Meditácia na 03.12.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. František Xaverský, kňaz; Kasián | Mk 16,15-20

separator.png

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú." Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

separator.png

Svätosť znamená nemlčať

Prosím, povedzte, kde máte ukrytú vkladnú knižku? Prezraďte nám svoje heslo či kód svojich vkladov. Máte doma cenné papiere a kovy? Kedy nebudete doma? Prosím, nezamykajte byt. Mlčíte? Pýtate sa, či som náhodou nestratil rozum? Nie! Áno, je potrebné si chrániť veci nadobudnuté čestným spôsobom. Je to váš poklad, a hoci máte z neho radosť úžitok, ukrývate si ho pred ľuďmi a o určitých veciach mlčíte...

Dnešný svätec František Xaverský je považovaný za najväčšieho misionára po sv. Pavlovi apoštolovi. Rozpráva sa o ňom, že pokrstil najviac ľudí na svete. Keď sa spoznal so sv. Ignácom z Loyoly a jeho priateľmi, tak sa zapálil za Krista, že sa rozhodol povedať čo najviac ľuďom o jeho učení.

Pán Ježiš prisľúbil Ducha Svätého svojim verným. Peter už na Turíce prehovoril. Len pred päťdesiatimi dňami sa bojí ku Kristovi priznať na nádvorí u Piláta pred sluhami, ale na Turíce už nemlčí. Zástup prítomných je prekvapený: „A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili?" (Sk 2,8). Peter už nemlčí. Nemlčí ani pred veľradou: „Vodcovia ľudu a starší! Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok..." (Sk 4,8-9). Podobne v Starom zákone čítame o prorokovi Eliášovi. Nemlčia traja mládenci Misach, Sdrasch, Abdenago v zajatí za kráľa Nabuchodonozora v Babylone. Nemlčia proroci. Všetci apoštoli po Turiciach sa rozchádzajú a hovoria o Kristovi. Pavol od udalosti pri bráne Damasku, keď sa stretne s Ježišom, tiež nemlčí: „Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril" (Ef 3,8-9).

Na všetkých je vidieť splnenie prísľubu Pána Ježiša, že pošle Ducha Svätého. Duch Svätý riadi Cirkev cez viditeľného nástupcu apoštola Petra – pápeža, biskupov, ale i cez mužov a ženy. Každý stav má miesto v Cirkvi. To znamená, že každý nesieme zodpovednosť za bratov a sestry, aby aj oni poznali učenie Krista. Kto uveril v Krista a žije podľa jeho slov, ten cíti potrebu sprostredkovať učenie Krista ďalším. Ježiš, prvý misionár lásky – Svätý Boh, je svojim bratom a sestrám vzorom nemlčať. V kostole je pre kňaza ambona, aby odtiaľ povzbudzoval svojich veriacich. Poznáme príslovia: „Z plnosti srdca hovoria ústa". „Čo na srdci, to na jazyku". Nie každý kňaz môže byť kazateľ ako Ján Zlatoústy. Máme v Cirkvi i nevzdelaného Jána Mária Vianney – arského farára. každý má v rámci možnosti a nadania povinnosť. Krstom sa každý kresťan stáva priateľom, bratom alebo sestrou Ježiša Krista. Kresťan je stúpencom učenia Ježiša Krista. Kristus bol svätý, a tak každý kresťan nesmie mlčať.

Svätosť je stav duše tu na zemi, ktorá každému z nás ukladá povinnosť pomôcť poznať Ježiša Krista. Kresťan je stúpencom učenia Ježiša Krista. Kristus bol svätý, a tak každý kresťan nesmie mlčať. Svätosť je stav duše tu na zemi, ktorá každému z nás ukladá povinnosť pomôcť poznať Ježiša Krista všetkým, ktorí ho nepoznajú. Čím viac máme lásky k Bohu, tým viac cítime povinnosť nielen sami napredovať v dokonalosti a vernosti k Bohu, ale umožniť to aj iným.

Dnešný svätec bol Španiel. Narodil sa 7. apríla 1506 na zámku Javier. Je vidieť, že správnou výchovou a prácou na sebe duchovne rastie. Na štúdiách v Paríži vstupuje do Spoločnosti Ježišovej. Čím viac duchovne rastie, tým viac hovorí svojím životom o Kristovi. Tak chápeme aj jeho svätenie na kňaza r. 1537. So svojím vzťahom k Bohu sa delí niekoľko rokov ako misionár medzi jednoduchým ľuďom. Portugalský kráľ ho osloví, aby odišiel na misie do Indie. Neváha! So svojou vierou sa chce podeliť s ďalšími. Nebojí sa ťažkostí cestovania a cudzieho prostredia. Horí láskou k Bohu, a nemôže mlčať. Začína v meste Goy. Roku 1549 odchádza do Japonska. V prostredí, kde je hlboko zakorenený iný duch a iná viera, nemlčí. Zapaľuje tak žitým životom, ako aj vedomosťami. Chce navštíviť Čínu, ktorá je uzatvorená pre cudzincov z Európy, tým viac pre misionárov. František sa nebojí väzenia. Hoci duch je ochotný, telo je už slabé. Zomiera 3. decembra 1552. Má len 46 rokov, ale vykonal dielo, ktoré bude oslovovať do konca sveta každého misionára-kresťana. Právom pápež Pius XI. vyhlásil sv. Františka Xaverského za patróna katolíckych misií.

Keď cítim radosť z viery, nemôžem mlčať. Takto hovorí mnoho kresťanov, kňazov i laikov. Misie máme dnes aj doma, na pracovisku, vo farnosti či diecéze. Misijná činnosť potrebuje zapálené srdcia za Ježiša. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.

Kto z nás vieru vlastní, žije, nemôže mlčať. Tento poklad si skutočný kresťan neponecháva len pre seba. Neskrýva sa s prejavmi viery. Neľutuje čas, prostriedky, ale s tým, čo cíti, snaží sa podeliť čo s najväčším počtom bratov a sestier. Sú však často od vlažných kresťanov a neveriacich považovaní za zvlášť čudných, až nenormálnych. Im to však neprekáža. Neprekáža im ani to, že ostanú zabudnutí pred svetom, ako druhý svätý dnešného dňa, sv. Kasián. Zomrel mučeníckou smrťou. Nevieme, kde a ako. Čo vieme, je len z ústneho podania. Boh však nezabúda! Boh je večný. Boh dáva svoju slávu tým, čo o ňom nemlčali. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012