Meditácia na 04.10.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 26. týždňa v Cezročnom období | Lk 10, 1 - 12

separator.png
Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť.
A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!
Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!
Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!` Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.`
Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!` Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu." 

separator.png

Aj naša doba potrebuje kňazov
 

Bratia a sestry, iste už mnohí z vás počuli o tom, ako sa vyjadril pri jednej príležitosti známy spisovateľ a člen Francúzskej akadémie Francois Mauriac o kňazovi: "Pre mňa je kňaz na prvý pohľad obyčajný človek. Ale keď nado mnou vo sviatosti zmierenia vystrie ruku a vysloví slová rozhrešenia „Ego te absolvo" - „Ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov", v mojej duši, v mojich očiach a v mysli sa stáva Kristom! Nič iné nechcem od kňaza, iba to, aby mi dal Boha."

Tento veľký spisovateľ chce od kňaza, aby mu dal Boha. Teda potrebuje kňaza. Ako je to s nami, bratia a sestry, potrebujeme aj my kňaza?

Slová dnešného evanjelia nás oboznamujú s tým, ako Pán Ježiš posielal svojich učeníkov tam, kde chcel sám ísť.
Aj v našej dobe robí to isté tajomný Kristus. Vysiela svojich vierozvestov na všetky strany, aby preňho pripravovali miesto v ľudských srdciach. Zároveň pridá upozornenie, ktoré platí pre všetky časy: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!" (Lk 10,2).

Žatva vždy bola, je a bude dôležitou udalosťou v živote spoločenstva. Najviac by vedeli o tom rozprávať tí, ktorých sa to priamo týka - pracovníci žatvy. Vieme, ako dobre padne každá pomocná pracovná ruka.
Podobne tomu bolo aj za čias Ježiša Krista. A predsa s výrokom: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!" (Lk 10,2) Ježiš nemyslí na žatvu obilia, ale na nejakú inú žatvu, ktorej robotníkmi sú kňazi.

Prácu kňazov prirovnáva ku takej ťažkej práci, akou je žatva. Vie, že ich všade nebudú vítať srdečne, lebo chcú dať ľuďom Krista, ktorý sa neuspokojí s málom - chce všetko. Mnohí ho preto neprijmú, lebo im siahne na pohodlie alebo kariéru. Takým patria slová, ktoré Pán Ježiš povedal sedemdesiatim dvom apoštolom pri ich rozoslaní: „Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!" (Lk 10,11).
No veľa je tých, ktorí mu otvárajú svoje domy a srdcia dokorán. Potrebujú kňaza, lebo chcú prijať radostnú zvesť, chcú prijať Krista-Boha.

Ježiš Kristus už dvetisíc rokov posiela svojich robotníkov, ale jeho prosba: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!" (Lk 10,2) ešte nič nestratila zo svojej aktuálnosti.

Bratia a sestry, určite ste už rozmýšľali nad tým, prečo tá aktuálnosť Ježišovho náreku, prečo potrebuje aj dnešný moderný človek kňaza. Nuž pokúsme sa teraz spoločne uvažovať o týchto otázkach.

Človek túži po radosti a šťastí až natoľko, že bez radosti by možno ani nevedel žiť. Veľkou úlohou Cirkvi a kňazstva je: hlásať radostnú zvesť, učiť ľudí, kde nájdu naozajstné šťastie. Preto aj dnes je potrebné ohlasovať Boha Stvoriteľa - prameň všetkého života. Je potrebné hlásať milosrdného Boha. Treba hlásať Vykupiteľa Ježiša Krista, v ktorom sa nám zjavil Boh Otec. Treba hlásať blaženosť, ktorú oko nevidelo a ucho nepočulo, a ktorú dostanú tí, ktorí verne slúžia Pánovi.
Ak chceme dosiahnuť stále šťastie, stále priateľstvo s Bohom, musíme používať prostriedky spásy - sviatosti, ktoré nám vysluhujú Kristovi kňazi, ktorých potrebuje aj naša moderná doba.
Nech nás o tom presvedčí aj nasledujúci rozhovor:

Istá pani vo vlaku vyslovila takýto názor:
"Bohu sa môžeš klaňať aj bez kňazov." Príčina vzniku jej myšlienky je neznáma. Možno jej vyhovovala. A bola by touto myšlienkou pokazila všetko, nebyť jedného mladého človeka, ktorý pochopil nesprávnosť tohto výroku, ale zároveň videl aj dobrú vôľu neznámej, že sa chce klaňať Bohu, a preto sa jej snažil vysvetliť, prečo je dôležitá práca kňazov v Kristovej Cirkvi.
Hovorí jej: "Keď prší, rastliny rastú aj bez záhradníka. Ale pozrite sa do takej záhrady, kde za pol roka nevkročila noha záhradníka. Je v nej všetko v poriadku? Nebude taká záhrada na zaplakanie? Ja si ráno kľaknem a pomodlím sa aj bez kňaza, ale z toho nevyplýva, že kresťanstvo môže byť bez kňazov. Ako telo nemôže byť bez krvi, vojsko bez veliteľa, stádo bez pastiera, tak ani kresťanstvo bez kňazov. Len si pomyslite, kto nás bude spovedať, kto nám podá sväté prijímanie, kto nás zaopatrí, keď upadneme do ťažkej choroby, ak nie kňaz? A kto bude nás a naše deti vyučovať v kresťanskej viere a láske k Bohu, ak nie kňaz? Budú sa ľudia klaňať Kristovi, keď ho nebudú poznať? Načo potom Pán Ježiš povedal apoštolom: Iďte a učte všetky národy?

Bratia a sestry, myslím si, že v každom človeku, v ktorom je túžba po poznaní radostnej zvesti, po poznaní Krista, po dosiahnutí priateľstva s Bohom, je aj túžba po kňazovi. a povedzte, kto by z nás nechcel otvoriť svoje srdce Kristovi? Kto z nás by nechcel počuť o radostnej zvesti, ktorú hlása Kristov kňaz? Kto z nás by nechcel používať prostriedky spásy, ktoré vysluhuje kňaz? Zaiste každý.
Prosme nebeského Otca o dostatok kňazov a vyprosujme pre nich potrebnú silu k ich povolaniu od Ježiša, s ktorým sa spojíme vo svätom prijímaní, v modlitbe alebo v rozjímaní.

Bratia a sestry, možno už teraz lepšie chápeme, prečo potrebujeme kňazov. Preto prosme nášho Otca, ktorý je dobrotivý ku nám všetkým:
Otče náš, prosíme ťa, pošli robotníkov do svojej žatvy, daruj svojej Cirkvi odvážnych a skromných hlásateľov tvojho Evanjelia. Daruj nám hodných služobníkov tvojho oltára! Amen.

YouTube | Gloria.tv