože si vybral život. Evanjelista sv. Matúš ako súčasník Ježišovej školy vo svojom evanjeliu, zasieva stále živé a aktuálne slová o Slove – Ježišovi Kristovi. Situácia súčasného človeka nemá ďaleko od pustoty a prázdnoty Zeme po stvorení. Často sa cíti sám, nevie, čo je pravda, komu má veriť, o čo sa v prvom rade usilovať. Nijako ho nemožno oddeliť od zástupov, ktoré boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Kristus sa ujal človeka v jeho biednom položení. Všetci tí, ktorí počúvali jeho hlas, našli orientáciu v živote, silu v utrpení a vedeli, komu majú ďakovať za napĺňanie svojich potrieb a radostí života. Kniha vhodne napomáha procesu komunikácie Boha a súčasného človeka. Nech poslúži všetkým, ktorí chcú osloviť svojich blížnych, ako aj obohatiť svoj vnútorný život. Všetci, ktorí sa nechajú touto knihou inšpirovať, budú autorovi vďační, že si nenecháva svoju odbornosť a myšlienky pre seba, ale.... Celú knihu si môžete prečítať tu.


separator.png

marek_slovom_-_lubomir_stancek_-_ps.jpg

 

- MAREK SLOVOM -

Jedná sa o štrukturalizovaný pohľad na predkladanú prácu. Témou práce je fenomén homiletiky v praktickej činnosti ohlasovania. Práca je delená na jednotlivé nedele. Sleduje význam ohlasovania konkrétnym spôsobom, preto jednotlivé časti práce nemajú rovnaký rozsah strán textu. Rieši závažné cirkevné a spoločenské veci dôležité v každodennom živote. Predstavuje pomoc, rady, návody ako sa zorientovať v zložitosti udalostí života a spásy. Pre nedostatok času u ohlasovateľov v činnej praxi je ponúknutá rýchla a osvedčená pomôcka. Doba ohlasovania si vyžaduje preniknúť do mnohých životných okolností širokých vrstiev poslucháčov. Rieši teologické, spoločenské ako aj vieroučné, mravoučné a etické okolnosti človeka v XXI. storočí. Venuje pozornosť komunikácii ohlasovania Božieho slova, ktoré je aktuálne i v dnešnej dobe. Slovo na nedeľu “B“ cyklu rieši jednu otázku a ponúka ju do praktického života človeka. Zachováva spôsob oslovenia, ktorý je osvedčený a praktický. Poslucháči tvoria rôzne kategórie ľudí a preto sa v texte berie ohľad na všetky vekové vrstvy bez rozdielu. Ohlasovanie Božieho slova má široké uplatnenie. Dielo patrí do oblasti praktickej teológie k homiletike a rétorike. Ponuka diela je pre dnešného... Celú knihu si môžete prečítať tu.


 separator.png

lubomir_stancek_tematicke_homilie_nad_ucenim_c..jpg

 

- TEMATICKÉ HOMÍLIE NAD UČENÍM CIRKVI -

Homílie: Krédo - Apoštolské vyznanie viery | Sviatosti | Sedem hlavných hriechov | Šesť hlavných právd | Pätoro cirkevných prikázaní | O Božom slove | Desatoro | Sedem darov Ducha Svätého | Čnosti
V gréčtine sú na Lásku štyri rôzne výrazy. V opisnej forme ich používame i u nás, no samotné vyjadrujú hĺbku slova láska. Prvým je eros, je tiež pomenovaním lásky, ktorá je telesná, je vyjadrením hlbokej vnútornej lásky manželov je i telesné spolužitie, vyjadrené slovom eros. Druhým označením je fileo. Je to najmä láska medzi priateľmi, známymi. Je to druh lásky, kedy človek dáva toľko, koľko dostal. Tretie stergo, poukazujúce najmä na lásku matky k dieťaťu. Matka dáva vždy viac lásky, ako dostáva. Štvrtým a posledný výrazom je agapao. Tu je však i najväčší problém, ako ho pripodobniť slovenskému slovu Láska. Agapao totižto vyjadruje lásku, ktorá dáva a pritom neočakáva späť... Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

lubomir_stancek_-_zastavenie_nad_slovom.jpg

 

- ZASTAVENIE NAD SLOVOM - 

Život každého človeka sa rozvíja v čase. Má svoj začiatok, má svoju prítomnosť, ale bude mať aj svoj koniec. Začiatok a koniec sú míľniky nášho života vo viditeľnom svete. Ako veriaci si predovšetkým kladieme otázky o počiatku. Kde má počiatok svet a aký je počiatok nášho vlastného života vo svete? Tie sú východiskom nášho premýšľania a našej viery. Ďalej si kladieme otázky o konci. Aký bude koniec sveta? Kam smeruje a kde sa končí môj osobný život v tomto čase? No najdôležitejšia je otázka, ktorá vyplýva z predchádzajúcich. Otázka o význame prítomnej chvíle. V prítomnej chvíli sa sústreďuje náš vedomí život, v prítomnej chvíli ho živo prežívame. V prítomnej chvíli mám v rukách svoj život a rozhodujem sa, čo s ním urobím. Ježiš nás nepoveril, aby sme unikli z tohto času a snívali o krajšej budúcnosti. Očakáva od nás, že budeme bedliť a pracovať tak, aby prítomnosť bola jasnejšia a zároveň božskejšia. Veľkosť povolania kresťanov je v tom,...Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

lubomir_stancek_citat_a_vykladat_slovo.jpg

 

