Meditácia na 27.07.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 16. týždňa v Cezročnom období | Mt 13, 18 - 23

separator.png
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú." 

separator.png

Výklad je potrebný
 

V materiálnej oblasti je čosi samozrejmé, keď si kúpime nejakú vec, či už elektrickú, alebo iný vzácny predmet, že k nim dostaneme i potrebný výklad, ktorý voláme Návod na používanie. Kto chce, aby mu kúpený predmet slúžil a mal z neho radosť, tak si pozorne prečíta návod. Takýto samozrejmý postup však mnohí nevidia v oblasti viery. Preto sme svedkami, že mnohé cirkvičky sa správajú napríklad ku slovám Pána Ježiša obzvlášť divne. Vykladajú si text Svätého písma každý podľa seba.

Slová Pána Ježiša sú často pre poslucháčov na pochopenie ťažké. Aj podobenstvo o rozsievačovi a zrnách, je ťažké, a preto sám Pán Ježiš podáva výklad podobenstva. Evanjelista Matúš, ktorý zaznamenal tieto slová Pána Ježiša, sám na sebe poznal silu a hodnotu slov Krista. ...jediné stretnutie, a z mýtnika sa stáva apoštol. Zaiste vo svojom vnútri Matúš musel veľa bojovať. Týmto podobenstvom chcel už prvým kresťanom vysloviť napomenutie k ochotnému prijatiu slov Pána Ježiša. Na osude zŕn, ktoré opustili ruku rozsievača, máme vidieť v prirovnaní-alegórii osud posolstva Pána Ježiša u štyroch typov ľudí. Stupnica začína od tých, ktorí „počúvajú slovo o kráľovstve, a nechápu ho", až k tým, ktorí „vypočujú slovo a pochopia ho". Medzi nimi sa nachádzajú ešte dve skupiny.

Prvá skupina je nechápajúca.
Predstavuje človeka, ktorý nepremýšľa nad tým, čo počuje a že by tieto slová mal realizovať aj v praxi. Preto Pán Ježiš hovorí: „Prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca" (Mt 13,19).

Druhá skupina je nestála.
Do tejto skupiny patrí človek, ktorý sa rýchlo prikloní k Ježišovi a už pri prvej príležitosti sa nadchne. Keď sa však objavia prvé ťažkosti, opúšťa Krista. Pán Ježiš toto počínanie vysvetľuje slovami: „U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne" (Mt 13,20).

Tretia skupina je vypočítavá.
Táto skupina predstavuje človeka, ktorý sa chce mať len dobre na oboch stranách: u Boha i u ľudí. To znamená sedenie na dvoch stoličkách. A prax života učí, že táto skupina často podľahne hmotným starostiam, ktoré sa jej stanú bližšími ako duchovné, a preto záujem o Boha je v nich udusený. Túto skupinu vysvetlil Pán Ježiš slovami: „U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstvo slovo udusia a ostane bez úžitku" (Mt 13,22).

Štvrtá skupina je verná.
Je to kladná skupina, ktorá predstavuje dobrú zem. Sú to ľudia skutočne odhodlaní priniesť niečo hodnotné v živote. Uskutočňujú v praxi to, čo im ukladá ich presvedčenie. Vedia zostať verní rovnako v radosti i v súženiach.
Pán Ježiš podáva vysvetlenie: „A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú" (Mt 13,23).

Nechtiac vynára sa nám otázka: Ku ktorej skupine patrím ja? Veľa sme počuli, čítali a videli o Pánu Ježišovi. Zaiste si spomínate na krásne zážitky pri stretnutí s ním, keď sme boli priam dotknutí jeho láskou. Možno sme vtedy i sľubovali, dávali si predsavzatia, robili plány na nápravu a zmenu života... Ale ako dlho, ako kvalitne sme to splnili? Čo sa stalo s našimi predsavzatiami? Platí to aj pre nás, že sme počuli, ale nepochopili? A predsa, dnes si znova uvedomujeme, že ten, kto svoje myšlienky a konanie, svoj všedný a každodenný život buduje na slovách Pána Ježiša, ukazuje, že porozumel výkladu z dnešného evanjelia, ktoré podal sám Pán Ježiš.

Nie je neskoro, keď teraz začneme znova. Nesieme následky dedičného hriechu a tie dokážeme prekonať len v najužšom spojení s Kristom. Žiadna polovičatosť, sedenie na dvoch stoličkách a povrchnosť neprinesie úrodu, ktorá obohatí, poteší a zaistí hodnotný cieľ. Pomaly sa končí žatva. Sýpky sa plnia. Začíname bilancovať. Dnes sa už vie, kto správne postupoval už pred mesiacmi a dnes sa mu to vyplatilo. A naopak. Tak je to i s našou duchovnou žatvou. Predsa nevieme dňa ani hodiny. Dôležité je využiť správne túto, ktorú práve prežívame. A tá nás vyzýva k činnosti spojenej s Kristom.

Drahé predmety potrebujú Návod na používanie a Záručný list. Naša viera potrebuje výklad v učení Cirkvi, ktorý nám sprostredkuje učenie Pána Ježiša. Preto prijímame jej slová. Amen.

YouTube | Gloria.tv