PASTORAČNÉ DOKUMENTY JÁNA PAVLA II.

separator.png 

ZOZNAM DOKUMENTOV MAGISTÉRIA

 separator.png

Encykliky Leva XIII.:

1. Rerum novarum (15.5.1891) - SSV, 1997 v knihe Sociálne encykliky.

Exhortácia Pia X.:

1. Haerent animo (4.8. 1908) pre klérus pri príležitosti svojho zlatého kňazského jubilea. (s. 11 – 39) V knihe Jána Hermanovského “Pápeži kňazom“. LÚČ. Bratislava 1996. 480 s. ISBN 80-7114-191-7.

Encyklika Benedikta XV.:

1. Humani generis redemptionem o ohlasovaní Božieho slova (15.6.1917). (s. 41 - 57) V knihe Jána Hermanovského “Pápeži kňazom“. LÚČ. Bratislava 1996. 480 s. ISBN 80-7114-191-7.

Encykliky Pia XI.:

1. Quadragesimo anno (15.5.1931) - SSV, 1997 v knihe Sociálne encykliky.
2. Divini redemptoris (19.3.1937) - SSV, 1997 v knihe Sociálne encykliky.
3. Mit brennender sorge (14.3.1937) - SSV, 1997 v knihe Sociálne encykliky.
4. Ad catholici sacerdotii. O katolíckom kňazstve (20.12. 1935). (s. 59 - 106) V knihe Jána Hermanovského “Pápeži kňazom“. LÚČ. Bratislava 1996. 480 s. ISBN 80-7114-191-7.

Exhortácia Pia XII.:

1. Menti Nostrae. Kléru celého sveta o spôsobe ako napomáhať svätosť kňazského života (23.9. 1950). (s. 109 – 153) V knihe Jána Hermanovského “Pápeži kňazom“. LÚČ. Bratislava 1996. 480 s. ISBN 80-7114-191-7.
2. Prejav: Tre discorsi. Z príležitosti svätorečenia Pia X. O apoštolskom Magistériu. Kňazstvo a pastoračná správa.(29.5. 1954). (s. 157 – 185) V knihe Jána Hermanovského “Pápeži kňazom“. LÚČ. Bratislava 1996. 480 s. ISBN 80-7114-191-7.

Encykliky Jána XXIII.:

1. Mater et Magistra (15.5 1961) - SSV, 1997 v knihe Sociálne encykliky.
2. Pacem in terris (11.4.1963) - SSV, 1997 v knihe Sociálne encykliky.
3. Sacerdotii nostri primordia. Katolíckemu episkopátu na sté výročie nábožnej smrti sv. farára z Arsu. (1.8. 1959). (s. 189 - 220) V knihe Jána Hermanovského “Pápeži kňazom“. LÚČ. Bratislava 1996. 480 s. ISBN 80-7114-191-7.

Encykliky Pavla VI.:

1. Populorum progressio (26.3.1967) – SSV, 1997 v knihe Sociálne encykliky.
2. Humanae vitae – O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti (25.7. 1968) - SSV, 2001. PD.zv.4., Cesta 1991. 15. publikácia., SUCM Rím 1989.,
3. Sacerdotalis caelibatus. O kňazskom celibáte. (24.6. 1967). (s. 225 – 271) V knihe Jána Hermanovského “Pápeži kňazom“. LÚČ. Bratislava 1996. 480 s. ISBN 80-7114-191-7.

Exhortácia Pavla VI.:

1. Evangelii nuntiandi. – O ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete (8.12. 1975). –SSV, 1999. PD. zv. 25.

Encykliky Jána Pavla II.:

1. Redemptor hominis – Vykupiteľ človeka (4.3. 1979) –SSV,1997. Zvon 1996 ako 169 publikácia. Pallottinum 1979.SUCM. – Rím 1980.
2. Dives in misericordia - O Božom milosrdenstve (30.11. 1980) – SSV, 1993. PD zv. 2. , SUCM Rím 1981.
3. Laborem exercens – O ľudskej práci (14.9.1981) – SSV. V súbore Sociálne encykliky, 1997. SUCM – Rím 1984.
4. Slavorum apostoli – Apoštoli Slovanov (2.7. 1985) preklad Duchovný pastier 1985.
5. Dominum et Vivificantem – O Duchu Svätom a živote cirkvi a sveta (18.5. 1986) SSV, 1994. PD zv.9.
6. Redemptoris Mater – Matka Vykupiteľova. O preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi (25.3. 1987) – SSV, 1999, PD zv.31., Zvon. 1995. 107 publikáciu
7. Sollicitudo rei socialis – O sociálnej starostlivosti Cirkvi (30.12. 1987) SSV. V súbore Sociálne encykliky, 1997 SUCM Rím 1989.
8. Redemptoris missio – Poslanie vykupiteľa. O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi (7.12. 1990) – SSV, 1997. PD zv. 19.
9. Centesimus annus – K stému výročiu encykliky Rerum novarum (1.5. 1991) SSV. V súbore Sociálne encykliky, 1997. – SSV.1992. PD zv.1. SUCM
10. Evangelium vitae – O hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života (25.3. 1995) – SSV, 1995. PD.zv.11.
11. Veritatis splendor – O základných otázkach cirkevnej náuky o mravnosti (6.8. 1993) – SSV, 1994. PD zv. 7.
12. Ut unum sint – Aby všetci jedno boli. O ekumenickom úsilí. (25.5. 1995) – SSV, 1996. PD. zv. 13.
13. Fides et ratio – Viera a rozum (14.9. 1998) – Vydal Don Bosko, 1998. 85. publikáciu.