- ČÍTAŤ A VYKLADAŤ SLOVO - 

Boh ukazuje, že jeho dielo záchrany ľudstva v Kristovi nestojí ani na ľudskej moci, ani na ľudskej múdrosti. Záchrana v Kristovi je prejavom Božej moci a múdrosti. Cez najnenápadnejších ľudí Boh uskutočňuje svoje zámery, aby dal spoznať svoju svätosť. Boh si pre svoje evanjelium volí ľudí jednoduchých, to však nie preto, žeby evanjelium bolo ľahostajne voči rozumu, alebo proti rozumu. Je hlbšie ako rozum človeka, je nad rozumom, tak ako je nad rozumom láska, oddanosť, obetavosť, vernosť a mnohé iné skutočnosti. Evanjelium prevyšuje rozum ešte viac, ako tieto skutočnosti. Žiada otvorenosť celého človeka pre tajomstvo života v Bohu. V Ježišových slovách niet ani stopy po pohŕdaní rozumom a vzdelaním, či vedou. On poukazuje na to, že Bohu nezáleží na tom, či sme géniovia, alebo len priemerní ľudia, Bohu záleží len na tom, či máme otvorené srdce pre evanjelium, či sme ochotní podriadiť úkony rozumu úkonom viery. Ak áno, náš zmysel života je tak v súlade s jeho... Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

lubomir_stancek_rozdavat_slovo.jpg 

- ROZDÁVAŤ SLOVO - 

Ľahšie je počúvať Božie slovo na omši, ľahšie je sadnúť si do prvej lavice v kostole, prikyvovať kňazovi na všetko, čo povie a vyhlasovať o sebe, že som katolík. Oveľa ťažšie je však vyjsť z kostola von a ROBIŤ to, čo sme počuli... Všímať si biednych, snažiť sa im nejako pomôcť a pýtať sa: „Čo by teraz na mojom mieste urobil Ježiš?“ ...či je niekto dobrý človek, nezistíme podľa toho, koľkokrát bol na svätom prijímaní. Ľahšie je povedať:„Milujem Ježiša“ perami, ako to isté povedať rukami, nohami či celým svojím telom a trebárs aj bez slov. Práve preto sa Ježiš stotožňuje s našimi blížnymi. Ježiš nám teda dáva poznať, ako ho môžeme mať radi, ako mu možno túto lásku prejaviť. Môžeme aj slovom, no ešte hodnotnejšie to bude, keď to urobíme skutkami; tie ukážu oveľa viac ako slová. Ježišu, vďaka ti, že nás tak veľmi miluješ, až tak, že chceš byť čo najbližšie pri nás. A tiež ti ďakujeme, že nám ukazuješ, čo máme robiť, aby sme mohli žiť život v plnosti a dokonalosti Božích detí. Sme Ti vďační za všetko, čo... Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

v_duchu_svatom_nad_slovom_lubomir_stancek.jpg 

- V DUCHU SVÄTOM NAD SLOVOM -

Je správne, brať realitu života vážne. Je pravdou, že vlastným úsilím Boha nemôžeme dosiahnuť. Paradox je v tom, že náš celý boj vedie len k poznaniu, že len prácou na sebe nie sme schopní byť lepší a priblížiť sa k Bohu. Spoznávame, že nás môže premeniť len Božia milosť. Keď sa stávame celkom odkázaní na Krista, Duch Svätý koná v nás. Homília prežitá stáva sa nástrojom, keď môžeme porozumieť ako zachádzať so svojimi chybami a slabosťami a spoznávame ako Ježiš ukazuje, že si volí práve to, čo je slabé ale pokorné, pomáha stretnúť sa nám s vlastnou realitou. Kto chce vystúpiť k Bohu, musí najprv zostúpiť do vlastnej reality života. Kto pozná svoje hriechy a robí pokánie, je väčší ako ten, kto svojou modlitbou by kriesil mŕtveho. Príprava, prednes a vypočutie homílie zaväzuje. Tým viac si zasluhuje pozornosť voviesť do praxe života aktuálne vnuknutia Ducha Svätého, byť otvorený Duchu Svätému a nechať sa Duchom Svätým viesť... Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

lubomir_stancek_pastoracne_homilie.jpg

 

