Meditácia na 05.04.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Zelený štvrtok | Jn 13, 1 - 15

separator.png
Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?" Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš." Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!" Ježiš mu odpovedal? „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou." Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, ale aj ruky a hlavu!" Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci." Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal: „Nie všetci ste čistí." Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: ‚Učiteľ` a: ‚Pane` a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám."

separator.png

Hostina nového života

V našom živote sú chvíle, keď sa cítime šťastní, chvíle, na ktoré sa pripravujeme a prajeme si, by trvali čo najdlhšie, z ktorých si odnášame spomienky, ktoré nás obohatili a túžime znova po stretnutí. Sú to stretnutia s človekom, ktorého si ctíme, milujeme, ktorý pre nás mnoho znamená. 
Aj v dnešný podvečer sme sa stretli bez toho, že by nás niekto posielal, násilím volal. Prichádzame, hoci je robotný deň, aby sme sa stretli s Ježišom, ktorý nás volá bratmi a sestrami a s ktorým chceme byť priatelia.

Dnešná liturgia sviatku, ktorý voláme Zelený štvrtok, je veľmi bohatá na oslavu. Pripomíname si, že pri Poslednej večeri Pán Ježiš ustanovil pre nás dve sviatosti: sviatosť kňazstva a Sviatosť oltárnu - Eucharistiu. Pripomíname si však ešte jednu udalosť, ktorá nie je sama osebe sviatosťou, a predsa mnohí si nevieme bez nej predstaviť svoj život. Je to svätá omša. Pre mnohých veriacich na celom svete sa stretnutie bratov a sestier pri slávení svätej omše stalo čímsi samozrejmým, bez čoho by sviatočný deň - nedeľa, neznamenala nič. Možno sa to stalo už tradíciou, zvykom, a preto dnešný deň, keď si pripomíname jej prvé slávenie, pripomeňme si, čo je to svätá omša. Pripomeňme si to aj preto, lebo mnohí bratia a sestry ešte celkom nechápu zmysel a hodnotu účasti na celej svätej omši, ako nám to prikazuje cirkevný príkaz. Dnes pri speve - Sláva Bohu na výsostiach, sa rozozvučali zvony i organ, a potom stíchli. V nastávajúcich troch dňoch si pripomíname umučenie a smrť Pána Ježiša.

1. Pripomíname si to nielen dnes, pretože každá svätá omša, nech ju slávime kedykoľvek cez rok, pripomína nám utrpenie a smrť, ale i zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Nielen v tomto týždni, ale i po celý rok, svojou účasťou na svätej omši oslavujeme utrpenie a smrť i zmŕtvychvstanie Pána Ježiša.
2. Keď sa zúčastňujeme na svätej omši, zúčastňujeme sa na nekonečných zásluhách, ktoré pre nás pramenia z Kristovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania.
3. Uvedomujeme si, že keď sme účastní na svätej omši, obsiahneme odpustenie všedných hriechov a milosť obrátenia z ťažkých hriechov pre ozajstnú ľútosť, ktorú ľahšie vzbudíš, keď si prítomný na svätej omši.
4. Účasť na svätej omši umenšuje naše časné tresty, pozemské i očistcové, ktoré si človek zasluhuje za svoje hriechy.
5. Svätou omšou prosí za teba Ježiš o zmilovanie, obetuje svoje zásluhy nebeskému Otcovi a vyprosuje ti mnohé nadprirodzené dobrá.
6. Sám si vyprosuješ požehnanie pre svoje práce a námahy. Odstraňuješ mnohé nešťastia, ktoré by ťa mohli zastihnúť.
7. Svätou omšou si pripravuješ večnú odmenu a vysoký stupeň slávy v nebi.
8. V hodine smrti každá svätá omša, na ktorej si sa nábožne zúčastnil, bude ti najväčšou útechou.
9. Každá svätá omša ti bude pri večnom súde prosbou o milosť a o Božie milosrdenstvo.
10. Svätou omšou poskytuješ dušiam v očistci veľkú útechu a umožňuješ im čím skôr sa vyslobodiť z očistca.
11. Každá svätá omša, ktorej sa v živote zúčastníš, bude ti viac osožiť, ako mnoho iných svätých omší, ktoré za teba obetujú po tvojej smrti.
12. Byť prítomný na svätej omši a nábožne sa na nej zúčastniť, je najvzácnejším skutkom nábožnosti, aký len môžeš vykonať. Ak môžeš, často prichádzaj do kostola na svätú omšu.

