Meditácia na 31.12.2012

PROSÍME O PODPORU

Milí priatelia, zaiste viete, že takýto apoštolát si vyžaduje veľa času, námahy i iných prostriedkov. Na stránke nájdete knihy (vedecké, romány, homiletické), homílie, duchovné cvičenia i denné zamyslenia a mnoho iného...
Obraciam sa na vás s prosbou o dobrovoľnú pomoc pri jej tvorení, ktorá by spočívala v tom, že by kňaz mohol z času na čas, na môj pastoračný úmysel, odslúžiť svätú omšu, príp. i laik dať odslúžiť sv. omšu. Opakujem, je to dobrovoľné. ...a takto by sme mohli naplniť slová: Podporujme cirkevné ustanovizne.
Za porozumenie ďakujem. Pán Boh zaplať! I ja myslím na vás v modlitbách i pri sv. omšiach. - Ľubomír Stanček - Kto sa tak rozhodne, prosím o krátku informáciu na mail: evanjelizacia@evanjelizacia.eu

separator.png

Meditácie Ľubomíra Stančeka

7. deň oktávy Narodenia Pána, sv. Silvester I., pápež | Jn 1,1-18

separator.png

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja." Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

separator.png

Svätosť na konci roka
 

A končí sa ďalší občiansky rok. Politici, hospodárski pracovníci, ale i každý z náš po tieto dni počítame, hodnotíme, prepočítavame. A toto má osloviť aj nás veriacich v tieto posledné hodiny končiaceho sa občianskeho roka. Aký čas, pozornosť a námahu sme venovali popri svojmu telu svojej duši?!

Na toto nás upozorňuje aj Ján apoštol, keď v jeho prológu čítame: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet" (Jn 1,9).

Ján nám pripomína veľkosť poslania Ježiša Krista. Ľudstvo, ktoré sa ocitlo po dedičnom hriechu v temnotách, ako o tom viackrát hovoria proroci: „Ľud, ktorý chodil vo tme..." (Iz 9,2; Mt 4,16). Ježiš priniesol ľudstvu svetlo. Jeho učenie je nielen učením lásky, ale jeho učenie prináša svetlo, jas do ťažkostí, úloh a poslania každého človeka. Ján pripomína, že Ježiš prišiel pre všetkých a jeho učenie je určené všetkým.

Toto si máme uvedomiť aj v posledné hodiny roka. Veď nik z nás nemá istotu, že sa bude môcť o rok poďakovať, alebo odprosiť. Sme v rukách toho, ktorý sa nám stal Učiteľom, ako získať účasť na večnom Svetle. Ježiš nás pozval nasledovať ho: „Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme" (Jn 8,12). Inými slovami nás pozýva ku svätosti.
Dnes večer popri radosti a silvestrovskej veselici je namieste, aby sme pozreli a prehodnotili svoj vzťah k Ježišovi v tejto oblasti. Ako sa nám doporučuje každý večer ukončiť deň krátkym spytovaním svedomia, tak ukončime aj tento rok malým zamyslením sa v tejto oblasti. Nemusí to byť chápané ako spytovanie svedomia, ale skôr zamyslenie nad tým, ako sme splnili svoje predsavzatia.
Vieme, že na ceste ku svätosti je potrebné nielen plánovať, ale aj hodnotiť.

Pred niekoľkými dňami sme ako perličku mohli čítať slová známeho filozofa na tému: ako zničiť svet? túto svoju prednášku dobre spropagoval. Na prednášku prišlo toľko ľudí, že sála pukala vo švíkoch. Prednáška však všetkých ohromila. Trvala iba minútu.
Profesor povedal iba toľko: - Náš ľudský rod zničia nasledujúce veci: politika bez zásad, postup bez srdca, bohatstvo bez práce, vzdelanie bez etiky, Cirkev bez obety a kult bez rozumu! –

K. Wójtowicz, Opowiastki, Wróclaw, 1992, s. 115.

A je to pravda.

Dnes si pripomíname výročie smrti svätého Silvestra – pápeža, ktorý zomrel 31. decembra r. 335. Na jeho náhrobnom kamenina cintoríne sv. Priscili v Ríme, ktorý skrýva 33. pápeža, čítame tieto slová: Tu odpočíva katolík a vyznávaš! 22 rokov spravoval Cirkev, vynikal ako človek, kresťan a pápež. V r. 313 Milánskym ediktom zasvitlo Cirkvi svetlo pokoja. Ale i napriek tomu musí bojovať s vnútornými nepriateľmi, a to s donatistami a bludárom Ariom. Zvolal Prvý všeobecný snem do Nicey v r. 325. Zišlo sa naň 318 biskupov.

Dnes, keď budeme spievať. Teba Boha chválime, myslíme na jeho príklad, ako on vo svojej dobe splnil svoje poslanie.

Dnes je pre nás deň, keď si uvedomujeme potrebu svetla Ježiša Krista pre náš život. Odprosujeme Všemohúceho za všetko zlo, hriech, zanedbanie dobra a nesplnené predsavzatia. Dnes však máme na mysli potrebu využiť svoj čas, ak dá Pán, celý budúci rok na skvalitnenie svojho duchovného života. Myslíme pri tejto svätej omši všetci jeden za druhého. Všetci totiž chceme získať odmenu – Svetlo, ktoré pripravil Pán. Zjednoťme si v tejto chvíli všetci svoje prosby k Bohu a prosme, aby nik tu z nás prítomných nechýbal v spomínanom Svetle.

Už len niekoľko hodín a údery zvonov nám oznámia koniec a zároveň začiatok roka. Nech to nie je len v oblasti hospodárenia, politiky, ale tiež na ceste k Svetlu - Ježišovi Kristovi. Amen.

Meditácia Ľubomíra Stančeka na dnešný deň z roku 2011/2012