- PASTORAČNÉ HOMÍLIE -

Mnohí kňazi si uvedomujú, že napísať a predniesť homíliu nie je až taká jednoduchá vec. Kazateľ si uvedomuje, že jeho napísané alebo povedané slovo je viac ako ľudský produkt. Pod názvom Pastoračné homílie predstavujeme homílie krstné, sobášne a pohrebné. Jedná sa o klasické homílie, ktoré vznikli na seminároch z homiletiky. Pastoračné homílie preto, lebo kňazi sú často vystavení časovým stresom a rôznym okolnostiam, a preto z bratskej lásky chceme kňazom kazateľom pomôcť. Ježišovo posolstvo o Bohu nie je len pre nich, ale všetkých, čo siahnu po tejto publikácii ako pokuse o radostnú zvesť. Vieme, že zárukou autenticity ohlasovaného slova je Magistérium Cirkvi, ktoré bdie nad obsahom ohlasovaného slova, ale zároveň nech sú to aj naše modlitby za tých, čo vstupujú do radov kňazov a diakonov, kazateľov Božieho slova. Ak sú v homíliách nedostatky, nech sú pre nás mementom nedopúšťať sa vedomých chýb pri ohlasovaní evanjelia... Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

zive_slovo_lubomir_stancek.jpg 

- ŽIVÉ SLOVO -

...Pohanskému filozofovi sa ktosi sťažoval na svoje utrpenie. Filozof ho vyviedol na najvyššiu vežu v Aténach, ukázal mu všetky paláce a domy a povedal: „Pozri na tieto príbytky, a skúmaj, či nájdeš jeden bez utrpenia.“ Na zemi nikdy nebude raj. Nikdy nenastane situácia, v ktorej by neexistovala žiadna telesná či duchovná bieda, ohrozenie, vina a trest, strach, slzy a smrť. Táto myšlienka je smutným pozadím aj Kristových slov. Tieto slová, známe už v Starom zákone, nemajú iba negatívny význam, teda zistenie ľudskej slabosti v chorobe a smrti. Majú aj kladný zmysel. Pripomínajú možnosť a mravnú povinnosť príležitostí ku konaniu dobra, predovšetkým v pomoci tým, ktorí to potrebujú. Kristove slová sú naozaj prorockými slovami, overené v priebehu dvoch tisícročí a sú viditeľné aj v tom našom, treťom tisícročí, ktoré sa pýši úžasným pokrokom. Adam a Eva použili listy figovníka, aby sa pokúsili skryť zahanbenie z hriechu pred Bohom. Nerobíme to isté dnes?...Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

9788089170104_frontcover_zatiahni_na_hlbinu_lubomir_stancek.jpg 

- ZATIAHNI NA HLBINU - 

Slovo vychádza z úst Otca, aby priviedlo k existencii celý svet, aby z ničoho vytvorilo úžasnú harmóniu bytí, aby z plnosti moci tohto Slova zrodil sa kozmos. Boh vstupuje na počiatku do prázdna svojou plnosťou a vzniká vesmír, vesmír pravdivý, dobrý a krásny. A opäť neskôr – plnosť času – opäť vychádza Slovo z lona Otca a stáva sa telom. Vstupuje do dynamizmu ľudského života, aby z neho odstránilo temnotu a nastolilo vládu lásky, pokoja a radosti. Koľká krása všade, kde sa Boh prejaví svojou mocou, žiari nové svetlo pravdy dobra a krásy. Druhý vatikánsky koncil nám pripomína, že kde sa ohlasuje Božie slovo, číta Písmo Sväté, tam sám Kristus hovorí, tam Kristus vstupuje do ľudských sŕdc a napĺňa ich nebeskou múdrosťou - láskou. Kniha je súborom úvah nad Božím slovom. V tomto slove Boh vstupuje do tvojho vnútra. Úvahou nad slovom Pána zas nadväzuješ s Bohom synovský dialóg a umožňuješ mu konať v tvojom srdci nové divy jeho lásky... Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

neumlcane_slovo.jpg

 

- NEUMLČANÉ SLOVO - 

Sú na svete dve šťastia: malé a veľké. Malé, aby sme boli šťastní. Veľké, aby sme urobili šťastných druhých. Náš životný advent je časom očakávania, ale zaiste tej najvyššej kvality. V živote stále prežívame stav očakávania, a preto je správne, že v labyrinte života sa nechceme stratiť a nechceme nič stratiť, čo je potrebné na získanie šťastia po našej smrti. Panna Mária taktiež očakávala Mesiáša, hoci nevedela, že to práve ona má priniesť na svet Bohočloveka. Jej očakávanie nech je posilou našej viery, nádeje i lásky. Mária nech má miesto v našom živote. Aby sme dobre prežili svoj život, je potrebné splniť tri podmienky: Prvá, byť človekom. Druhá, byť človekom. Tretia, byť človekom. Byť človekom je v našom živote veľmi ťažká úloha. Aké je ťažké zabudnúť na seba, zrieknuť sa každého hriechu, a milovať Boha a svojho blížneho. Či to nie je výzva – stále bdieť a žiť v očakávaní stretnutia so svojím Bohom Sudcom? Ježiš najlepšie vie, že toto stretnutie... Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

lubomir_stancek_evanjelium_slovom.jpg

 

- EVANJELIUM SLOVOM -

Máme dvetisícročnú skúsenosť s Ježišovými slovami. Čo sa zmenilo? Aj dnes platí, že duša bez viery v Boha je prázdna, hladná a nešťastná. Chýba jej pravda, láska, dobrota, svätosť, pokoj i šťastie života. A predsa to všetko ponúka Ježiš. Treba len prijať ho a uveriť mu. Viera je potrebnejšia pre človeka viac ako chlieb. Žiť bez viery to znamená nevedieť prečo žiť, čo je príčinou nešťastia človeka. Predsa človek túži žiť bez konca. Človek na svojej ceste života potrebuje svetlo. A Ježiš hovorí o sebe: „Ja som svetlo i cesta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12) A Eucharistia prináša svetlo človeku, ktorý túži po šťastí, pokoji i láske. Jedine Ježiš môže nám dať pravé šťastie. Ježiš v Eucharistii ako pravý Boh chce nasýtiť šťastím naše duše. Je len na človeku, aby Ježiša v Eucharistii prijal ako pravdu. Predsa Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,6)... Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

lubomir_stancek_-_slovo_kvasom.jpg

 

