Meditácia na 12.10.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 15 - 26

separator.png

Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov." Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.` Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým."

separator.png
Veriaci človek musí byť realista
 

Poznáme rôzne druhy návodov a pokynov. Návod na obsluhu stroja, zariadenia a podobne. Vieme, že keď tieto návody a pokyny zachováme, máme z danej veci aj úžitok. Po niečom podobnom túži človek aj v duchovnej oblasti. Aj v duchovnom živote máme od Pána Ježiša návod, aby sme po skončení života mohli obsiahnuť večný život - a tieto návody zhrnul svätý Lukáš evanjelista v predchádzajúcich evanjeliách. V tom dnešnom sa dotýka ťažkostí, ktoré prichádzajú na človeka, ktorý sa snaží o duchovný život. Sú to útoky padlých anjelov-diablov.

Aj v tejto oblasti Pán Ježiš zaujal svoj postoj pre naše poučenie a povzbudenie. Keď nepriatelia Pána Ježiša nemohli poprieť jeho zázraky, tak v nenávisti sa podujali k nečestnému jednaniu a zároveň k nesprávnemu učeniu, ktoré im Pán Ježiš náležite vysvetlil. Niektorí farizeji začali o Kristovi rozprávať, že je spojený s Belzebulom-kniežaťom diablov a že pomocou neho vyháňa diablov. Bol to otvorený útok proti Kristovi, pretože mnohí ho začali považovať za očakávaného Mesiáša.

A Ježiš im toto tvrdenie znovu vyvráti. Poukáže na rozdelenie kráľovstva-ríše, kde vypukla občianska vojna. Nastalo rozdelenie - jeden proti druhému, čo pre ríšu znamenalo veľkú škodu. Je to nezmysel, je to len na ich škodu. A toto si majú uvedomiť aj nepriatelia Kristovi, že ani diabol nebude bojovať proti diablovi a nebudú si navzájom škodiť, pretože obaja zahynú. Je to logické, že tak ako v národe potrebuje jeden druhého, a nie aby sa stavali proti sebe, tak je nezmyslom, aby Belzebul sa stal spojencom Krista proti iným diablom.

Pán Ježiš má svoju moc sám od seba. Veď je Boh a Pán celého sveta! Toto vie i diabol, veď aj jeho stvoril Boh ako dobrého anjela, ale neosvedčil sa, a preto bol vyhnaný zo stavu blaženosti a uvrhnutý do stavu zatratenia. Tu sa predsa Boh nemôže spájať so svojím stvorením, ktoré mu odmietlo jeho lásku a ktoré ako Boh spravodlivo aj potrestal.

Pán Ježiš svojich protivníkov poráža ich vlastnými zbraňami: „ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami" (Mt 12,27). Farizeji ako vzdelaná trieda národa vedeli, že v národe boli mužovia z ich rodu, ktorí si počínali podobne ako Ježiš, ale s tým rozdielom, že oni v mene Boha rozkazovali zlým duchom a Kristus v mene svojom. Teda, ak na jednej strane uznávajú činnosť svojich bratov, musia si uvedomiť, že Kristus je niečo viac ako ktokoľvek pred ním.

Ježiš týmto svojím vysvetlením ešte nekončí. Pripája im príklad zo života o silnejšom mužovi a poukazuje na to, aby sa snažili byť vždy pripravení a silní, pretože diabol má silu a moc. Hovorí im, že Boh ľuďom ponechal aj rozum, aby boli silní odolávať útokom diabla, aby nedoplatili na svoju ľahostajnosť, pretože ten, kto radikálne nebojuje proti zlu, dostane sa do moci zla-hriechu a bude porazený. Toto je vážne poučenie i pre nás. Peter apoštol napísal: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere" (1 Pt 5,8-9).

Ten, kto si nechá pootvorené dvierka, kto jedná len polovičato proti hriechu, ten na to doplatí, pretože dáva možnosť vniknúť znova nositeľovi moci zla do svojho domu, do svojej duše. A takýto návrat býva horší. Pán Ježiš to vyjadril slovami: „Keď ta príde, nájde ho prázdny, vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme so sebou sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam" (Mt 12,44-45). Môžeme to vidieť u človeka, ktorý slabo bojuje proti hriechu. Očistí si síce dušu, vyspovedá sa, ale keď radikálne nebojuje, je to s ním zlé. Preto si niekto musí aj smutne povzdychnúť: Vlastnou vinou som horší! Nelepším sa, pretože málo bojujem. Opätovné upadnutie do hriechu otupuje svedomie, človek sa stáva ľahostajnejším vo svojej viere, ochabuje jeho nadšenie za Boha a môže to dôjsť až tak ďaleko, že sa z neho stane priam nepriateľ Krista.

Ak chceme skutočne žiť život, ktorý raz má byť odmenený Kristom, musíme nielen niekedy, ale sústavne sa snažiť dodržiavať návod na dokonalý život, ktorý nám Pán Ježiš dáva v evanjeliách, ktoré kontroluje a učí Cirkev. „Kto počúva cirkev, počúva Krista" - je staré, ale osvedčené heslo. Uvedomujeme si, že učenie Krista nás vedie k takému zmýšľaniu a konaniu, ktoré je správne a rozvážne. Nie sme rojkovia, snílkovia, ale ani bigotní, ani neverci, ale sme ľudia, ktorým záleží nielen na tomto živote, ale predovšetkým veríme vo večný život.

Návod poznáme. Vieme, kde ho hľadať, tak sa o to s pomocou Božou usilujme. Amen.

YouTube | Gloria.tv