Meditácia na 10.12.2011

"Uvedomme si, prostredníctvom meditácii, že život je aj o niečom inom, ako len ponáhľanie, konštatovanie o svojich chybách, omyloch... Boh si tak moc praje, aby sme zabudli na svoje omyly, pády, chyby a začali ho milovať naplno. On neurčuje nikomu z nás, ako to máme, musíme... robme to jednoducho tak, že sa stotožňujeme s textom, ktorý počúvame, o ňom uvažujeme... Ak Vás meditácie oslovili, podeľte sa i svojimi známymi - Boh Vám určite Vašu evanjelizáciu pripočíta ku spáse." K tomu Vám žehná P. Ľubomír Stanček.

separator.png

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota po 2. adventnej nedeli | Mt 17, 10 - 13

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?" On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka." Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

separator.png

Poznám Jána Krstiteľa? 
 

Podľa čoho poznáme ľudí? Z priameho poznania, že sa s nimi stretnem, rozprávam, vidím ich na vlastné oči a podobne. Človeka môžeme poznať aj tak, že sa s ním priamo nestretneme. Napríklad býva ďaleko, alebo už zomrel. V dnešnej dobe nám môže pomôcť film, kamera atď. Keď sa jedná o ďalekú minulosť, napríklad čas spred dvetisíc rokov, môže nám v tom pomôcť v konkrétnom prípade, keď sa jedná o Jána Krstiteľa, Sväté písmo a tradícia Cirkvi.

Prečo nás tak zaujíma osoba Jána Krstiteľa ešte i dnes? Sú to slová z evanjelia, kde čítame: „Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi“ (Mt 17,13). Toto sa odohralo po premenení na hore, kde Peter, Jakub a Ján videli rozprávať sa s Ježišom Mojžiša a Eliáša, a Peter zvolal: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky...“ (Mt 17,4). A keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ (Mt 17,10). U Židov sa ujalo presvedčenie, že pred Mesiášom príde na svet Eliáš. Pán Ježiš síce potvrdzuje túto mienku, ale za Eliáša vyhlasuje Jána Krstiteľa, ktorý poslanie Eliášovo vlastne už pre ten čas splnil. O Jánovi Krstiteľovi vieme, čo povedal anjel Gabriel Zachariášovi pri prinášaní obety v chráme: „On bude veľký pred Pánom... Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich priviedol k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud“ (Lk 1,15-17).

Slová „v duchu Eliášovom“ znamenajú, že s tou istou rozhodnosťou vystúpi Ján proti hriechom ľudu a najmä proti hriechom jeho vodcov, ako to urobil kedysi Eliáš, keď vystúpil proti pohanskej kráľovnej Jezábel a proti jej pohanským kňazom. Tým istým horlivým duchom bude Ján napomínať ľud na pokánie. A Ján túto predpoveď anjela splnil. Herodes Antipas bol jedným zo synov Herodesa Veľkého. Z dedičstva otcovho dostal za podiel Galileu a Zajordánsko, Pereu. Svojmu bratovi Filipovi odlákal manželku Herodiadu a žil s ňou. Tá nemohla počúvať, čo si k nej dovoľoval Ján Krstiteľ, keď jej vyčítal, že nemôže žiť s bratom svojho muža. Ján sa viac bál Boha ako jej, preto si počínal skutočne ako prorok. Herodiada pri prvej príležitosti využila svoju moc, keď ovládla Herodesa a pri vystúpení svojej dcéry, ktorá sa tancom zapáčila Herodesovi a jeho hosťom, prikazuje žiadať si od Herodesa hlavu Jána Krstiteľa. Tým je Jánovo poslanie ukončené. Ján splnil čestne svoje poslanie ohlasovateľa očakávaného Mesiáša.

Je to skutočne jeho pokora, oddanosť o veci Božej, keď o sebe vyhlásil: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja“ (Lk 3,16). Keď sa ho spýtali, či je ten, ktorý má prísť, alebo či majú čakať iného, Ján nezaprel a vyznal: „Ja nie som Mesiáš“ (Jn 1,20).

V tejto adventnej dobe prípravy na sviatky Narodenia Ježiša Krista máme čo najlepšie poznať aj osobu Jána Krstiteľa. Nie ako vyzeral po telesnej stránke, ale máme pozerať na obsah jeho slov, ktoré ohlasoval ako predchodca Pána Ježiša. Tieto slová sú časové i dnes. Upozorňujú nás na to, čo je podstatné pri príprave na sviatky Narodenia Pána a čo by sme nemali prehliadnuť. Keď si toto všetko uvedomíme, máme podľa toho aj upraviť svoj život, ktorý Ján prirovnáva k ceste: „Pripravte cestu Pánovi, urovnajte mu chodníky“ (Mk 1,3b). Jánove slová pre nás znejú ako oznam na prijatie spásy, ktorú nám prinesie Mesiáš - Ježiš Kristus.

Odpoveď na toto krátke evanjelium by nemala dať na seba dlho čakať. Nesmieme dlho uvažovať, rozhodovať sa. Čas sa rýchlo blíži, narodenie Božieho Syna je predo dvermi. Prosme o silu vyznávať svoju vieru, plniť svoje náboženské povinnosti so všetkou vernosťou voči Bohu. Hľa, náš Boh prichádza! Jánove slová sú pre nás významné. Nepohŕdajme Jánom! Keď sa naučíme poznať Jána, ak jeho slová zachováme v praxi života veriacich kresťanov, tak aj nás bude poznať svet nielen podľa názvu, že sme veriaci, ale predovšetkým z našich slov a skutkov. Svet tak spozná, že život s vierou je prísunom i pre dnešnú dobu. Amen.

Gloria.tv | YouTube