Meditácia na 16.07.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 15. týždňa v Cezročnom období | Mt 10, 34 - 11, 1

separator.png

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu." Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.

separator.png
Ježišove požiadavky
 

Roboam bol synom a nástupcom slávneho a múdreho kráľa Šalamúna. Keď si pripravoval svoju trónnu reč, starí a skúsení poradcovia mu radili umiernenosť, láskavosť a sľuby. Mladí mu zasa tvrdili, že musí ľud zastrašiť, aby sa ho poddaní báli, a tak ho aj poslúchali. Roboam dal na slová mladých. Nič nesľuboval, naopak, žiadal a hrozil. Tvrdá reč vyvolala nespokojnosť a rozpad kráľovstva.

Aj pri počúvaní Pána Ježiša sa nám vynára otázka: Bol Majster psychológ, ktorý dokáže a chce si získať poslucháčov? Aj pri prísľube Eucharistie mnohí z jeho učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!" (Jn 6,60). Podobne znejú i slová z evanjelia. Tieto slová môžu sa nám zdať tvrdé a prehnané.

Ježiš hovorí: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden" (Mt 10,37). Komu sa tieto požiadavky zdajú byť prehnané, musí si uvedomiť, že Pán Ježiš hovorí nadčasovo a hovorí o večnosti. „... a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho" (Mt 10,39). Večnosť je nekonečná, preto i požiadavky na dosiahnutie večnosti musia byť náročné. Kto chce Kristove slová a požiadavky pochopiť, musí prosiť o milosti, o osvietenie.

„Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden" (Mt 10,37). Pochopíme správne dnešné Kristove slová? Nestavia ich Pán Ježiš proti štvrtému príkazu, ktoré nariaďuje deťom lásku, úctu a poslušnosť voči rodičom?

Aby sme to lepšie pochopili, vysvetlíme si to na príklade zo života: 
V júni, keď v záhradách kvitnú krásne ruže, spomíname si na svätého Alojza. Narodil sa preto, aby mu kvitli ruže moci a slávy, bohatstva a vojenských úspechov, šťastia v manželskej láske. Alojz si však zvolil skromné fialky rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti v reholi jezuitov. Otec Gonzagy nechcel o tomto rozhodnutí syna ani počuť. Došlo k ostrému sporu medzi otcom-veliteľom, ktorý bol zvyknutý rozkazovať bez odvrávania a synom, ktorého v žilách prúdila krv Gonzagova, ktorý nerád ustupoval. Otec nakoniec povolil a Alojz bol prijatý do noviciátu. Šesť rokov žil v odlúčení od sveta. Keď vypukol mor, mladý klerik sa dobrovoľne hlásil k ošetrovaniu nemocných. Čoskoro však sám ochorel. Jeho mladé telo zápasilo tri mesiace o život. Nakoniec chorobe podľahol. Svätý Alojz zomiera ako 23-ročný mladík. Tu môžeme vidieť naplnenie Ježišových slov: „Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho" (Mt 10,39).

Prípad sv. Alojza nie je ojedinelý. Podobné ťažkosti a voľbu lásky medzi rodičmi a Kristom mal svätý Stanislav Kostka i svätý Alfonz.
Aj v našom bežnom živote poznáme viaceré prípady rozporov medzi rodičmi a synom, ktorý chcel byť kňazom a rodičia chceli mať z neho lekára, inžiniera. Poznáme rozpory v rodine, kde dcéra i napriek posmechu súrodencov a nesúhlasu rodičov pohrdla svetom a odišla do kláštora, aby ako jednoduchá rehoľnica slúžila trpiacim.

Títo chudobní duchom pochopili, že kto nájde svoj život len tu na zemi, stratí ho. Stratí večnosť. Kto však stratí svoj život pre Krista na zemi, nájde ho vo večnosti. Ľudia často vidia správny život v hľadaní šťastia, v bohatstve a užívaní, v práci, v hriechoch. Odriekanie, službu druhým pokladajú za pokazenie života, ale podľa Krista len takí nájdu cestu do večnosti.

Pán Ježiš nám dnes hovorí, že kto žije podľa jeho učenia, ten ho prijíma. A kto prijíma Krista, prijíma toho, kto mňa poslal - Boha. Nakoniec sme počuli aj hodnotu odmien: „Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu ako prorok. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu" (Mt 10,41-42). Kristove slová nie sú na získavanie sympatií u poslucháčov, nie sú ani hrozby, ale sú to slová večného života. Kto tieto slová pochopí, nájde cestu k spáse.

Preto milujme svojho otca i matku, ale ešte viacej milujme nebeského Otca, s ktorým máme byť po celú večnosť. Milujme krásny dar života, ktorý je prípravou pre život v Bohu. Prijmime učenie Krista, lebo tak prijímame Boha.
Za krásny a dobrý život i nás čaká to, čo okúsil svätý Pavol: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú" (1 Kor 2,9). Amen.

YouTube | Gloria.tv