Meditácia na 02.12.2012

 

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Blanka, Balbína a NatáliaLk 21, 25-28. 34-36

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka."

separator.png
Je možný život bez hriechu?

Bez čoho si neviete predstaviť život? Človek potrebuje na dýchanie kyslík, na pitie vodu, na jedenie pokrm. Matka si nevie predstaviť život bez svojho dieťaťa. Vedec bez svojich pokusov. Niekto z nás si napríklad nevie predstaviť život bez záľub, ktorým sa venuje; bez práce, ktorú vykonáva. Iný si nevie predstaviť žiť v inom meste, v inom prostredí, s inými ľuďmi. To všetko sú vážne a dôležité veci. Sme však pozvaní aj k inému životu ako je ten, čo žijeme tu na zemi. Ten život môžeme obsiahnuť len vtedy, keď budeme žiť bez hriechu. Pýtajme sa: Je možné žiť bez hriechu? Svätá Blanka často rozprávala synovi Ľudovítovi: Vieš, ako ťa mám rada. Radšej by som ti však priala smrť, ako by som ťa videla žiť v stave hriechu.

Starý i Nový zákon hovoria o hriechu. Pád pyšných anjelov a následný trest-strata videnia Boha. Prvý hriech ľudí - dedičný, vyhnanie z raja a následky, s ktorými prichádza na svet každý človek. Zlý vzťah Kaina k bratovi Ábelovi, hriech-bratovražda. Ľudia urážajú Boha a nasleduje potopa sveta. Zachraňuje sa len rodina Noema. Svet sa nelepší, útočí na Boha a Babylon sa stáva mementom, že jazykové dorozumievanie spôsobuje ťažkosti. Pre hriechy proti prírode, keď sa v Sodome a Gomore nenájde desať spravodlivých, Boh z povrchu zeme odstráni veľké mestá. S hriechom sa stretávame u Mojžiša, brata Árona, kráľov Dávida i Šalamúna. Vyvolený národ, keď zrádza svojho Boha, ide za pohanskými bôžikmi, znova a znova trpí od Babylončanov, Filištíncov, Egypťanov... V každej dobe sa Boh stará o národ a posiela prorokov. Jednotlivec i celý národ zanecháva cestu hriechu. Niekto by mohol povedať, že život na zemi nie je možný bez hriechu. Prišiel však na svet Boh. Ježiš Kristus sa nám stal podobný vo všetkom, okrem hriechu. Zomrel za naše hriechy. Smrť Krista sa stáva nádejou nového života. Pohľad na kríž sa stal nádejou a zároveň posilou nasledovať Ježiša. Kríž je dostupný každému človeku. Ako na nás doliehajú zvody hriechu na každom mieste, tak myšlienka na kríž a sila z neho vychádzajúca je dostupná každému z nás.

Blanka pochádza z kráľovskej rodiny. Niet jej čo závidieť. Na dvore jej otca Alfonza VIII. sa jej dostalo poučenia vo viere, ale bolo to aj prostredie surových zvykov. Ako dievča sa musela často rozhodnúť medzi priateľstvom s Ježišom a hriechom. Vydajú ju za francúzskeho kráľa Ľudovíta VIII. Iné prostredie, ale nie menšie ťažkosti. Diplomacia je často poznačená hriechom. Po smrti manžela r. 1226 dokáže v zastúpení maloletého syna-kráľa viesť národ. Každý stav, každá doba, každé prostredie je ťažké. Z jej slov synovi vidíme postoj ku svetu a ku večnosti. Pozná hodnotu večného života a stratu, ktorú spôsobuje hriech. To je oslovenie pre nás. Dokážete to povedať, matky, takto svojim synom? Uvedomujeme si, čo spôsobujú hriechy:

- nepotrestať hriech iného,
- mlčať pri hriechu iného,
- neschvaľovať hriech iného?

Svätá matka vychovala svätého syna. Máme svätú Blanku i svätého Ľudovíta. Príklad matky pritiahol syna k Bohu. V niektorých oznamoch svätých na dnešný deň máme aj sv. Balbínu (1215-1254). Bola príbuzná svätej Kláre. Klárin príklad ju pritiahol nie iba do kláštora pri kostole sv. Damiána v Assisi, ale aj ku získaniu najväčšieho titulu „svätý". Iný záznam dnes spomína Natáliu z Nikodémie, dnešného Turecka. Za panovania cisára Maximilána zomrela v skupine vyznávačov z Nikodémie. Mala veľkú zásluhu na svätosti svojho muža, mučeníka Hadriana. Jeho, a aj iných, vedela povzbudiť žiť bez hriechu, a to nielen slovom, ale aj svojím príkladom.

Tak ako si nevieme predstaviť život bez základných vecí pre telo, je pre nás kresťanov krásne, keď vieme nie iba slovom, ale aj príkladom života povedať: Áno, je možné žiť bez hriechu. Amen.

(Dnes výnimočne nie je text z 1. adventnej nedele ale svätých dnešného dňa.)