- SLOVO KVASOM - 

Do prázdnoty sveta Boh cez svoje slovo vytváral podmienky pre život človeka, až nakoniec dal život človeku samému. Vrcholom tvorivého Božieho vyjadrenia bolo Slovo, ktoré sa stalo telom. Situácia súčasného človeka nemá ďaleko od pustoty a prázdnoty Zeme po stvorení. Často sa cíti sám, nevie, čo je pravda, komu má veriť, o čo sa v prvom rade usilovať. Nijako ho nemožno oddeliť od zástupov, ktoré boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Kristus sa ujal človeka v jeho biednom položení. Všetci tí, ktorí počúvali jeho hlas, našli orientáciu v živote, silu v utrpení a vedeli, komu majú ďakovať za napĺňanie svojich potrieb a radostí života. Kniha P. Ľubomíra Stančeka, SLOVO KVASOM vhodne napomáha procesu komunikácie Boha a súčasného človeka. Nech poslúži všetkým, ktorí chcú obohatiť svoj vnútorný život. Všetci, ktorí sa nechajú touto knihou inšpirovať, budú autorovi vďační, že si nenecháva svoju odbornosť a myšlienky pre seba, ale ponúka ich...Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

lubomir_stancek_s_jezisom_k_otcovi.jpg

 

- S JEŽIŠOM K OTCOVI -

Ježišovo posolstvo o Bohu je pre ľudí všetkých čias radostnou zvesťou. Ježiš totiž ohlásil Božie kráľovstvo ako nový a konečný Boží zásah, ktorý má moc pretvárať nielen svet, ale predovšetkým ľudské srdcia. Zárukou autenticity ohlasovaného slova je Magistérium Cirkvi, ktoré bdie nad obsahom ohlasovaného slova. A tak sa napriek dejinným zlomom zachovala pravá sila Slova. Je úlohou ohlasovateľov, aby v tom ktorom čase našli vhodnú a zrozumiteľnú formu a spôsob ohlasovania pre svojich súčasníkov. Toto ohlasovanie má čo najviac osvetľovať vieru a podporovať osobný kresťanský život i život celého kresťanského spoločenstva. Toto sa autorovi podarilo vynikajúco skĺbiť v tejto knihe. Autor pripravil ďalšiu sériu úvah v službe slova liturgického roku C. Sú potvrdením invencie autora a starostlivej prípravy do kazateľskej služby. Môžu byť veľmi dobrou inšpiráciou pre tých, ktorí sú poverení službou slova, ale čerpať z nej môžu všetci...Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

lubomir_stancek_sobasne_homilie.jpg

 

- SOBÁŠNE HOMÍLIE -

Láska je však vec vážna, ktorá narobí nejednému i vrásku na čele. Láska je jedna z najkrajších vlastností, venovali sa jej básnici, spisovatelia. Spomeňme si na trinástu hlavu listu Pavla apoštola Korinťanom: „Keby som hovoril jazykmi ľudskými a anjelskými a lásky by som nemal...“ (1 Kor 13, 1). O láske sa už mnoho popísalo. Stačí to však? Aj keď niekto chce povedať, že áno, nech zostane radšej mlčať. Mnohí vstupujú do manželstva s veľkými nádejami. Napriek tomu sa jedného dňa ocitnú pred... Zamyslite sa však, že v láske máte aj povinnosti. Viete diskutovať? Viete úprimne odpovedať na otázky? Vy všetci, ktorí sa na manželstvo pripravujete, prežívate ho, zamyslite sa. Nikto nemôže veci vnútra vyriešiť za druhého. Kto vstupuje do manželstva, potrebuje aj druhých. V manželstve musí byť rovnováha medzi povinnosťami a záujmami. Záujmy môžu byť spoločné, mali by sa v nich dopĺňať. Rodičia, nezabúdajte, že deti vás pozorujú, kopírujú váš život!...Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

9788071421078_frontcover.jpg

 

- POHREBNÉ HOMÍLIE -

...Odpoveď je jednoduchá. Nie. Ježiš si za sebou nepovolal len apoštolov. Ježišovo pozvanie Poď za mnou! nie je rezervované len pre skupinku vyvolených. Ježiš sľubuje tým, ktorí toto pozvanie prijmú, bohatstvo už tu na zemi i vo večnosti. Každému dáva, ale od každého bude raz pýtať i späť. Spomeňme si na vyúčtovanie s drachmami. Kto chápe, čo od nás žiada Ježiš, nemôže ostať stranou. Žiť s Ježišom je úžasná a krásna vec. Sám hovorí: „Nenazval som vás sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale nazval som vás priateľmi...“ Ježiš nám prišiel oznámiť, že náš život tu na zemi nemá konečný cieľ: „Vaša vlasť je v nebesiach. Odtiaľ očakávajte príchod...“ Ježiš tým, čo uveria v neho, nesľubuje len radosť a spokojnosť, ale i: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Aj iné miesta z evanjelia nás inšpirujú, aby sme svoj život prežili plodne s Ježišom. ...dať Bohu celé svoje snaženie. Veď sami dobre vieme, kto...Celú knihu si môžete prečítať tu.

