Meditácia na 14.03.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda po 3. pôstnej nedeli | Mt 5,17-19

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.
Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký."

separator.png

Správne pochopiť 
 

Žijeme v dobe, keď skoro na dennom poriadku vznikajú nové zákony, prípadne tie včerajšie sa dopĺňajú. Vznikajú nové skupiny odborníkov, ktorí skúmajú rôzne odvetvia. Vymýšľajú sa nové zákony, predpisy, nariadenia. Všetko je v poriadku do tej miery, keď to slúži k blahu a spokojnosti nás všetkých, a nie jednotlivcov či menších skupín. To platí aj o náboženskej činnosti.

Pán Ježiš v evanjeliu hovorí: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť" (Mt 5,17).

Podľa evanjelistu Matúša máme chápať Zákon ako výraz Božej vôle. V tomto zmysle sa nemôže Zákon zrušiť, ale len uskutočniť. Zákon a Proroci to znamená, že Božie prikázania spočívajú na prikázaní lásky k Bohu a blížnemu. Preto tam, kde sa učí láske, tam sa Zákon správne vysvetľuje, a preto hovorí svätý Pavol, že láska je naplnením Zákona.

Z evanjelia vieme, že Ježiš nás učil, že všetky príkazy a zákony, ako i nariadenia v oblasti náboženstva vyjadrujú len jeden príkaz: Milovať Boha a blížneho. Tie príkazy a predpisy, ktoré k tomu vedú, sú dobré a nemôžeme ich zrušiť, ale naopak, predpisy, ktoré sa od lásky vzďaľujú, alebo jej vykonávanie sťažujú, tie treba opustiť.

Po Druhom vatikánskom koncile sa mnohé predpisy zrušili, zmenili, a to preto, aby sa láska dostala do lepšej životnej praxe. Nemajú preto pravdu tradicionalisti, ktorí pokoncilové zmeny odmietajú, inými slovami nechcú Zákon dať do nového ducha.
Spomeňme si arcibiskupa Lefévra, ktorý v Elkone vysvätil bez povolenia Ríma a pápeža nových biskupov, ktorí podobne ako on, sú proti tomu, že každý si môže sláviť svätú omšu a sviatosti vo svojej reči. Zastával názor, aby latinská reč zostala.
Predsa vidíme, že svätá omša v zrozumiteľnej reči nám pomáha viac milovať Pána Boha. Na druhej strane nemajú pravdu ani progresivisti, ktorí v mene falošnej slobody chcú zmeniť všetko, chcú zrušiť Zákon.
Počas Vatikánskeho koncilu sa hovorilo aj o cirkevnom nariadení, ktoré nedovoľuje v našom rímskom obrade, aby ženatí kňazi slávili svätú omšu a vysluhovali sviatosti. To, aby sa kňazi neženili, nie je Boží zákon, ale cirkevný.
Títo progresivisti, najmä v Holandsku a na západe vôbec, skôr ako by bol Svätý Otec a biskupi dali k tomu súhlas, alebo nejaké vyjadrenie, niektorí kňazi sa oženili v predstihu. Teda zrušili Zákon lásky, pretože bol Cirkvou ustanovený nie pre spory majetkové, ako to učia a hovoria nepriatelia Cirkvi, ale aby kňazovi ani jeho vlastná manželka, rodina nestála v ceste pri plnení si svojich povinností kňaza, ktorý sa má starať o šírenie učenia Ježiša Krista, učenia lásky. Teda nemajú pravdu ani tí prísni tradicionalisti, a ani tí novotári-progresivisti.

V Cirkvi má pravdu Ježiš Kristus, ktorého zastupuje viditeľná hlava Cirkvi – pápež. Keď naša cirkevná vrchnosť vedená Duchom Svätým niečo nariadi, tak to prijmeme a veríme, že to prinesie patričné požehnanie i pre nás.

Preto sa všetci snažme plniť Božie i cirkevné prikázania tak svedomite a čestne, aby sme rozširovali v sebe lásku k Bohu. Preto ani ten najmenší príkaz nesmieme zrušiť, alebo ho obchádzať z presvedčenia, že to nič nie je, pretože Pán Ježiš nám hovorí: „Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší" (Lk 5,19). Preto chceme aj ten najmenší príkaz zachovať, aby sme získali vyšší stupeň večnej blaženosti.

Chceme teda v tejto pôstnej dobe vykročiť za Ježišom ešte vernejšie, aby sme sa od neho, ako od svojho Majstra a Učiteľa, naučili skutočne milovať Boha nadovšetko, pretože láska zvíťazí a ten, kto šíri lásku, bude aj odmenený.

Aj keď žijeme v dobe neustáleho pohybu, keď vznikajú nové zákony, majme vždy na mysli, aby nám slúžili na spásu našich duší. Amen.

Gloria.tv | YouTube