Meditácia na 18.10.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období | Lk 10, 1 - 9

separator.png
Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!
Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.
Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!
Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!` Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu.
Neprechádzajte z domu do domu!
A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.`" 

separator.png

Prinášať Boha ľuďom
 

Evanjelista Lukáš predkladá stať evanjelia, v ktorej zachytáva udalosť, ako Ježiš povoláva a rozposiela učeníkov do celého sveta. Výstižne sa Ježiš prihovára svojim učeníkom ohľadom ich doposiaľ nového poslania: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu" (Lk 10,2).

Ježišove slová sú dostatočne aktuálne aj pre dnešnú dobu a pre apoštolskú činnosť Ježišových nasledovníkov. Rozsievanie Božieho slova, a s tým spojené apoštolské pôsobenie je nesmierne obrovské. Veď aj dnes sú po celom svete miesta, krajiny, národy, kde je potrebné hlásanie Ježišovho posolstva. Na jednej strane sú miesta, kde sa toto posolstvo ešte nedostalo, kde ľudia nič nevedia o Bohu, ešte o ňom nepočuli. Ježiš sám chce, aby sa posolstvo viery dostalo aj k týmto ľuďom, vďaka horlivej a potrebnej práci misionárov. Sú vo svete miesta, kde sa evanjelium rozsieva, ale je potrebné viac robotníkov, ktorí ho budú s nadšením šíriť, hlásať a zveľaďovať.
Nemôžeme však zabudnúť ani na také miesta, kde v minulosti apoštolské pôsobenie bolo hojné a bohaté, kde krajiny a národy majú bohatú kresťanskú tradíciu, ale kvôli kresťanskej ľahostajnosti a náboženskému indiferentizmu, ich život viery zanikol a potrebujú novú evanjelizáciu.

Svet potrebuje mnoho dobrých vecí, ale bezpochyby potrebuje aj dostatok horlivých a odhodlaných robotníkov v Kristovej vinici. Keď bude dostatok svätých, radostných a húževnatých Ježišových vyslancov, môžu semienka radostného Kristovho posolstva byť dobre rozosievané, starostlivo obrábané, a tak dobre zakorenené v srdciach všetkých ľudí. Ježiš nám však nechal odpoveď ako zohnať nových robotníkov na svoje polia. Hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu" (Lk 10,2).

Modlitba je najúčinnejší spôsob, ako získať ďalších apoštolov. My všetci sa preto môžeme tiež pripojiť k apoštolskému pôsobeniu, a to tým, že sa budeme neustále a dôverne modliť za nových robotníkov na Pánovom poli. Modlitba by mala byť na počiatku každej činnosti, a preto je nevyhnutné, aby bola aj počiatkom apoštolskej činnosti.

Pri svätej omši spoločne prosme Pána o dostatok horlivých a svätých kňazov, ktorí pri rozosievaní slova pôjdu príkladom svojim veriacim. Nech ich Pán povoláva a posiela do celého sveta podľa svojej potreby a vôle. Amen.

YouTube | Gloria.tv