Meditácia na 10.12.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Melchiades; Eulália, mučenica | Lk 2,14-28

lubomir_stancek_39.jpg

separator.png

Svätci a pokoj
 

Čo potrebuje dnešný svet ako soľ? Mnohí by ste hneď odpovedali: Pokoj! Pokoj sa nedá kúpiť, vynútiť si, ale len vyprosiť. Mnohí mocní tohto sveta majú radosť zo svojej moci? Nie! Politici a boháči sa nemôžu slobodne pohybovať, kde chcú. Hrozí im nebezpečenstvo. Musia mať ochrany, strážcov, gorily, profesionálov, ktorí sa starajú o ich bezpečnosť. Mnohí majú bohatstvo, kapitál a musia ho strážiť v sejfoch, trezoroch, pod zámkami, heslami, kódmi a komplikovaný bezpečnostný systém im samým bráni tešiť sa z toho, čo im patrí, čo vlastnia.
A čo poklad nad všetky poklady? Nie zdravie, ale pokojné, čisté svedomie! Všetko na zemi je len dočasné. Človek je povolaný žiť večne. Čo robíme v tejto adventnej dobe, aby sme si zaslúžili patriť medzi tých, ktorým anjeli na betlehemských nivách priali:

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle" (Lk 2,14).

Keď začneme listovať vo Svätom písme tak v Novom, ako aj v Starom zákone, zistíme, že často sa opakuje myšlienka pokoja. A to nie iba z pozitívnej stránky, ale aj z negatívnej. Čo prežívajú po neuposlúchnutí Božieho príkazu prarodičia? Boja sa Boha a skrývajú sa (por. Gen 3,10). Kain cíti nepokoj v srdci po vražde brata. Hriech ničí pokoj v srdci človeka. Hriech sa stáva pre človeka najväčším zlom a nešťastím. I napriek toľkej nevere ľudí voči Bohu tak k sebe navzájom, ako aj ku sebe osobne, Boh neprestáva milovať ľudí. Stará sa, aby si získali poklad najcennejší – priateľstvo s ním v pokoji duše. Boh sám hovorí o pokoji duše ako o čomsi veľkom. Abrahámovi pred smrťou sľubuje: „Ty však v pokoji odídeš k otcom svojim..." (1 Moj 15,15). Vyvolený národ si osvojil pozdrav, ktorý žičí pokoj: „Šalom lechém" – „Pokoj vám". Keď národ žil v pokoji, vtedy okusoval najväčšie dobrodenie (por. Est 9,16; 1 Krn 14,6 a ďalšie). Ježiš hovorí vo svojich blahoslavenstvách: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi" (Mt 5,9). A Ježiš nás učí, že keď chceme niekomu darovať niečo cenné, nech je to pokoj: „Keď vojdete do domu, pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj" (Mt 10,12-13). Ježiš nám však pripomína: „Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji" (Mk 9,50). Zachariáš nám v tejto adventnej dobe pripomína vo svojom chválospeve: „Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi... a naše kroky upriami na cestu pokoja" (Lk 1,78-79).

Kto sa pozorne začíta do týchto textov Písma o pokoji, a len trochu sa poobzerá okolo seba, spozná pravdivosť a význam týchto Božích slov pre život nielen tu na zemi, ale najmä pre večný život.
V Starom zákone Boh posiela prorokov, ktorí učia národ žiť v pokoji medzi sebou i v pokoji s Bohom. Ježiš Kristus, ako najväčší Učiteľ, je nielen anjelmi predstavený ako ten, čo prináša pokoj, ale sám to dokazuje. Prvé, čo povie apoštolom po svojom zmŕtvychvstaní, sú slová: „Pokoj vám" (Jn 20,19). Sviatosti, ktoré ustanovil a ktoré kňazi vysluhujú, to pripomínajú. Pri sviatosti zmierenia, keď nás kňaz rozhrešuje. Biskup, keď nás birmuje, hovorí: - Pokoj s tebou! – V liturgii svätej omše je znak pokoja. A aj keď sa Ježiš snaží nás naplniť svojím pokojom, sme skutočne šíriteľmi pokoja? Kto je šíriteľ pokoja – je svätý.

Svätosť sa neznáša s hriechom. Toto pochopili všetci, ktorým Cirkev dáva titul „svätý".

Môžeme si to všimnúť na svätom Melchiadesovi, ktorý bol pápežom pred získaním slobody kresťanov v Ríme pred r. 314. Bol pápežom len tri roky. Bol zvolený po ročnom uprázdnení Petrovho stolca. Svojím rozvážnym a múdrym prístupom mal vplyv na svoju dobu a okolie. Radil, povzbudzoval, učil, a to všetko pre dobro Ríma a Cirkvi. Po ňom dokončil veci pápež Silvester I. Cirkev mu dala titul „syn pokoja". Nezomrel mučeníckou smrťou, ale je pochovaný v katakombách.
Iný plán mal Boh s dnešnou sväticou Euláliou. Pochádzala zo španielskeho mesta Merida. Mala len dvanásť rokov, keď po hroznom mučení, že až sami kati sa tomu čudovali a nemohli sa na to dívať, toto mladé dievča ich presvedčilo o poklade, ktorý jej dáva viera. Žiadali od nej zriecť sa viery. Ona je už v tom veku tak zrelá, že to, čo ponúka Kristus, nemôžu zničiť tí, čo nenávidia Boha. Na nej sa splnili slová: „Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si chválu naprotiveň svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa" (Ž 8,3).

Aj tieto neznáme mená svätých sú pre nás a Cirkev bohatstvom. A nielen oni. Koľkí boli umlčaní aj u nás v posledných desaťročiach. Zatvorili ich, mučili, ale neumlčali. Mnohí z nich už dnes majú odmenu u Boha, hoci im Cirkev nikdy na zemi nedá titul „svätý". Boh však na tých, čo šírili pokoj a žili pre pokoj a v pokoji, nezabúda.

Pripravujeme sa na sviatky pokoja a lásky - sviatky Narodenia Pána Ježiša. Preto je potrebné, aby sme sa všetci postarali o pokoj v našich srdciach. Sviatosť zmierenia patrí k tejto dobe. Pokoj v duši spôsobuje skutočnú premenu nášho vnútra a robí blížiace sa sviatky skutočne krásnymi a neopakovateľnými. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012