Meditácia na 27.09.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období | Lk 9, 7 - 9

separator.png

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych," iní: „Zjavil sa Eliáš," zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov." A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?" A chcel ho vidieť.
 separator.png

A chcel ho vidieť
 

Keď začal človek užívať svoj rozum, vždy chcel veľa vedieť, počuť, zažiť. Naša doba dosiahla taký stupeň techniky, že za niekoľko minút môžeme mať správy z opačného kúta zeme. V jednej oblasti však môžeme vidieť kontrasty. Môžeme v nej niečo mimoriadne vidieť, počuť, zažiť, a nemáme záujem, hoci sme slobodní a v ceste nám nestojí žiadna prekážka. Je to stretnutie s Ježišom.

O Herodesovi hovoríme často s opovrhnutím, a predsa v evanjeliu nás zahanbuje, keď evanjelista Lukáš o ňom napísal, že chcel vidieť Pána Ježiša.

Herodes ako vladár sa o Ježišovi dozvedel z viacerých zdrojov. Boli to donášači, ľudia, ktorí ho obklopovali, a preto aj správy o Ježišovi sú rôzne. Niektorí pokladali Pána Ježiša za Jána Krstiteľa, ktorého Herodes dal sťať vo väzení, keď Jánovu hlavu ako dar si pýtala dcéra jeho nezákonnej manželky Herodiady.
Iní sa domnievali, že Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych. Krista pokladali tiež za Eliáša, ktorý národ tak isto učil a udivoval svojimi činmi, ktoré jeho rukami konal Boh. Spomeňme si obetu na hore, keď porazil kňazov boha Bála, ktorých bolo 450 a ich obeta sa nezapálila, ale jeho.
Ďalší hovorili, že Ježiš je zaiste prorok. Počínal si rozvážne, jeho skutky boli mimoriadne. Často poukazoval na pokánie.
Keď toto všetko si vypočuje Herodes, nevie, čo si o tom má myslieť. To, že Ján vstal z mŕtvych, tomu neverí, ale keď počuje o Kristovi ako o zázračnom divotvorcovi, keď sa mu dostáva do uší nejedna správa o jeho učení, kladie si otázku: Kto je teda ten, čo o ňom počúvam také reči?

O sebe hovoríme, že sme veriaci. Máme rozum, máme i slobodnú vôľu. Môžeme však o sebe povedať, že vieme, kto je to Ježiš Kristus? Chceme sa s ním stretnúť? Odpovede z ankety: Ježiš Kristus je Syn Boží. Je to Boh. Vykupiteľ a Spasiteľ sveta. Druhá božská osoba. Filozof, mudrc, učenec, politik, revolucionár, ľudomil a podobne. Ale ani jedna odpoveď celkom úplne nevystihuje otázku: Kto je to Ježiš Kristus?

Preto sa máme snažiť spoznať lepšie učenie Pána Ježiša, zachovávať jeho príkazy, nájsť si čas, aby sme sa s ním stretli pri čítaní Svätého písma, pri slávení svätej omše, pri pristupovaní ku sviatostiam.

Je to dobré znamenie, keď cítiš, sestra, brat, žev tvojom živote án Ježiš nie je cudzí, ale že ho hľadáš, že sa s ním chceš často stretať, že máš si s ním čo povedať v modlitbe, v rozjímaní, v meditácii, v spoločenstve, v rodine... Tvoj postoj hovorí o tom, že Kristus nielenže skutočne žije, ale že žije aj v tvojom živote. Je to veľmi krásne mať pocit, že v mojom živote je Boh!

Svätý Vincent de Paul hovorí o svojom zážitku v jednej udalosti: Bol už kňazom, keď sa dostal ako otrok do Tunisu. Loď, na ktorej sa plavili, zajali piráti. V augustovom teple kopal zavlažovacie kanály. Nikdy sa netajil tým, že je kňaz. Pán-otrokár ho práve preto nenávidel. Vincentovi raz vraví jeho spoluotrok, Francúz: "Tu je pravé peklo!" A Vincent mu odpovedal: "Nie! Všade, kde je Boh, nie je peklo. A Boh je tu. Boh o nás vie." Vincent sám nevedel, prečo naňho toto dopustil Pán Boh, ale nezúfal si. Nestratil dôveru v prítomnosť Boha, a to ani vtedy nie, keď tri mesiace sa zmieta v horúčke - v malárii. Aj vtedy cíti vo svojom vnútri Boha. Otroctvo končí útekom. Neutečie sám, ale so svojím pánom-otrokárom, v ktorom pomocou jeho ženy, mohamedánky Fatmy, zobudí svedomie a prizná sa Vincentovi, že aj on bol kňazom a tiež sa dostal do otroctva. On však na rozdiel od Vincenta otroctvo nezniesol, a zradil Boha. Vyznal Alaha a po smrti jeho pána stal sa vlastníkom jeho panstva. Vincent v ňom prebudil znova svedomie a v Avione bol prijatý späť do Cirkvi.

Hľadajme Boha! Neumlčujme jeho hlas v našom vnútri! Aj keď vieme, že život s Bohom nie je často nič ľahké a príjemné, ale je to úžasná cena pozerajúc na večný život.

A preto oplatí sa často si nájsť čas na stretnutie s Kristom pri slávení svätej omše, k pristupovaniu ku sviatostiam a na modlitbu. Amen.

YouTube | Gloria.tv