Meditácia na 13.08.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 19. týždňa v Cezročnom období | Mt 17, 22 - 27

separator.png

Keď bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych." A oni sa veľmi zarmútili. Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?" On vravel: „Platí." Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?" On odpovedal: „Od cudzích." 
A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba." 

separator.png

Chráňte sa pohoršenia
 

Nie vždy a nie každý z nás má pochopenie pre toho druhého. Stáva sa, že keď nepoznáme situáciu, okolnosti, dôvody, vieme sa pohoršiť či pozastaviť nad správaním druhého. Preto je potrebné správne sa v danej chvíli zachovať a neunáhliť sa.
Pán Ježiš v evanjeliu oznamuje apoštolom, že Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Oni ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Pán Ježiš tiež káže zaplatiť Petrovi poplatok chrámu za seba i za neho.

Dnešná predpoveď Pána Ježiša o tom, že bude trpieť, je v poradí už druhou. Pri prvej sa na počínaní Pána Ježiša pohoršil Peter, ktorý mu povedal: "Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!" (Mt 16,22). Vtedy ho Pán Ježiš otvorene pokarhal: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!" (Mt 16,23).
Peter už mlčí. Poučil sa, že keď chce k niečomu vážnemu zaujať stanovisko, musí vec poznať. I napriek tomu, že svoje umučenie Pán Ježiš už druhý raz predpovedá, apoštoli sa veľmi zarmútili. Nechápu, prečo by ich Majster mal trpieť a potom vstať z mŕtvych. Snáď tieto slová vyvolali u apoštolov myšlienku, že keď sa zničí to, čo učí Pán Ježiš, tým zanikne aj ich poslanie. Pravda, až o niečo neskoršie, keď Pán Ježiš vstane z mŕtvych a oni sa rozpamätajú na tieto jeho slová, pochopia ich zmysel a význam. Pán Ježiš ich chcel chrániť od pohoršenia, keď ho uvidia, akou potupnou smrťou zomiera, aby zostali pevní a nepohoršili sa.

Druhá časť evanjelia hovorí o platení chrámovej dane. Každý člen židovskej spoločnosti za čias Pána Ježiša od svojho dvadsiateho roku bol povinný platiť každoročne daň za Jeruzalemský chrám a tamojšie bohoslužby pol šikla, to znamená dve drachmy.

Peter podľa slov Pána Ježiša v rybe nájde statér, čo znamená štyri drachmy, teda jedným statérom zaplatil za obidvoch. Tento poplatok sa vyberal na Veľkú noc. Niektoré kruhy poplatok odmietli platiť. Preto otázka adresovaná Petrovi vyberačom chrámovej dane je opodstatnená. Tento postoj vyberača dane nám hovorí aj o Petrovom postoji v kruhu Ježišových učeníkov. Zaiste aj tento muž považoval Petra za hlavu skupiny učeníkov. Pretože nechce na svojho Pána nič dopustiť, odpovie bez dlhého uvažovania, že dane platí. Myslel to dobre, len zle to dopadlo. Niečo podobné zažije Peter ešte neskoršie, keď v dobrom úmysle bráni v Getsemanskej záhrade Pána Ježiša a mečom odtne Malchusovi ucho. Peter koná z vnútornej lásky k Spasiteľovi, ale bez uváženia a v skutočnosti nie v duchu svojho Majstra.

Preto správy apoštola Matúša by nás mali pohnúť k radosti, že neprehliadol ani chyby apoštola Petra, ale zaznačil ich. Aj k nám je potom ľahšie, keď sme si vedomí, že z času na čas aj my sa dopúšťame chýb a omylov z lásky k Pánu Ježišovi, a to vtedy, keď konáme z lásky často rýchlo, bez väčšieho uvažovania a premýšľania.

Nielen Petra, ale i nás Ježiš vyzýva k premýšľaniu, keď nám kladie priamo cez naše svedomie, cez Sväté písmo, ale i cez ďalšie osoby podobné otázky, aké dostal Peter. Je jasné, že mocní tohto sveta požadujú dane iba od svojich poddaných, nie však od svojich. Nebeský Kráľ ako pán chrámu teda tiež nebude vyžadovať chrámovú daň od svojho jednorodeného Syna. Uvedomme si, ako nádherne tu Pán Ježiš vyzdvihuje svoj synovský podiel k Otcovi. A na tomto sa podieľajú aj Pánovi učeníci, ktorí sa z Božieho poddanstva vykúpením stali jeho slobodnými synmi. Preto hovorí Pán Ježiš o synoch, ktorí sú oslobodení od daní.

Pán Ježiš chcel Petrovi pomôcť, a preto mu poradil, aby sa chytil ryby a tým sa vyhol prípadnému pohoršeniu u vyberača daní. Pán Ježiš používa svoju moc a stáva sa zázrak. Tento zázrak dokazuje nielen moc Pána Ježiša, ale i jeho hodnosť.

Dôverujme vždy Bohu! Máme však používať aj svoj rozum, schopnosti a nadanie. Nedať nikomu pohoršenie, ani sa ho nebáť. Musíme sa snažiť poznať okolnosti, aby sme mali jasnejšiu predstavu a dostali sa k spravodlivému úsudku.

Buďme vždy opatrní v každom našom slove i v zmýšľaní o druhých. Dajme si pozor tiež aj na svoje správanie. Amen.

YouTube | Gloria.tv