Meditácia na 01.06.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 8. týždňa v Cezročnom období | Mk 11, 11 - 25

separator.png
Ježiš slávnostne pozdravovaný zástupmi vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie, lebo už bol večer. Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Zďaleka zazrel figovník s lístím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie; nebol totiž čas fíg. I povedal mu: „Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!" A jeho učeníci to počuli. Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. A učil ich: „Nie je napísané: ‚Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy`? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech." Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. A keď sa zvečerilo, odišli z mesta. Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: „Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol." Ježiš im na to povedal: „Majte vieru v Boha. Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: ‚Zdvihni sa a hoď sa do mora,` a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať. A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy."

separator.png
Ovocie dobrých skutkov
 

O niekoľko mesiacov bude zber úrody. Žatva na poliach vydá svoj počet, tak isto aj záhrady vydajú svoj počet - zemiaky, zelenina, ovocie. Všetko pôjde na konzumáciu, na ďalšie spracovanie alebo na uskladnenie.

„Hľa figovník, ktorý si včera preklial, vyschol" (Mk 11,21). Pán Ježiš na figovníku nenachádza nič, a tak sa skúsenosť s týmto stromom, ktorá je plná sklamania a ktorá je tu, v zásade malou a všednou, stane Spasiteľovi temným podobenstvom pre oveľa väčší a dôležitejší ovocný strom - izraelský národ. Tento ovocný strom si Otec zasadil, aby prinášal ovocie, ale on ostáva ovocie dlžný: Izrael neprináša plody, takže sa už nedá nič iného očakávať, len súd.

Ježiš bol hladný a chcel sa nasýtiť z figovníka. Figovník na prvý pohľad mal lístie, ale nemal ovocie. Ježiš nielenže na ňom nenašiel ovocie, ale ho aj preklial. Ježiš cíti často hlad a chce sa aj z nás nasýtiť.

My sme tým ovocím figovníka. My mu dávame silu, aby z nás `mohol čerpať kvôli našej spáse`. Sme pripravení byť týmto ovocím? Sme zdravým ovocím, ktoré vyživuje, alebo nahnitým či úplne zhnitým, ktoré iba zapácha? Alebo ani nie sme na figovníku? Ak nebudeme na strome, t. j. ako keby sme neboli v Cirkvi, zahynieme. Teda máme byť zdravým ovocím, ktoré pomáha Ježišovi pri vyživovaní stromu, ktorým je Cirkev.

Najlepšie chutí zdravé ovocie. Prinášajme teda ovocie dobrých skutkov a tak oživujme tento svet. Nebuďme len na strome, z ktorého čerpáme silu, aby sme dozreli, ale buďme ovocím ktoré chutí. Ktoré chutí tak, že keď ho jedia, prináša im tie správne živiny. Takýmto ovocím boli a sú aj kňazi, ktorí prežili minulé obdobie bez straty tváre. Takýmto ovocím ste aj vy, ktorí ste ostali verní Pánovi v najťažších skúškach, neodpadli ste zo stromu, ale ste na ňom zostali a čerpali posilu. Takýmto ovocím sú chorí a trpiaci, ktorí pokorne nesú svoju chorobu a utrpenie, a tak pomáhajú zúrodňovať strom.

Dobré ovocie chutí najlepšie. Je na nás, aby sme ním boli. Nebuďme teda ľahostajní a robme všetko pre to, aby sme chutili.

Pane, figovník, ktorý nepriniesol ovocie, si preklial. My ťa prosíme, aby sme boli vždy na tebe ako na strome, ktorý nám dáva živiny, a aby sme ustavične prinášali ovocie dobrých skutkov a tak chutili aj druhým. Amen.

YouTube | Gloria.tv