 

separator.png

zobud_sa_slovom_lubomir_stancek1.jpg 

- ZOBUĎ SA SLOVOM -

100-tá jubilejná kniha z knižnice P. Prof. Ľubomíra Stančeka

...Kazateľ je poslaný, aby ohlasoval a bol svedkom pravdy ohlasovaného slova. Sila slova rezonuje aj v publikovaní homílií cyklu „A“ pod titulom „Zobuď sa slovom“, ktoré odbornej verejnosti, ale aj laikom ako svoju 100. publikáciu ponúka pastorálny teológ - homiletik, P. Prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD. Povzbudenie slovom, ktoré vychádza z bohatej pastoračnej práce autora, ako aj z hĺbky vnútorného života, má dosah na naplnenie poslania Pánovho učeníka, ktorý chce zostať verným odkazu Božieho Syna: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach“ (Mt 10,32)... video záznam z požehnania a recenzia

 

separator.png

slovo-na-pracovny-den_lubomir-stancek.jpg 

- SLOVO NA PRACOVNÝ DEŇ 1. -

Kniha prezentuje potrebu oslovenia poslucháčov na Slovensku počas pracovných dní. Tento druh oslovenia na Slovensku absentuje. Hovorenému slovu má predchádzať vopred pripravené písané slovo. Predstavuje v dvoch dieloch potrebné a aktuálne slová, pre zrozumiteľné a teologicky časové oslovenie. Je potrebné jednoducho osloviť poslucháčov a podať pomôcku časovo vyťaženým ohlasovateľom. Doba ohlasovania si vyžaduje preniknúť do mnohých životných okolností širokých vrstiev poslucháčov. Rieši teologické, spoločenské ako aj vieroučné, mravoučné a etické okolnosti človeka v XXI. storočí. Venuje pozornosť komunikácii ohlasovania Božieho slova, ktoré je aktuálne i v dnešnej dobe. Slovo na každý deň rieši jednu otázku a ponúka ju do praktického života človeka. Zachováva spôsob oslovenia, ktorý je osvedčený a praktický. Poslucháči tvoria širokú vrstvu ľudí a preto sa v texte berie ohľad na všetky vekové vrstvy bez rozdielu....

 

separator.png

nesmieme_mlcat_nad_slovom.jpg

- NESMIEME MLČAŤ NAD SLOVOM -

Môže niekto z nás povedať, že sa dnešnou evanjeliovou staťou necíti byť oslovený? Môže ešte niekto z nás zaujať postoj, že dnešné evanjelium je adresované iba kňazom a rehoľníkom? Kto takto zmýšľa, ó ako veľmi sa mýli! Veď Pán povoláva osoby nielen do zasväteného spôsobu života, ale aj do rodinného. Jemu záleží na rodinách. Túži po svätých manželoch, svätých rodinách. Prichádza aj dnes, do tejto malej dedinky a hovorí: „Poďte za mnou...“ On, nie my rozhodneme, koho a kde si povolá. Veď Pán volá koho chce. Je tu však jedno nebezpečenstvo, že Ježiš prejde popri nás a my nezačujeme jeho hlas. Často sa vyhovárame, že máme veľa práce, starosti, aby sme sa postarali o svoje rodiny a preto adekvátne neodpovedáme na jeho volanie. Ale či apoštoli, mali menej starostí s tým, aby uživili svoje rodiny? A predsa pri stretnutí sa s Ježišovou výzvou nezaváhajú. Jeho povolanie prichádza aj dnes uprostred našich najbežnejších prác...  Viac informácií tu.

 

separator.png

slovo_pri_krste_lubomir_stancek1.jpg

 

- SLOVO PRI KRSTE - 

Hebrejská tradícia hovorí, že keď otec videl svojho syna, ako sa vzďaľuje od Boha, tak si ho nezavolal na rozhovor, aby ho pokarhal, ale v pokore predstúpil pred Boha a prosil o odpustenie. Pochopil, že on niekde urobil chybu, niečo nedotiahol do konca, niečo prehliadol. Lebo syn musel uvidieť, že život jeho otca nie je celkom v zhode s tým, čo vyznáva svojou vierou. Preto neobviňoval syna za jeho ľahostajnosť, ale sám prosil Boha o odpustenie svojej nedôslednosti a zároveň, aby Boh sám doplnil svojou milosťou to, čo on nesplnil. Lebo základnou povinnosťou kresťanských rodičov je odovzdať vieru svojim deťom. Aj keď je s deťmi väčšiu časť dňa matka, zodpovednosť nesie otec. Lebo otec je hlava rodiny a zodpovedný nielen za zabezpečenie živobytia, ale aj samotnej formácie detí. Dúfam, milý čitateľ, že ti slovo tejto knihy dá viac svetla, aby si mohol s väčšou istotou plniť svoje poslanie pri odovzdávaní viery tým, za ktorých si zodpovedný....  Viac informácií tu.