Apoštolské konštitúcie:

1.Sapientia christiana – Kresťanská múdrosť, o štúdiu na cirkevných univerzitách a fakultách (15.4. 1979) PD č.29.
2.Ex corde Ecclesiae (15.8.1990) – SSV, 1998. PD zv. 23.
3.Universi dominici gregis (22.2. 1996) – SSV, 1996 PD zv. 12.

Exhortácie:

1. Catechesi tradente (16,10. 1979)
2. Familiaris consortio – O úlohách kresťanskej rodiny v dnešnom svete. (22.11. 1981) – SSV, 1993. PD zv.5.
3. Reconciliatio et paenitentia – Zmierenie a pokánie (2.12. 1984) – SSV. 1993.PD zv. 3. SUCM Rím 1985.
4. Christifideles laici (30.12. 1988) – Lúč, 1990 11. publikácia.
5. Pastores dabo vobis (25.3. 1992) – SSV, 1994.PD zv. 6.
6. Vita consecrata – O zasvätenom živote a jeho poslaní v Cirkvi a vo svete (25.3. 1996) – SSV. 1996. 2001 PD. zv. 39.
7. JP II. Posynodálna ap. exh. “Ecclesia in Asia – Cirkev v Ázii“ (6.11. 1999) – SSV. 2000. PD zv. 33.
8. Redmptoris custos – O svätom Jozefovi (25.8. 1989)
9. Redemptionis donum – Dar vykúpenia (25.8. 1984) .

Apoštolské listy:

1. Salvifici doloris – O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia (1.3. 1984) – SSV. 1998. PD zv. 22., Olomouc – Zvon, 1995 142 publikácia. SUCM. Rím. 1986.
2. Orientale lumen (2.5. 1985) – SSV, 1995
3. Tertio millennio adveniente (10.11.1994) – SSV, 1995, 1996, 1999
4. Mulieris dignitatem O dôstojnosti a povolaní ženy. (15.8. 1988) – Rím 1991 SUCM 36 zv. Magistérium.
5. Apoštolský list Pápeža Jána Pavla II. chlapcom a dievčatám ... roku mládeže (31.3. 1985) – Lúč. 1993 ako 86. publikáciu
5.List Svätého otca JP.II. O Eucharistickom tajomstve a kulte (3.4.1980) – SUCM. Rím 1980
6.Novo millennio ineunte – Na začiatku nového tisícročia (6.1. 2002) – SSV.2001. PD. zv.41.

Kongregácia pre náuku viery:

1. Vyhlásenie: Dominus Iesus – Pán Ježiš. O jedinečnosti a všeobecnom spásonosnom poslaní Ježiša Krista a Cirkvi. (6.8. 2000) – SSV. 2000. PD zv 36.
2. Inštrukcia “Donum vitae“ – “Dar života“ – o rešpektovaní začínajúceho sa ľudského života a o dôstojnosti plodenia. (22.2. 1987) - SSV, 1998, PD zv.21.
3. Dokumenty o teológii oslobodenia. (22.3. 1986) – Rím. 1987
4. List biskupom katolíckej cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie (15.10. 1989) – Rím. SUCM 1990. 38 zv. Magistérium.
5. Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie (14.9.2000). – Vyd. Don Bosko 2000 193 publikácia

Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov:

1. Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme (25.3. 1993) – SSV, 1994. PD.10.

Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky:

1. Pastoračná inštrukcia k dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu o spoločenských komunikačných prostriedkoch “Communio et progressio – Spoločenstvo a rozvoj“ vypracovaná podľa nariadenia koncilu na zachovanie jeho ustanovení. (23.5. 1971) – SSV, 1999 PD zv.32.
2. Etika v spoločenskej komunikácii (4.6. 2000) – SSV, 2000 PD. PlaVd.? zv.35.

Pápežská rada pre laikov:

1. Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v Cirkvi a vo svete. (1.10. 1998) – SSV, 1999 PD zv.26.

Kongregácia pre katolícku výchovu, pre východné cirkvi, inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života:

1. Pápežské dielo pre cirkevné povolania. “Nové povolania pre novú Európu“ Záverečný dokument kongresu o povolaniach ku kňazstvu a zasvätenému životu v Európe“ (6.1. 1998) – SSV, 1998 PD zv.20.
2. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis - Základný poriadok pre kňazskú výchovu (19.3.1985) Pracovný text – nová verzia dokončená IX. 1999. – SSV 2000 PL zv. 34.
3. Pokyny na formovanie budúcich kňazov v oblasti využívania prostriedkov spoločenskej komunikácie. (19.3. 1986) – SSV. 1999 PD zv. 28.
4. Direktórium o službe a živote kňazov. (31.1. 1994). Trnava. arc. úrad. Rím 1994.

Posvätná kongregácia obradov:

1. Inštrukcia Inter oecumenici – Ako správne používať konštitúciu o posvätnej liturgii. (26.9. 1964) – SSV. 2001. PD. zv.37.

Declaratio - Prehlásenie:

1. Európska biskupská synoda 1991 (Vatikán 1991)
2. Biskupská synoda – Druhé mimoriadne zhromaždenie pre Európu “Ježiš Kristus, ktorý žije vo svojej Cirkvi, prameň nádeje pre Európu“ Instrumentum laboris /Pracovné tézy/ (1.-23.10. 1999) – SSV, 1999, PD zv. 30.

Listy kňazom k Zelenému štvrtku:

1. Ján Pavol II. List z Večeradla 2000.(23.3. 2000) – Don Bosko. 126 publikácia