Meditácia na 16.05.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda po 6. veľkonočnej nedeli | Jn 16, 12 - 15

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám."

separator.png 
Predpoveď o Duchu Svätom
 

Medzi najviac sledované informácie patrí predpoveď počasia. Podľa toho si môžeme mnohé veci zariadiť k lepšej spokojnosti, prípadne sa môžeme vyhnúť nepríjemnostiam a ťažkostiam.

Toto evanjelium má tiež ráz informácie. Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy..." (Jn 16,13).

Táto informácia o Duchu Svätom je pre nás veriacich cenná z viacerých príčin. Najmä preto, že o Duchu Svätom sme v Starom zákone vedeli len veľmi málo. Pán Ježiš častejšie hovoril o Duchu Svätom, dnes však hovorí podrobnejšie. Duch Svätý spôsobí, že nielen učeníci, ale i my poznáme plnosť pravdy a staneme sa jej učiteľmi. Preto mnohé veci na začiatku apoštoli a veriaci neboli pripravení prijať a pochopiť. Až príchodom Ducha Svätého sa odstraňujú hlavné prekážky, ako sú nestála viera a strachom naplnené srdcia. Ježiš hovorí, že Duch Svätý nebude robiť nič, čo by odporovalo učeniu Ježiša Krista. Nebude hovoriť sám za seba, ale iba to, čo počul od Otca a od Syna. Teda je Duchom Pána Ježiša, a preto nemôže začať učiť novú náuku, ktorú by dovtedy nebol hlásal Pán Ježiš. Jeho poslaním bude, aby ľudí oboznamoval s tým, čo má prísť, to znamená, že dáva ľuďom znamenie doby, a to tak, že Ježišovo učenie sa musí vykladať správne a prijateľne v duchu doby, pre potreby doby, pretože každá doba chce nájsť pre seba uspokojivú odpoveď na ťažké otázky a bolesti z učenia Pána Ježiša, a to bude úlohou Ducha Svätého. Takto Cirkev bude stále plnšie chápať posolstvo Pána Ježiša a stále lepšie predkladať vo zmenených podmienkach.

Keď máme na mysli dejiny Cirkvi, vidíme obdivuhodnú vitalitu Cirkvi, čo je dielom Ducha Svätého. Vidíme, že už antického človeka uspokojilo učenie Pána Ježiša. Ježiš sa stal vrcholom i v stredoveku. Preto Duch Svätý pôsobí tak, že v každej dobe chce zaujať celého človeka: jeho myslenie, túžby, priania. Preto nič nové pod slnkom, keď sme svedkami, že učenie Krista zaujíma pozornosť i moderného človeka. Nič nebráni človeku, aby sa venoval svojmu umeniu, športu, vede i politike, len nech to je pre jeho večnú spásu a tiež iných nesmrteľných duší.
Bolo by to smiešne, keby sa v dnešnej dobe atómu hlásalo učenie Krista v duchu antiky, alebo stredovekým spôsobom. Ale i dnes Duch Svätý riadi Cirkev a jej predstavených tak, aby sa nehlásali bludy, ale pravda, pretože i dnešný človek má svoju úlohu, ktorá sa musí niesť v Duchu a pravde. Preto dnes sa hovorí stále o aktuálnej slobode a dôstojnosti človeka, o jeho cieli, obsahu života, o mieste človeka v Božom pláne.

Dnes veriaci kresťan nie je o nič ochudobnený tým, že je veriaci, ba práve naopak, od neveriaceho sa líši ešte úžasnou myšlienkou, že verí v život večný. To znamená, že nežije len pre tento svet, ale v spolupráci s Duchom Svätým riadi a koriguje svoje konanie tak, aby úspešne prešiel životom, obstál v skúške života, a tak si zaslúžil večný život.

Nič sa nezmenilo na slovách, ktoré nám zaznamenal svätopisec:
- Na svete sme na to, aby sme Pána Boha poznávali, jeho milovali, jemu slúžili, a tak prišli do večného života. -

Tieto slová uskutočňoval človek iným spôsobom a za iných okolností v prvých dobách kresťanov, ďalej v čase vedecko-technickej revolúcie a iným spôsobom to uskutočňuje v 21. storočí. A predsa, v základných rysoch stále platí, že musíme zachovávať príkazy. To si musíme uvedomiť i my dnes. Boh nás chce mať teraz, tu, v týchto podmienkach. Tu je naše miesto, tu sami rozhodujeme o svojej večnosti. Máme však na pomoc Ducha Svätého, ktorého nám prisľúbil Pán Ježiš a ktorý vedie, riadi a spravuje viditeľnú hlavu Cirkvi, zbor biskupov a celú Cirkev.

Informácia o Duchu Svätom je preto pre nás vítaná a často si na Ducha Svätého spomeňme. Teda nech do nášho duchovného života patrí i pravidelná prosba o sedem darov Ducha Svätého. Amen.

YouTube | Gloria.tv