 

separator.png

slova_pri_pohrebe_lubomir_stancek1.jpg 

- SLOVÁ PRI POHREBE - 

„Tak ako narodenie je bolestným tajomstvom medzi matkou a dieťaťom, tak smrť je bolestným tajomstvom medzi Bohom a človekom. Smrť je veľké znovuzrodenie v Bohu.“ Tieto slová veľkého teológa Teilharda de Chardina vyjadrujú silu kresťanstva, v ktorej smrť stráca svoju hrôzu. Pohreb blízkeho človeka patrí v našom živote k ťažkým a bolestným udalostiam. V tejto situácii, v ktorej sa nachádzajú príbuzní, stojí Cirkev blízko pri nich. Prednáša Bohu modlitby za zosnulého a prináša tým aj skutočnú útechu príbuzným. Je to veľká výzva pre každého kňaza, aby dokázal v týchto chvíľach posilniť u veriacich katolícku vieru vo večný život. P. Ľubomír Stanček, CM je autor, ktorý je známy na Slovensku i v zahraničí svojimi početnými publikáciami, v ktorých ponúka zamyslenia nad Božím slovom. V knihe, ktorú práve držíte v rukách, ponúka veľmi dobrú inšpiráciu pre kazateľov, ktorí sa chcú vo chvíľach rozlúčenia so svojimi drahými dotknúť sŕdc účastníkov... Viac informácií tu.

 

separator.png

lubomir_stancek_zit_slovom1.png

 

- ŽIŤ SLOVOM -

Máme žiť a pracovať tak, ako keby náš život nemal konca. Bdejme, lebo nevieme, kedy príde Pán. Nesmieme sa dať uniesť tým, že máme čas..., nič sa nedeje..., veď všeličo máme pod palcom... Mnohé také a podobné ľahostajné postoje môžu tvrdo vstúpiť do nášho života a času rôznych búrok; neprístojnosti nás postavia do roviny, že mu nedovoľujeme vstúpiť na palubu života. Evanjelium hovorí, že On príde nečakane, že nebudeme vedieť ani dňa, ani hodiny. A bez neho sa nijako nebudeme môcť dostať do večnej blaženosti. Len skrze Neho, len s Ním a v Ňom, je istá naša cesta k Otcovi. Každý z nás sa musí denne usilovať lepšie ho spoznať, aby sme ho mohli plnšie milovať. Veď teraz ho spoznávame iba čiastočne, ale potom takého, aký je, z tváre do tváre, na celé veky. Vyprosujeme si milosť, aby sme sa usilovali o poznanie múdrosti v našom živote a tak viac a viac nachádzali...

 

separator.png

aktualne_slovo.jpg

 

- AKTUÁLNE SLOVO -

Keď sv. Augustín premýšľal nad tajomstvom narodenia Pána Ježiša, položil si otázku: „Prečo sa Boh stal človekom?” A odpoveď? „Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom.“ Pri jasliach Dieťaťa Ježiša si uvedomujeme, že tu nie je čas ani miesto, aby sme sa sami klamali, či klamali iných za nejakou maskou, úsmevom klauna, slovom či iným gestom. Pri jasliach je čas, aby sme sa Pravde, Kristovi, pozreli do tváre. Prečo? Ján apoštol nám o Dieťati hovorí: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“. Bolo by málo, keby sme dnešný deň venovali len spevom kolied, hoci ich melódia a najmä slová hovoria o tajomstve Božej lásky. Radosť, ktorú nám zvestovali anjeli vo svätú noc, si nestačí len vypočuť a citovo prežiť. Nejde totiž o básnickú fantáziu ani o mytologické bájky, ide o udalosť, ktorá sa stala vo vyhradenom historickom čase. Ide o Dieťa narodené Betleheme, ide o Osobu, ktorú čakali celé generácie a predpovedali proroci... 

 

separator.png

lukas_slovom.jpg 

- LUKÁŠ SLOVOM -

Pánu Ježišovi ide o veľa, preto sa nad jeho počínaním zamyslíme. Je skutočným faktom, že vo svete vládne zápas medzi mocou dobra a zla. Tento boj má korene od stvorenia prvého človeka. Diabol vtedy zvíťazil nad prvými ľuďmi a túži zvíťaziť i nad nami. Naším poslaním je, aby sme s pomocou Pána Ježiša zvíťazili nad zlom. Tak nám to hovorí on sám, potvrdzuje, že zlý duch existuje a nemôžeme ho podceňovať. Ako existuje dobro, existuje i zlo. To vidíme v rôznych udalostiach a formách. Pán Ježiš nás poučil, že s diablom nesmieme viesť žiadnu diskusiu. Musíme ho nasledovať v tom, čo mu povedal: „Odíď satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“ Diabol neprestáva konať. Ak on sám nemôže niečo podniknúť, použije na to svoje prostriedky i ľudí. Je veľmi dôsledný a vytrvalý a všetko podnikne len preto, aby si odniesol svoju obeť, aby dosiahol svoje víťazstvo. V dnešnej dobe sa tak často pod pokrývkou dobra ponúka zlo.

