Meditácia na 02.08.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období | Mt 13, 47 - 53

separator.png
Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko?" „Áno," odpovedali. A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré." Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ. 

separator.png

Pohľad na rybársku sieť
 

Triedenie a vyberanie je pre nás všetkých vec dobre známa. V materiálnej oblasti triedime veci, zlých alebo horších sa zbavujeme, odkladáme ich, ničíme... a naopak, dobré si uchovávame. Pri rôznych konkurzoch a prijímačkách sa tiež stretávame s vyberaním podľa určitých kritérií. A vieme, že kritériá môžu byť aj rôzne premyslené, môže dôjsť k nespravodlivosti, nečestnosti, protekcii a podobne...
Aj v oblasti viery sa hovorí o triedení.

V evanjeliu sa rozpráva podobenstvo o rybárskej sieti, ktorá zachytáva rozličné druhy rýb. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré ryby vyberú do nádob a zlé vyhodia von.

Pán Ježiš podáva k podobenstvu aj náležitý výklad: „Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami" (Mt 13,49).
Podobenstvo o sieti nadväzuje na napomenutie, ktoré bolo už vyslovené v podobenstve o kúkoli medzi pšenicou, že zlí kresťania neuniknú Božiemu trestu. Vidíme, že Pán Ježiš hovorí otvorene, a predsa i napriek tomu mnohí zlyhali, neplnili vôľu Božiu, ako im bolo vysvetlené. Preto budú zo siete, to znamená z Cirkvi, na konci vyhodení von. Toto podobenstvo bolo poslucháčom Pána Ježiša blízke, veď mnohí boli rybármi. Lov rýb bol ich denným zamestnaním. Títo rybári sa sami presviedčali, že do siete sa im dostanú často rozličné druhy rýb. A k takejto rybárskej sieti, hodenej do mora, Pán Ježiš prirovnáva i Božie kráľovstvo.

Po vytiahnutí siete u rybárov nasledovalo triedenie rýb. Pán Ježiš chce vysloviť jednu veľkú pravdu; tak bude i na konci sveta. Tam Boh oddelí dobrých od zlých, a to preto, že Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá.
Toto podobenstvo hovorí Ježiš apoštolom aj preto, aby im zdôraznil úlohu apoštola a ich nástupcov. Poslanie apoštola je zrovnané s prácou rybára. Rybárstvo symbolizuje prácu vynaloženú na spásu ľudí. Tak ako sa do siete dostanú zlé i dobré ryby, tak i apoštoli a ich nástupcovia zahŕňajú Kristovým učením všetkých. Takto sa do siete nebeského kráľovstva dostávajú ľudia dobrí i nehodní. Príde však koniec. Údel spravodlivých sa tu nespomína. Je však jasný z podobenstva. Údel zlých je ten istý ako kúkoľa medzi pšenicou (por. Mt 13,24-30).

Cieľ podobenstva nás učí, že máme prijímať všetkých, ktorí sa hlásia ku Kristovi. Naším poslaním nie je súdiť, ale svedčiť. Až konečné posúdenie, podobné ako aj v podobenstve o kúkoli medzi pšenicou, bude riešením otázky, kto do nebeského kráľovstva patrí, a kto nie.

Slávny perský básnik Saadi ako chlapec sedel pri otcovej posteli a čítal korán. Všetci v dome spali okrem nich dvoch. Saadi povedal otcovi: "Všetci spia, nikto sa nemodlí, nečíta sväté knihy, sú ako mŕtvi." Otec mu však odpovedal: "Lepšie by bolo, keby si aj ty spal, než aby si odsudzoval ľudí."

Nie je teda naším poslaním, aby sme posudzovali ľudí, ktorí prichádzajú do Kristovej Cirkvi. Nemáme právo odsudzovať ani toho najväčšieho hriešnika. Namiesto toho nám Cirkev radí, aby sme sa za nich modlili. Veď Pán Ježiš práve preto prišiel na svet, aby vyhľadal a spasil, čo sa zdalo byť stratené. On je Dobrým pastierom, ktorý hľadá i tie zablúdené ovečky. Nemôžeme mu v tom zazlievať.

Chápeme už cieľ evanjelia, že máme Pánu Ježišovi pomôcť pri hľadaní bratov a sestier, chytiť ich do siete. A v tom sa nám medze nekladú. Náš príklad a modlitba je veľká vec, aby Kristova krv nebola zbytočne vyliata, ale aby i naším pričinením priniesla hojné ovocie, aby bolo čím menej tých zlých, ktorí budú hodení do ohnivej pece.

Pápež Ján Pavol I., pápež úsmevu, hoci bol pápežom veľmi krátko, iba 33 dní, v roku 1978 povedal: "Nech sa každý z nás snaží byť dobrým, nech sa snaží nakaziť druhých svojou dobrotou a láskou, ktorej učil Pán Ježiš..."

Čo sa nás samých týka, nedôverujme si príliš. Dnes stojíme pevne, zajtra môžeme padnúť. Dávid bol človek svätého života, a padol... Nech preto z našich úst sa vznáša modlitba za stálosť v dobrom a za vernosť v Božej službe. Len to, že patrím do Cirkvi nás nezachráni, pretože bude ešte triedenie. Triedenie a vyberanie, ako i konkurzy a prijímačky nech nás upozornia i na to posledné na konci sveta. Amen.

YouTube | Gloria.tv