Meditácia na 22.09.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota 24. týždňa v Cezročnom období | Lk 8, 4 - 15

separator.png
Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho.
Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu."
Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva."
Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo.
On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali.
Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo.
Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.
Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú.
Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu.
A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu."

separator.png

Semeno Božieho slova
 

Bratia a sestry, zaiste máte doma svoju knihovničku a v nej by nemalo chýbať Sväté písmo. Prečítali ste už množstvo kníh, románov, detektíviek, ale prečítali ste aj tú knihu kníh, celú, postupne sám, alebo v rodine spoločne? Prečítali ste už celé Sväté písmo?

V evanjeliu sa hovorí o rozsievačovi, ktorý vyšiel rozsievať semeno.

Kristus aj toto podobenstvo zobral zo života. Každý toto podobenstvo pozná, a predsa, nie každý mu celkom porozumel, čo tým chcel Kristus povedať.
Kristove slová sú dnes rovnako platné ako pred dvetisíc rokmi a rovnako budú platiť do konca sveta. Mnohí sa nazdávajú, že Sväté písmo dnes už neplatí. Vyvracajú jeho hodnotu, napadajú niektoré jeho miesta z rôznych strán a pritom nepochopili vôbec nič z toho, čo chcel Kristus, Boh a svätopisci povedať. Chcú vysvetľovať Písmo, chcú byť učiteľmi Písma a nechcú poznať pravý zmysel pôvodcu týchto slov.

Slová Svätého písma môžeme porovnať k zrnu z evanjelia. Roľa - to je náš život. Zrno je stále to isté. Slová Svätého písma sú stále tie isté, len záleží na tom, kde zrno padne. Záleží len od nás, ako prijmeme slová Písma.

Čítanie Svätého písma nie je vec len taká ľahká. Niekedy sú slová, ktoré môžeš vysvetľovať mnohými spôsobmi a pri ďalšom čítaní spozoruješ, že táto myšlienka ti ušla. Môžete si povedať, že v evanjeliu je vám všetko jasné, že nepotrebujete vysvetlenie.
A predsa by som vás upozornil, že je v ňom aj niečo hlboko tajomné.

Prvé, na čo by som vás upozornil je, že Boží hlas môže byť neúspešný.

Starší oltárni bratia poznamenávajú: Za roky svojej kazateľskej činnosti som zistil, že poslucháči si vedia vybrať len to, čo sa im hodí, čo odpovedá ich názoru a potrebe. Poznáme mnoho bludárov, ktorí si vyberajú len niečo z Písma, ktorí uznávajú len to, čo sa im hodí.

Neusilujú sa o to, aby semeno padlo do úrodnej pôdy, do srdca. Ak to semeno im nevyhovuje, tak ho nechajú padnúť vedľa cesty. Tým klamú len sami seba. Prečo? Mnohí si o Bohu vytvorili v detstve predstavu a ak im ju teraz niekto naruší, nevedia ssa brániť, dokonca ani sami pred sebou, a preto nechajú okolo seba hovoriť nepriateľov Krista. Keby úmerne veku rástlo aj naše náboženské cítenie a vzdelanie, neopovážil by sa len tak rýchlo niekto útočiť v prítomnosti kresťana na Cirkev a Boha.

Iní považujú náboženstvo a Boha za romantické blúznenie. Hovoria, že dnes je už taký svet a že môže existovať aj bez Boha.
Niekto poznamenal: Evanjelium Ježiša je skutočne niečo pekné, ale pripadá mi to ako hudba z iného sveta, podľa ktorej sa nedá tancovať. Je to skutočne tak. Podľa Evanjelia sa nedá tancovať. Evanjelium potrebuje zásadových, a nie roztopašných ľudí. Preto padá zrno do tŕnia.

Bratia a sestry, keď pozrieme na mapu sveta, zistíme, že Božie pole je stále zelené. Zrno Evanjelia i dnes nachádza úrodnú pôdu. Prináša úrodu a často to človeka udivuje, že práve tam, kde to najmenej čakáme.
Cirkev žije, prináša úrodu a tí, ktorí hovoria, že zanikne, musia si uznať, že sa mýlia. Cirkev je stále zelená a mladá, aj keď niektorí jej členovia sú maloverní. Prináša úrodu i napriek tomu, že kvantita klesá a rastie kvalita.

Rodičia, aj vás Ježiš vyzýva. Ak vaše deti zradili, o to viac trpezlivo sejte! Keď sa seje, nečaká sa hneď žatva. Iní sejú a iní budú žať. Som presvedčený, že tieto posledné slová padnú na najúrodnejšiu pôdu.

Semeno Kristovho Evanjelia je rozhodené. Zrno padlo. Kristus sa prihovoril. Akou som ja pôdou? Zoberme to zaprášené Sväté písmo, vyhľadajme, vypožičajme a skúsme siať. Amen.

YouTube | Gloria.tv