 

separator.png

9788096890965_frontcover_ano_bohu_slovom.jpg

 

- ÁNO BOHU SLOVOM -

Všímate ste si aj vy správanie ľudí? Väčšina nemá stále čas. Vytratil sa úsmev z tvárí. Hovoríme o nepodstatných hodnotách. Koľko času venujeme podstate, načo sme na svete, čo je cieľom života, ako plníme vôľu Božiu? Prieskum hovorí o strate ideálov, degradácii hodnôt, pomýlenosti vo vzťahu k veciam, udalostiam, ľuďom. Prekvapí nás, keď sa niekto usmieva, keď podráždene nereaguje, keď má pre nás čas. Cítime, že nás takéto správanie obohacuje. Lekári nielen konštatujú, že najlepšími pacientmi sú tí, ktorí chcú a vedia spolupracovať s lekármi. Boh od nás veriacich právom čaká, že budeme spolupracovať s ním. Sme vyvolený národ. Máme viactisícročnú skúsenosť s Božím slovom a práve preto prijímame podobenstvo v dobrej vôli zrealizovať ho vo svojom živote v náš prospech. Vieme, že príde raz hodina žatvy i v našom živote, len nevieme kedy. Preto evanjelium prijímame a uvedomujeme si slová: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“...

 

separator.png

boh_zije_v_svojom_slove.jpg 

- BOH ŽIJE V SVOJOM SLOVE -

Nič Ježiša neokúzľuje viac, než viera. Pretože viera je dar, ktorý má moc prinášať udalosti v živote, ktoré v nás budia údiv – napr. keď nás niekto prekvapí, nejakým milým darčekom, správou, pozvaním... Ale to, čo Ježiša tak veľmi udivuje a prekvapuje, je naša opravdivá viera. Ako siatie je nevyhnutne potrebné na udržanie telesného života, tak hlásanie Božieho slova je nevyhnutne potrebné na udržanie a vzrast duchovného života Božieho ľudu. Pánovo slovo je svetlom pre rozum a ohňom pre vôľu, aby človek mohol poznať a milovať Boha. A tak služba Božieho slova nemôže byť len nedeľnou alebo sviatočnou záležitosťou, ale denným chlebom, ktorý napomáha vzrastu kresťanského života. V tomto duchu sa nám dostáva do rúk knižná publikácia Boh žije v svojom Slove, ako každodenný duchovný pokrm. Je dielom kňaza P. Prof. Ľubomíra Stančeka, CM, profesora na TI v Spišskej Kapitule. Nech poslúži všetkým, ktorí chcú osloviť svojich blížnych, ako aj obohatiť svoj duchovný život...

 

separator.png

s_mariou_ku_kristovi.jpg 

- S MÁRIOU KU KRISTOVI -

Čo to pre nás znamená, že Mária je Matka Božia? Znamená to, že Mária porodila Ježiša ako Boha? Nie! Mária nie je bohyňa. Mária počala, porodila a vychovala Ježiša Krista v jeho ľudskej prirodzenosti, a teda je matkou Ježiša Krista jedine jeho ľudskej prirodzenosti. Ale veríme, že od prvej chvíle počatia ľudská prirodzenosť Ježiša Krista bola zjednotená s večnou osobou Božieho Syna, a preto Mária je Matkou Božou. Veríme, že prívlastok Bohorodička hovorí o pravde našej viery, že Ježiš Kristus, jedna z troch božských osôb, prijal k božskej prirodzenosti – ktorú má od večnosti – ešte prirodzenosť ľudskú skrze svoju matku, Pannu Máriu. Stal sa nám podobný skrze svoju matku v čase svojho počatia v jej lone. Cirkev od začiatku si preto ctí Máriu, matku Ježiša Krista ako Matku Božiu. Tak Cirkev zvelebuje Pána Ježiša, ktorý v jednej osobe je pravý Boh a pravý človek. Na akom základe veríme v božské materstvo Panny Márie? Veríme v Pannu Máriu ako...

 

separator.png

nedela_s_bozim_slovom.jpg

 

- NEDEĽA S BOŽÍM SLOVOM / o modlitbe - 

Jedná sa o štrukturalizovaný pohľad na predkladanú prácu. Témou je fenomén homiletiky v praktickej činnosti ohlasovania. Kniha je delená na jednotlivé nedele. Sleduje význam ohlasovania konkrétnym spôsobom, preto jednotlivé časti nemajú rovnaký rozsah strán textu. Rieši závažné cirkevné a spoločenské veci dôležité v každodennom živote. Predstavuje pomoc, rady, návody ako sa zorientovať v zložitosti udalostí života a spásy. Pre nedostatok času u ohlasovateľov v činnej praxi je ponúknutá rýchla a osvedčená pomôcka. 
Do prázdnoty sveta Boh cez svoje Slovo vytváral podmienky pre život človeka, až nakoniec dal život človeku samému. Vrcholom tvorivého Božieho vyjadrenia bolo Slovo, ktoré sa stalo telom. Slovo prišlo na svet, aby sme mali život. Otvoriť sa tomuto Slovu, neznamená len komunikovať s Bohom, ale najmä to, že sa človek správne rozhodol, pretože si vybral život. Evanjelisti zasiali stále živé a aktuálne slová o Slove - Ježišovi Kristovi.

