Meditácia na 20.12.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

sv. Zefyrín, pápež; Vincent Pallotti; Liberát, mučeník | Lk 1,26-38

separator.png

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas`, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné." Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel.

separator.png

Sloboda v plnení Božej vôle
 

Veľa sa rozpráva o násilí, trestnej činnosti každého druhu, píše sa o vzrastajúcej kriminalite, terore, zlobe... Tak málo sa venuje pozornosti opaku. Ktosi povedal, že dobro smrdí kostolom. Aj keby to bola pravda, nebolo by to príjemnejšie? Pustite si rozhlas, sledujte televízne správy, zoberte do rúk noviny a zistíte, ako veľmi prevyšujú informácie negatívneho smeru nad pozitívnym. A predsa Boh nás pozval, aby sme si svet podmanili, aby sme na zemi žili v príprave na odmenu vo večnosti.

Aký úžasný prínos zohráva v našom živote Panna Mária. Svojím: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova" (Lk 1,38) je pre nás ako zornička na brieždiacom sa nebi. Ako to chápať? Tak ako to jej sám anjel povedal: „Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha" (Lk 1,30). Mária je otvorená pre Boha. Boh je dobrý. Mária chce len to, čo chce Boh. Nik jej nerozkazuje, nik ju nenúti, nik ju neoberá o slobodnú vôľu. Pretože je milovníčka Boha, je plná dobra a vedome užíva slobody. Boh v nej nachádza ideálnu bytosť pre svoje dielo.

A Mária chce svojím príkladom osloviť aj nás v tejto predvianočnej dobe. Kresťania, ktorí uverili Márii a nasledovali jej príklad, okúsili radosť z plnenia vôle Božej. Nik ich nenútil, ale čím viac a vernejšie, ochotnejšie a rozhodnejšie plnili slobodne vôľu Božiu, tým viac spoznávali už na zemi predsieň neba. Sú však aj hlasy, že Boh berie ľuďom slobodu, keď im prikazuje: Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš..., čiže prikazuje zachovávať Desatoro. Áno, slovne sa to vyjadruje záporom. Každý súdny človek má však rozum. A rozum hovorí o veľkej láske, akú má Boh voči ľuďom, keď toto zakazuje človeku. Práve naopak, človek, keď len chce a prijme túto vôľu Božiu, získava si úžasné zásluhy. Čím významnejší príkaz od Boha, tým viac milostí. Boh nevyžaduje od každého rovnaké obete, zriekania sa, ale všetci musíme zachovávať jeho slová, každý na inom poli príkazov má ukázať svoju vernosť.

Svätá Eleonóra bola rehoľná sestra. Nie každý, kto vstúpi do radov kňazských či rehoľných, je svätý. Každý musí pracovať. Každý je slobodný. O Eleonóre vieme, že rehoľný šat prijala z rúk sv. Aidana. Žila svoj rehoľný život podľa regúl, a hoci o jej činoch vieme málo, veď dobrovoľne sa zriekla sveta, je svätá. Dôkazom toho je stará cirkevná tradícia úcty ku sv. Eleonóre. Semické „El" – Boh. Slovo Eleonóra znamená Boh je moja jasnosť!

Svätý Zefyrín je jeden z prvých nástupcov apoštola Petra. Lodičku Petra viedol v r. 199 až 217. Svedomito a neochvejne bojoval proti prvým bludom proti Najsvätejšej Trojici. Je pravdepodobné, že nezomrel mučeníckou smrťou. Aj on slobodne ako Peter odpovedal na výzvu: Nasleduj ma! V jeho živote zohrala vážnu a dôležitú úlohu sloboda pri plnení vôle Božej.
Svätý Vincent Pallotti je už osobnosť novšieho dáta. Zomrel r. 1850, za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Pius XII. r. 1950 a Ján XXIII. ho r. 1963 vyhlásil za svätého. Narodil sa v Ríme 21. apríla 1795 v rodine zámožného kupca. Rodičia mu boli prvým a veľkým vzorom vo viere a láske k Bohu. Ako kňaz sa venoval mládeži a väzňom. Stal sa obľúbeným exercitátorom a ľudovým misionárom. Venoval sa študentom teológie ako ich špirituál. Založil spoločnosť, ktorej cieľom sa stala obrana viery a šírenie zbožnosti. Nik ho nenútil, ale vycítil potrebu doby. Uplatnil požiadavku Boha na seba, oddal sa celkom a celý slobodne Bohu. Plnil to, čo sa Bohu páči.

Posledný svätý, ktorého si dnes môžeme všimnúť, je svätý Liberát. Aj jeho život je nám vzdialený časom i okolnosťami. Bol konzul a bol popravený pre vieru v Krista. aj on prijal smrť dobrovoľne.

Čo od nás chce Boh? Nič iné len to, aby sme urobili všetko pre spásu svojich duší: „Poď za mnou a nasleduj ma!" (Mt 19,21). Kristove slová, ktoré nestrácajú na význame ani dnes, platia aj pre nás. Boh každému z nás prejavuje svoju lásku. Kto z nás môže povedať, že ho Boh do niečoho núti? Nikto! My si však dnes uvedomujeme, že bolo by nesprávne, keby sme svätých len obdivovali, a nenasledovali. Dnes sa čaká odpoveď od nás. Aké je to krásne, že Boh rešpektuje našu vôľu. Aká odmena nás však čaká, je to v našich rukách a v našej moci.

Začnime vedome a dobrovoľne šíriť dobro a lásku. Prestaňme rozprávať o násilí. Odložme záujem o násilie. Šírme pokoj! Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012