Meditácia na 30.10.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Utorok 30. týždňa v Cezročnom období | Lk 13, 18 - 21

separator.png

Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch." A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí." 

separator.png

Cirkev stále rastie
 

Vie niekto z vás, čo bude z malých detí? Vie to len Boh. Ak si pozrieme fotografiu slávneho človeka z detských čias, usmejeme sa. Teraz vieme, že toto dieťa je slávny človek. Vtedy to nikto nevedel, iba Boh. A tak je to aj s Cirkvou. Na jej začiatku boli len Dvanásti - a dnes? Božie kráľovstvo, ktoré založil Pán Ježiš, sa zázračne šíri po celom svete. A túto zázračnú moc vysvetľuje podobenstvom o horčičnom semiačku, ktoré v skutočnosti je jedným z najmenších, ale keď vyrastie, dosiahne takých rozmerov, že ešte aj vtáctvo môže na jeho konároch prebývať. Horčičné semeno dostalo svoju mimoriadnu vnútornú silu od svojho Stvoriteľa.

Pán Ježiš hovorí, že tak je to aj s kráľovstvom Božím na zemi. Z malých začiatkov, z počtu 12 apoštolov a niekoľko učeníkov, sa zázračne rozmohlo po celom svete. Vnútornú silu k vzrastu Cirkvi dodáva sám Duch Svätý, ktorý je jej počiatok, jej život, ktorý ju riadi a obživuje v srdci každého, kto kráľovstvo Božie prijme. Pán Boh dal zázračnú vnútornú silu Ducha Svätého Cirkvi, aby mohla splniť svoje veľké poslanie.

Keby sme sa tak pýtali ľudí, čo je poslaním Cirkvi, dostali by sme iste rôzne odpovede. Najzákladnejším poslaním Cirkvi je, aby posväcovala ľudí, a to tak jednotlivca, ako i celú ľudskú rodinu, aby dosiahli svoj večný cieľ. Ako to má Cirkev dosiahnuť? Na túto otázku nám dáva odpoveď sám nebeský Otec, ktorý nám posiela svojho Syna, Ježiša Krista, aby nám dal príklad, aby nám ukázal cestu, ako dosiahnuť svoj večný cieľ.

Tým, ktorí sa vyzvedajú, či je Boh a ako vyzerá, Pán Ježiš odpovedá v príhovoreso sv. Filipom. Filip sa pýta Ježiša: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí." Pán Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca... „ (Jn 14,8-9). Tým, ktorí by radi odstránili všetky prikázania a pritom si chcú nahovoriť, že sú slobodní, a tak sa páčia Bohu viac ako tí, ktorí prikázania zachovávajú, Pán Ježiš hovorí: „Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske" (Jn 15,10). „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť" (Mt 5,17).

Kristus doplnil prikázania tak, že vyhlásil osem blahoslavenstiev, ktoré dal ako základ kresťanského života. Napokon ich Pán zhrnul do jednej vety: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás" (Jn 15,12). Pán Ježiš si žiada, aby táto láska bola úplná. Človek má milovať nielen Pána Boha celým svojím srdcom, ale aj svojich priateľov i nepriateľov. Tragédiou našich dní je to, že dnešný človek sa nechce tomuto podrobiť a platí za to vysokú cenu svojej biedy. Chybne sa domnievajú aj tí, ktorí si myslia, že stačí iba chodiť do kostola. Pán Ježiš nikdy nenaliehal, aby ľudia chodili do kostola. Pán Ježiš najviac času však trávil tým, že chodil a konal dobré skutky, uzdravoval, poučoval nevedomých vo viere, nasycoval lačných, odpúšťal hriechy. Kristus teda najviac času trávil tým, že posväcoval osobu, pomáhal človekovi k časnému i večnému šťastiu. Toto je poslaním Cirkvi. Cirkev aj v našom storočí pripomína človekovi, že Kristus založil svoje kráľovstvo a že ho založil na omilostených srdciach. Kristus žije a kraľuje len v tých srdciach, ktoré sa pokoria a ktoré uznajú, čo povedal Ježiš: „ ... lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne" (Jn 15,5-6).

Keď sa človek pred Pánom Bohom pokorí a uzná svoju nehodnosť, podobá sa malému horčičnému semiačku, ktorému Pán dá vzrast a prinesie hojnú úrodu ozajstnej hodnoty. Duševná bieda sveta v našich časoch dosahuje katastrofálne rozmery. Pán Ježiš svetu aj dnes ponúka svoju záchranu. Ponúka ju prostredníctvom svojho kráľovstva, ktorému dal svoju zázračnú moc. Slovami sv. evanjelia zdôrazňuje svetu, aby sa pokoril a prijal Ježiša, lebo už v nikom inom niet spásy, iba v ňom.

Keby sme dnes pozreli fotografiu apoštolov z doby, keď bola založená Cirkev, zaiste by sme sa usmiali. Dnešnú Cirkev by na jednu fotografiu neumiestnil žiadny umelec či fotograf. Amen.

YouTube | Gloria.tv