 

separator.png

nedela_s_bozim_slovom_homilie_c.jpg

 

- NEDEĽA S BOŽÍM SLOVOM / homílie "C" -

Boha zažijeme len vtedy, keď vystúpime na svoju horu premenenia a vo svojom živote uznáme svoju bezmocnosť bez Boha. Až potom nadobudneme cit pre to, čo sa volá milosť. Boh aj potom, keď sme ho zažili, dopúšťa na nás skúšky, ktoré nás majú chrániť, aj keď tomu často nechceme rozumieť. Tak prichádzame k presvedčeniu, že Božia sila v nás pôsobí o to silnejšie, o čo väčšia je v nás slabosť. V našich slabostiach spoznávame Boha, ako o tom píše sv. Pavol: „Lebo keď som slabý, vtedy som silný“. S každým z nás má Boh svoj plán. Je na nás, aby sme boli otvorení jeho hlasu, vedeniu, aby sme mohli vystúpiť na svoju horu premenenia. Aj nám je pripravené, aby sme uvideli otvorenú bránu, aby sme skrze vieru mohli nazrieť do neba a nemali strach pred krížom, ktorým si kupujeme svoju večnosť. Po búrkach života prídu dni ticha a po mrakoch príde slnko.

 

separator.png

nedela_s_bozim_slovom_sviatosti.jpg

 

- NEDEĽA S BOŽÍM SLOVOM  / sviatosti -

Svet, v ktorom sa nachádzame, nie je len náhodný objekt, ktorý tu je a my ho musíme rešpektovať. Svet je tu pre nás. aby sme mohli žiť, aby sme mali podmienky pre život. Sme na ňom priam závislí a všetko, čo sa vo vesmíre deje, nás napĺňa údivom. Ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, zistíme, že žiadna časť kozmu nie je schopná existovať bez toho, aby nepotrebovala ostatné časti. Je to ako mozaika, ktorá vytvorí celý svoj obraz len vtedy, ak sú v nej poukladané spolu všetky časti. Každá časť má pre celok svoj význam a je nenahraditeľná. Podobne aj náš život nie je možný bez závislosti na okolitom svete. Potrebujeme vzduch, potravu, ľudí a všeličo iné na to, aby sme sa mohli rozvíjať a plnohodnotne žiť. Cítime však, že to nie je všetko, že nás to napĺňa iba čiastočne, nie je to zmyslom nášho života. Preto Pán Ježiš hovorí: ,,Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám...“.

 

separator.png

on_je_slovo.jpg

 

- ON JE SLOVO -

Kniha P. Prof. Ľubomíra Stančeka, PhD. ponúka v bohatosti Kristovo slovo, a spôsob pre oživenie takej komunikácie, ktorú dnešný človek tak veľmi potrebuje – ktorá prinesie do jeho srdca a duše „Duch a Život“ – Kristovho Ducha a Život, ktorým je sám Boh. Gratulujem autorovi tejto knihy, že priamo čitateľa aj cez ústa kazateľov, ktorí túto knihu použijú, ponúka s využitím svojich skúseností, schopností a odborností Božie slovo ako inšpiráciu a povzbudenie i zdroj milostí pre komunikáciu ľudskej duše s Bohom, a pre komunikáciu navzájom medzi ľuďmi. Sila Božieho slova, skúsenosť a odbornosť autora tejto publikácie poskytujú každému čitateľovi istotu, že cieľom tohto vznešeného úsilia ostane stále osoba človeka, ktorá „je základným zdrojom vzájomného pochopenia a lásky: autonómny, suverénny, hypostatický celok, neporušiteľný a nescudziteľný cieľ, nielen prostriedok.“ Túto ľudskú osobu Boh povoláva ku večnému šťastiu.

 

separator.png

navrat_k_otcovi.jpg

 

- NÁVRAT K OTCOVI - 

Ľahšie je počúvať Božie slovo na omši, ľahšie je sadnúť si do prvej lavice v kostole, prikyvovať kňazovi na všetko, čo povie a vyhlasovať o sebe, že som katolík. Oveľa ťažšie je však vyjsť z kostola von a ROBIŤ to, čo som počul...Všímať si tých biednych, snažiť sa im nejako pomôcť a pýtať sa: „Čo by teraz na mojom mieste urobil Ježiš?“ Ľahšie je povedať:„Milujem Ježiša.“ perami, ako to isté povedať rukami, nohami či celým svojím telom a trebárs aj bez slov. Práve preto sa Ježiš stotožňuje s našimi blížnymi. Áno, On sa nám dal za pokrm v Eucharistii, no to, či je niekto dobrý človek, nezistíme podľa toho, koľkokrát bol na svätom prijímaní. Farizeji často radi sedávajú na prvých miestach v chráme, no kto vidí do človeka? To, čo človeka prezradí sú skutky. A svoj vzťah k Ježišovi môžeme najlepšie prejaviť práve cez ne. Vráťme sa s Ježišom k Otcovi.