Meditácia na 26.09.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Streda 25. týždňa v Cezročnom období | Lk 9, 1 - 6

viac o hriechu sa dozviete tu: TEOLOGICKÉ ROZLÍŠENIE HRIECHOV

separator.png

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim." Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

separator.png 
S istotou kráčať vpred
 

V predchádzajúcich dvoch dňoch sme mali možnosť počuť evanjelium o počúvaní. Dnes sme počuli, ako Ježiš rozposiela učeníkov, aby šli a hlásali to, čo počuli.

„Dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých" (Lk 9,1–2).

Možno si položíme otázku, prečo si Ježiš vyrábal problémy, tým, že dal svoju moc nad démonmi učeníkom. Mohol ich predsa obdarovať iba mocou uzdravovať a hlásať evanjelium. Nestačilo by to? Isto nie. Ježiš vedel, že démoni sú skutoční, na rozdiel od nás - ľudí dnešnej doby, ktorí si myslia, že je to len strašenie Cirkvi - a poznal reálnu hrozbu, ktorú predstavujú. Môžeme si zatvoriť oči a predstavme si červenú, strašnú postavu s vidlami a dovoľme, aby nás taká karikatúra zmiatla a odviedla do reality démona.

Možno si myslíme, že stačí veriť v Ježiša a pripustiť prítomnosť zla vo svete, bez prijímania niečoho takého `staromódneho` ako duchovná bytosť - osoba, ktorej cieľom je naša deštrukcia a zničenie.
To je nebezpečný postoj. Satan je skutočný a jeho klamanie je viditeľné vo svete, dokonca niekedy aj v našom živote. Klamstvami a polopravdami sa nás snaží presvedčiť, že náš Boh vôbec nie je dobrý a milujúci. Používa zjavné hriechy rovnako ako sotva zreteľné nevyhranené názory, ktoré nás vedú k postojom v rozpore s evanjeliom.

„Vrah od počiatku" - ako to píše sv. Ján vo svojom evanjeliu. Satan chce predísť tomu, aby ľudia poznali dobrotivé Božie milosrdenstvo a prijali odpustenie a milosť.

Ale toto nie je koniec príbehu! Ježišova smrť na kríži porazila zlého. Schopnosť premôcť satana, ktorú dal Ježiš učeníkom, nebola len jednorazovým darom. Všetci kresťania môžu prijať moc odporovať klamstvám zlého, jeho pokušeniam a pochybnostiam. Nemusíme sa cítiť bezmocní a utláčaní, okradnutí o radosť zo spásy, ktorá nám v Kristovi patrí. Zjednotení s Ježišom v krste a ukrižovaní spolu s ním zdieľame ovocie jeho vzkriesenia.

Pouvažujme dnes nad touto skutočnosťou: Starý človek v nás, ktorý bol pod vplyvom zlého, umrel skrze Kristov kríž. Nechajme sa preniknúť touto skutočnosťou a aj prudký nápor zlého prekonávajme s odvahou a istotou. Budeme s istotou kráčať novým životom, ktorý máme v Kristovi. Amen

YouTube | Gloria.tv