Meditácia na 27.08.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 21. týždňa v Cezročnom období | Mt 23, 13. 15-22

separator.png
Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami! Beda vám, slepí vodcovia! Hovoríte: ‚Kto by prisahal na chrám, to nič nie je, ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho už viaže.` Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato, či chrám, ktorý to zlato posväcuje? Alebo: ‚Kto by prisahal na oltár, to nič nie je, ale kto by prisahal na dar, čo je na ňom, to ho už viaže.` Slepci! Čože je viac: dar, či oltár, ktorý ten dar posväcuje? Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň i na všetko, čo je na ňom; a kto prisahá na chrám, prisahá naň i na toho, ktorý v ňom býva. A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón i na toho, čo na ňom sedí."

separator.png

Pán Ježiš vyslovuje: „Beda!"
 

Jednou z nepekných vlastností človeka je pokrytectvo a prefíkanosť. Takýto človek je nepríjemný a problematický.
Pán Ježiš ostro pranieruje takýchto ľudí: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci" (Mt 23,13).

Pokrytcom je človek, ktorý vie niečo nariaďovať, ale pritom to sám neplní alebo niečo hlása, a podľa toho sa neriadi. Toto sa vzťahuje na vodcovské skupiny učených vyvoleného národa, farizejov a zákonníkov; ak sa stalo, že farizeji presunuli náboženstvo do celkom vonkajších znakov.
Modlitebnými remienkami si pripevňovali z Písma na čelo a na ruky. Strapcami na odeve zdôrazňovali svoju vernosť Zákonu. Veľmi si priali, aby ich ľudia oslavovali a dávali im úctu. Práve týchto „zbožných" tak ostro a priamo pokarhá Pán Ježiš: Beda!
Pán Ježiš najviac odsudzoval pokrytectvo, a preto sedem ráz vypovie svoje: Beda!

Prvé - Beda!
- máme pochopiť takto: Farizeji a zákonníci zneužili svoju učiteľskú moc, pretože ako učitelia Zákona majú nielenže správne vysvetľovať Zákon, ale aj podľa neho žiť. Vidíme však, že to neplnia, a tak sebe aj iným zatvárajú nebeské kráľovstvo. Povymýšľali množstvo predpisov a príkazov, a tak ani ľudia dobrej vôle to nemôžu splniť. Táto prísnosť potom vedie ľudí k ľahostajnosti a nakoniec k nevere. Oni si pritom mysleli, že keď sa budú snažiť horlivo privádzať pohanov k Mojžišovmu zákonu, splnia všetko. Opak bol však pravdou. Svojím nezmyselným výkladom odvádzali od Zákona.

Druhé - Beda!
- bolo pre ich ďalšiu zlú vlastnosť, ktorou je dvojtvárnosť. Aj keď získali novoverca, práve svojou dvojtvárnosťou ho odrádzali od plnenia príkazov, ba stávali sa ešte horšími.

Tretie - Beda! 
- bolo im venované pre neplnenie príkazov a ich zaslepenosť. Považovali sa za vodcov národa. Vyhlasovali, že poznajú cestu do Božieho kráľovstva, a nepoznali ju. Práve preto ich nazýva Ježiš slepcami, slepými vodcami.

Správnosť tohto oslovenia dokazuje niekoľkými príkladmi. Farizeji umožnili ľuďom prisahať, čo bolo v Zákone veľmi prísne zakázané, aby sami neboli prísahou viazaní, povymýšľali rôzne veci, ktoré, vraj, oslobodzujú od prísahy. Takto nesprávne postupovali k pravému výkladu prísahy, pretože prísaha - to je volanie Boha za svedka. Tam nezáleží na forme, vyjadrení, ale predsa na úmysle. To znamená, že Židia, farizeji a zákonníci nebrali za previnenie myšlienku. Pre nás už myšlienka podľa výkladu Pána Ježiša je previnenie proti Zákonu. Preto kto prisahá, musí si uvedomiť, že tu sa čosi deje nielen navonok, ale i vo vnútri.

Neplatí to - Beda! - aj nám? Nie sme snáď tiež pokrytci? Nerozchádzajú sa naše slová s našimi skutkami?
Často si musíme spytovať svedomie a zistiť, či nedochádza aj u nás k akejsi rozpoltenosti. Teda: Iné slová a iné skutky. Čiže naše myslenie má byť jednotné so skutkami.
Rodič posiela dieťa na svätú omšu, a sám nejde. Vedúci sa správa na pracovisku ako neveriaci, a v nedeľu ide na tretiu dedinu do kostola na svätú omšu. Pred cudzími je anjel, a pred svojimi diabol...
Musíme si aj v tomto pospytovať svedomie, či sme svojím životom nedali zlý príklad, neodviedli niekoho od Pána boha svojím povrchným správaním, ľahostajnosťou a pretvárkou.

Pri pravidelnom spytovaní svedomia nemali by sme sa venovať len záporným veciam, ale máme hľadať a do nášho života vovádzať to pozitívne. Predstaviť si, kde a čo nás čaká. Ako kresťania si máme naplánovať niečo, čo môže obohatiť nás i druhých. Ste predsa v určitom zmysle učiteľmi a takýmto prístupom aj svetlým prínosom. Musíme si uvedomiť, že dvojtvárnosť môže narobiť nepríjemnosti na oboch stranách.

Aj keď sa naše vnútro necíti dotknuté slovami - Beda! - buďme však vďační za ne a nech nás usmernia ku konaniu dobra. Amen.

YouTube | Gloria.tv