Pochopili sme, že svätá omša to nie je čosi podradné v našom živote, niečo čo môžeme pokladať za stratu času, prípadne za udalosť bez hodnoty a významu. Ak pochopíme skutočne svätú omšu, stane sa pre nás veriacich kresťanov žriedlom milostí pre živých i mŕtvych. Je to posila v nebezpečenstvách a nádej tým, ktorí musia niesť ťažkosti života.

Máme mnoho príkladov veľkých osobností z histórie i zo súčasnosti, ktorí pochopili zmysel i hodnotu svätej omše, ba účasť na svätej omši považujú za vrchol svojho dňa a pritom im to neprekáža v ich vedeckej, umeleckej, ale i politickej práci, naopak, pri svätej omši spoznajú to, čo sa nedá naučiť zo skrípt či učebníc, alebo od človeka. Svätá omša, do ktorej sa aktívne zapoja svojimi odpoveďami, spevom, gestami a, samozrejme, i účasťou na Sviatosti oltárnej, je neopakovateľný zážitok, preto znova a znova sú ochotní zrieknuť sa mnohých vecí, len aby boli účastní na svätej omši. A pritom nemajú pocit straty času, ovplyvňovania ich slobody, nanucovania iného názoru či presvedčenia, práve naopak, čas strávený v kostole je citeľne bohatý, prídu tam na hodnotnejšie myšlienky, dokonca si tam odpočinú tak ako nikde inde. Je však medzi nami mnoho bratov a sestier, ktorí nepochopili účasť na svätej omši, pre ktorých svätá omša ešte neznamená to, čo v skutočnosti má a môže znamenať.

Ich postoj môžeme vyjadriť vo veselej, ale i poučnej príhode:

Istý človek býval v horách a do mesta nechodil. Preto nepoznal výdobytky vedy. Tam hore pásol ovečky. Raz však musel cestovať do mesta a zostal tam aj na noc. Večer sa mesto rozsvietilo, čo on nikdy predtým nevidel. Premýšľal, čo jeho stojí čistenie petrolejovej lampy, koľko smogu musí z nej znášať a keď nemá petrolej, musí byť celé večery a noci vo tme. Preto si všetko dobre poprezeral. Nakúpil trubky, žiarovky..., všetko na elektrifikáciu jeho chalupy. Šťastný prišiel domov, že aj on bude mať svetlo. Doma všetko tak urobil a čakal na večer, kedy sa zapáli svetlo. Prišiel večer, a svetlo sa nerozsvietilo. Šiel do mesta a tam ho vysmiali, že nie je napojený na zdroj, že musí mať elektrické vedenie od elektrárne až k nemu do hôr.

Táto príhoda nám hovorí na aktuálnu tému. Mnohí bratia a sestry sa domnievajú, že ovocie svätej omše sa u nich dostaví, keď sú telesne prítomní na svätej omši. Vieme však, že to nie je pravda, tak ako nestačilo mať v dome inštalované vedenie bez napojenia na zdroj. Preto ten, kto chce mať zo svätej omše skutočný osoh, musí byť napojený na zdroj, ktorým je Kristus.

Z našej strany musíme splniť tieto podmienky:
1. Účasť na svätej omši musí byť slobodná a dobrovoľná. Nesmie byť násilná a z nečestných dôvodov.
2. Zapojiť sa do svätej omše dôstojným správaním, spevom, odpoveďami, uvažovaním. Byť sústredený na to, čo sa pri svätej omši deje.
3. Potrebné sú vedomosti o svätej omši. Pri svätej omši nejde o čosi podradné. Tu sa odohráva nekrvavá obeta, aká sa odohrala na Golgote. Svätá omša je modlitba, kde prosíme, ďakujeme, odpovedáme, chválime, klaniame sa, oslavujeme Boha. Tu sme spojení so všetkými bratmi a sestrami na celom svete. Preto sa i my môžeme spojiť s miestom, a to kdekoľvek na svete, kde sa slávi svätá omša....
4. Zo svätej omše si máme odniesť čo najsilnejší zážitok. Preto sa na svätú omšu máme pripraviť, chodiť načas, neodchádzať skôr, venovať pozornosť držaniu tela, aby sme nikoho v jeho spojení s Bohom nerušili.

Keď splníme sami tieto podmienky, aj pre nás sa stane svätá omša chvíľou, na ktorú sa budeme tešiť, počas ktorej si budeme priať, aby trvala čo najdlhšie, z ktorej si odnesieme spomienky, ktoré nás obohatia a budeme znova túžiť po stretnutí s Ježišom. Amen.

Gloria.tv | YouTube